Jednoduchá väčšina

Rada EÚ

Jednoduchá väčšina je dosiahnutá, ak za návrh hlasuje najmenej 15 členov Rady.

Rada rozhoduje jednoduchou väčšinou:

  • o procedurálnych otázkach, ako je prijímanie vlastného rokovacieho poriadku a organizačného poriadku generálneho sekretariátu či prijímanie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na výbory ustanovené v zmluvách
  • keď žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu alebo aby predložila návrh