Knižnica a výskum

generálny sekretariát

Knižnica poskytuje vo všetkých úradných jazykoch EÚ prístup k širokej škále kníh a online informačných zdrojov, ktoré sú dôležité pre prácu Rady. Obsahuje:

  • mediálne správy
  • všeobecné a špecializované periodiká
  • články
  • dizertačné práce
  • knihy
  • databázy

Prevažnú časť zdrojov knižnice predstavujú online zdroje. Celý obsah týchto zdrojov je k dispozícii iba cez Wi-Fi sieť GSR v budove Rady.

Prístup

Ak ste zamestnancom Rady alebo stážistom v Rade, zástupcom členského štátu či zamestnancom iných inštitúcií EÚ, máte neobmedzený prístup do čitární knižnice. Výskumné a/alebo informačné služby sú k dispozícii na požiadanie.

Pomoc pri výskume

Ak ste výskumným pracovníkom alebo študentom, môžete si podať žiadosť o povolenie študovať v knižnici Rady. Ak potrebujete pomoc pri výskume, Vašu žiadosť musíme dostať najneskôr dva týždne pred plánovanou návštevou.
V akejkoľvek žiadosti o takúto službu je potrebné uviesť predmet štúdia a jazyk materiálu, s ktorým by ste chceli pracovať. Knihovník vám pripraví zoznamy odkazov na dostupné zdroje v knižničných zbierkach Rady, ktoré sa týkajú predmetu vášho štúdia.

Zbierky

Knižničný fond obsahuje viacero zbierok.

Hlavná zbierka sa zameriava na sociálno-politický, hospodársky a inštitucionálny vývoj v EÚ a jej členských štátoch, ako aj v susedných a partnerských krajinách.

Jazyková zbierka je venovaná jazykovým nástrojom, ako sú slovníky, glosáre, gramatiky, knihy o terminológii, preklade, lingvistike a referenčným materiálom zo všetkých oblastí politiky Rady.

Právna zbierka obsahuje právne a súdne materiály vzťahujúce sa na rôzne aspekty práva EÚ a medzinárodného práva, ako aj na judikatúru členských štátov a tretích krajín.

Katalóg

V online katalógu môžete vyhľadávať jednu položku alebo si môžete vytvoriť referenčný zoznam.

Bibliografia

Bibliografická zbierka zahŕňa referenčné a výskumné práce týkajúce sa Európskej rady, Rady Európskej únie a ich Generálneho sekretariátu.

Blog

Tím knižnice prevádzkuje blog, v ktorom sa uvádzajú správy a knižničné informácie o podujatiach týkajúcich sa EÚ, informácie o najnovších knihách, ktoré pribudli do knižnice, odporúčania, čo si prečítať, ako aj mesačný prehľad výstupov expertných skupín (think tanks).

Tento blog sa za žiadnych okolností nesmie považovať za úradné stanovisko Rady.