Jednomyseľnosť

Rada EÚ

Ak Rada hlasuje o veciach, ktoré členské štáty považujú za citlivé, musí sa uznášať jednomyseľne. Napríklad:

  • spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (s výnimkou niektorých jasne vymedzených prípadov, ktoré si vyžadujú kvalifikovanú väčšinu, napr. vymenovanie osobitého zástupcu)
  • občianstvo (udeľovanie nových práv občanom EÚ)
  • členstvo v EÚ
  • harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti nepriameho zdaňovania
  • financie EÚ (vlastné zdroje, viacročný finančný rámec)
  • niektoré predpisy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (európsky prokurátor, rodinné právo, operačná policajná spolupráca, atď.)
  • harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany

Okrem toho sa jednomyseľné hlasovanie Rady vyžaduje vtedy, ak sa Rada chce odkloniť od návrhu Komisie a Komisia nesúhlasí s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré Rada predložila k jej návrhu. Toto pravidlo sa nevzťahuje na akty, ktoré Rada prijíma na odporúčanie Komisie, napr. akty v oblasti hospodárskej koordinácie.

Ak sa pri hlasovaní vyžaduje jednomyseľnosť, zdržanie sa hlasovania nebráni prijatiu rozhodnutia.