Archívy

V archívoch Rady sa zhromažďujú a spracúvajú dokumenty, ktoré Rada Európskej únie vytvorila alebo získala pri výkone svojich funkcií. Archívy týkajúce sa spisov uzavretých viac ako pred 30 rokmi sú prístupné pre verejnosť.

Informácie o archívnom fonde

Dokumenty sú väčšinou prístupné v   úradných jazykoch EÚ, ktoré sa používali v čase ich vzniku.

Archívny fond Rady je rozdelený podľa historických etáp právneho základu EÚ:

 • Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), a to podľa vymedzenia v Parížskej zmluve (1952) (fond CM1),
 • Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ESAE), a to podľa vymedzenia v Rímskych zmluvách (1957) (fond CM2),
 • Európska únia, a to od Maastrichtskej po Lisabonskú zmluvu (fond CM4),
 • Európska únia, a to podľa vymedzenia v Lisabonskej zmluve (fond CM8).

Fond obsahuje aj spisy, ktoré súvisia s medzivládnymi rokovaniami, ako sú napríklad:

 • rokovania o zmluvách, napr. o Rímskych zmluvách (fond CM3),
 • rokovania o rozšírení EÚ (fond CM5),
 • rokovania v rámci dohovorov z Yaoundé a Lomé a dohody z Cotonou (fond CM6),
 • rokovania, ktoré súvisia s Európskym hospodárskym priestorom, a rokovania v rámci zasadnutí Asociačnej rady medzi Európskou úniou a krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ (fond CM7).

Fondy archívu Rady tvoria najmä zápisnice zo zasadnutí Rady a spisy zo zasadnutí Európskej rady, zasadnutí Coreperu a iných výborov. Obsahujú aj spisy, ktoré sa týkajú rozpočtu, vypracúvania smerníc, nariadení a rozhodnutí v širokej škále oblastí politiky.

Prístup verejnosti

Pre verejnosť sú prístupné spisy a dokumenty staršie ako 30 rokov . Originály dokumentov sa zasielajú do historického archívu EÚ, ktorý sa nachádza v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. V archíve Rady v Bruseli je možné nahliadnuť do mikrofišov a/alebo elektronických kópií dokumentov.

Pri niektorých materiáloch, napr. dokumentoch dôvernej povahy, sa uplatňujú výnimky, ktorými sa chráni:

 • súkromie a integrita jednotlivcov,
 • obchodné záujmy, aj v súvislosti s duševným vlastníctvom.

Spisy a dokumenty, ktoré nie sú staršie ako 30 rokov je možné získať prostredníctvom verejného registra alebo zaslaním žiadosti o dokument. 

Ako kontaktovať archív

V tzv. „modrej príručke“  sa uvádzajú kontaktné informácie a informácie týkajúce sa prístupu, umiestnenia, dostupnosti fondov a štruktúre archívov ministerstiev zahraničných vecí členských štátov a inštitúcií EÚ. 

Ak si chcete dohodnúť návštevu, potrebuje pomôcť s rešeršami alebo máte otázky o prístupných fondoch, kontaktuje prosím archív na tejto adrese:

 • Central Archives of the Council of the European Union
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tel.: +32 22819400
 • Pošlite e-mail

Otváracie hodiny

Pre návštevníkov je prístupná čitáreň od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 16.30 hod. Upozorňujeme, že od 12.00 do 14.00 hod. sa nové spisy nevydávajú.

Návštevu archívu Rady si dohodnite vopred.

Čitáreň sa nachádza v budove Rady „Justus Lipsius“ v Bruseli a dostanete sa do nej cez vchod „Belliard“.