Kvalifikovaná väčšina

Rada EÚ

Nové pravidlá od 1. novembra 2014

Štandardný spôsob hlasovania v Rade

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou je najpoužívanejší spôsob hlasovania v Rade. 

Používa sa na prijímanie rozhodnutí v Rade v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa označuje aj ako spolurozhodovací postup. Týmto postupom sa prijíma približne 80 % všetkých právnych predpisov EÚ.

Od 1. novembra 2014 sa v Rade zavádza nový postup hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Podľa tohto postupu sa v Rade pri hlasovaní o  návrhu Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dosahuje kvalifikovaná väčšina splnením týchto dvoch podmienok:

 • za návrh hlasuje 55 % členských štátov, čo v praxi znamená 16 z 28 členských štátov
 • návrh podporujú členské štáty, ktoré zastupujú najmenej 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ

Tento nový postup sa označuje aj ako pravidlo dvojitej väčšiny.

Blokujúca menšina

Súčasťou blokujúcej menšiny musia byť aspoň 4 členovia Rady, ktorí predstavujú viac ako 35 % počtu obyvateľov EÚ.

Osobitné prípady

V prípade, že sa na hlasovaní nezúčastňujú všetci členovia Rady, napríklad pri využití individuálnej výnimky v niektorých oblastiach politiky, je rozhodnutie prijaté, ak zaň hlasuje 55 % zúčastnených členov Rady, ktorí predstavujú najmenej 65 % počtu obyvateľov zúčastnených členských štátov.

Pokiaľ Rada hlasuje o návrhu, ktorý nepredložila Komisia alebo vysoký predstaviteľ, rozhodnutie je prijaté, ak:

 • zaň hlasuje najmenej 72 % členov Rady
 • títo členovia predstavujú aspoň 65 % počtu obyvateľov EÚ

Zdržanie sa hlasovania

Pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou sa zdržanie sa hlasovania považuje za hlas proti. Zdržanie sa hlasovania nie je to isté ako neúčasť na hlasovaní. Zdržať hlasovania sa môže kedykoľvek každý člen.

Predchádzajúce pravidlo kvalifikovanej väčšiny

Členské štáty môžu do 31. marca 2017 stále požiadať o použitie predchádzajúceho pravidla pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou. Na základe tohto pravidla má zástupca každého členského štátu určitý počet hlasov, ktorý je stanovený v zmluvách EÚ. V pravidlách upravujúcich váženie hlasov sa zhruba odráža počet obyvateľov každého členského štátu.

Spolu 352 hlasov je rozdelených takto:

 • Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo: každý štát po 29 hlasov
 • Španielsko, Poľsko: každý štát po 27 hlasov
 • Rumunsko: 14 hlasov
 • Holandsko: 13 hlasov
 • Belgicko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Portugalsko: každý štát po 12 hlasov
 • Rakúsko, Bulharsko, Švédsko: každý štát po 10 hlasov
 • Chorvátsko, Dánsko, Írsko, Litva, Slovensko, Fínsko: každý štát po 7 hlasov
 • Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Slovinsko: každý štát po 4 hlasy
 • Malta: 3 hlasy

Podľa prechádzajúceho pravidla sa v Rade dosahuje kvalifikovaná väčšina, ak sú splnené tieto podmienky:

 • za návrh hlasuje väčšina členských štátov - t.j. 15 členských štátov
 • z celkového počtu 352 hlasov je najmenej 260 hlasov za návrh

Členské štáty môžu požiadať o kontrolu toho, že hlasy za návrh zastupujú najmenej 62 % celkového počtu obyvateľov EÚ. Ak táto podmienka splnená nie je, rozhodnutie sa neprijme.