Ako sa hlasuje v Rade?

Podľa toho, o akej otázke sa rokuje, prijíma Rada EÚ svoje rozhodnutia:

  • jednoduchou väčšinou (za návrh hlasuje 15 členských štátov)
  • kvalifikovanou väčšinou (za návrh hlasuje 55 % členských štátov) alebo
  • jednomyseľne (všetci hlasujú za návrh)

Rada môže hlasovať len vtedy, ak je prítomná väčšina jej členov. Člen Rady môže zastupovať len jedného ďalšieho člena.

Rada môže hlasovať o legislatívnom akte 8 týždňov po tom, ako bol návrh aktu zaslaný národným parlamentom na preskúmanie. Národné parlamenty rozhodujú, či je návrh právneho predpisu v súlade so zásadou subsidiarity. Skôr sa môže hlasovať len v osobitných naliehavých prípadoch.

Hlasovanie iniciuje predseda Rady. Hlasovací proces môže iniciovať aj člen Rady alebo Komisie, túto iniciatívu však musí schváliť väčšina členov Rady.

Ak Rada koná v úlohe zákonodarcu, výsledky hlasovania Rady sa automaticky zverejňujú.

Ak si niektorý z členov želá k hlasovaniu pripojiť odôvodnenie, zverejní sa aj toto odôvodnenie, ak sa právny akt prijme. V ostatných prípadoch, keď sa odôvodnenia hlasovania nezverejňujú automaticky, sa môžu zverejniť na žiadosť autora.

Výsledky hlasovania a odôvodnenia sa môžu zverejniť, aj keď Rada nekoná v úlohe zákonodarcu, a to na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady. Členovia Rady a Komisie môžu vydávať vyhlásenia a požiadať, aby sa uviedli v zápisnici Rady. Takéto vyhlásenia nemajú právny účinok a považujú sa za politický nástroj na uľahčenie rozhodovania.