Publikácie

Environmentálne vyhlásenie 2016 – údaje za rok 2015

Environmentálne vyhlásenie 2016

V tejto správe sa opisuje systém environmentálneho manažérstva v rámci Generálneho sekretariátu Rady (GSR). Tiež sa v nej vysvetľujú jeho výsledky, pokiaľ ide o otázky životného prostredia od roku 2010 do roku 2015. GSR sa v tomto období podarilo znížiť svoju spotrebu energie o 15 % a množstvo spotrebovaného papiera na osobu o 61 %, čím ide GSR príkladom v uplatňovaní environmentálnych politík, ktoré prijala Rada Európskej únie.

2017, 58 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska únia – fakty a čísla

Fakty a čísla (aktualizovaná verzia)

Koľko ľudí žije v Taliansku? Aký politický systém je v Litve? Ako sa nazýva hlavné mesto Cypru?
Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v aktualizovanej verzii brožúry Európska únia – fakty a čísla.
Táto brožúra má praktický malý formát a poskytuje základné informácie o Európskej únii, jej inštitúciách, členských štátoch a kandidátskych krajinách. Obsahuje fakty o úradných jazykoch a webových stránkach jednotlivých vlád a iné užitočné údaje o každej krajine.
Brožúra je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ.

2017, 88 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Stáže v Rade Európskej únie

Traineeships in the Council of the European Union

Máte záujem o stáž na Generálnom sekretariáte Rady? V tomto letáku nájdete všetky potrebné informácie o stážach vrátane výberového konania, trvania stáží a zoznamu kontaktných osôb, ktoré vám odpovedia na ďalšie otázky.

2017, 2 strán, Brožúrka/leták

Mapa európskej štvrte v Bruseli

Mapa európskej štvrte v Bruseli

Táto praktická mapa vo vreckovom formáte vám pomôže orientovať sa v európskej štvrti v Bruseli. Ukazuje, kde sa nachádzajú inštitúcie EÚ vrátane Rady, Komisie a Parlamentu, ako aj stále zastúpenia členských štátov. K dispozícii je v angličtine a vo francúzštine.

2017, 2 strán, Brožúrka/leták

Integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu (IPCR) v skratke

Integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu (IPCR)

Integrované dojednania o politickej reakcii na krízu (IPCR) poskytujú predsedníctvu Rady pružný krízový mechanizmus pri reagovaní na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, ako aj na terorizmus. V tejto brožúre sa opisujú nástroje IPCR, ktoré zlepšujú schopnosť EÚ vymieňať si informácie, prijímať spoločné rozhodnutia a koordinovať reakciu na najvyššej politickej úrovni. Tieto nástroje zahŕňajú webovú platformu, nepretržite dostupné kontaktné miesta a podávanie správ.

2016, 6 strán, Brožúrka/leták

Konsolidované zmluvy, Charta základných práv 2016

Konsolidované zmluvy, Charta základných práv 2016
Táto publikácia obsahuje konsolidované znenia Zmluvy o Európskej Únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to v znení zmien vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy. Zahŕňa aj zmeny, ktoré sa v zmluvách vykonali po nadobudnutí ich platnosti, ako napríklad ustanovenia o Európskom mechanizme pre stabilitu a Súdnom dvore, ako aj zmeny uskutočnené v súvislosti s pristúpením Chorvátska. Súčasťou tejto publikácie je aj Charta základných práv Európskej únie.
2016, 412 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2015

Výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2015

Správa sa vzťahuje na činnosti a politiky, ktoré EÚ vykonala v roku 2015 v rámci dosahovania svojich cieľov, pokiaľ ide o presadzovanie všeobecného dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Uvádza sa v nej vývoj politiky EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie v súvislosti s tematickými otázkami v priebehu roka 2015. Zahŕňa to prístup Únie ku konfliktom a krízam, jej obchodnú a rozvojovú spoluprácu, ale aj spôsob, akým EÚ rieši výzvy v oblasti ľudských práv a demokracie, ako je napríklad boj proti diskriminácii, uplatňovaniu trestu smrti, mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania, a podporu demokracie a slobodných volieb, slobodu náboženského vyznania a viery, ako aj podporu obhajcov ľudských práv.
Otázky týkajúce sa jednotlivých krajín, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcich vydaniach tejto výročnej správy, sa nachádzajú vo verejnom registri Rady.
Táto správa je dostupná v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

2016, 64 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Zmluva o Euratome – konsolidované znenie

Zmluva o Euratome – konsolidované znenie

Táto publikácia obsahuje konsolidované a aktualizované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu vrátane príloh a protokolov. Súčasťou aktualizovaného znenia sú zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009.

2016, 112 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Rokovací poriadok Rady a komentár k rokovaciemu poriadku Rady

Rokovací poriadok Rady – komentár

Ako sa pripravujú rokovania Rady? Aké pravidlá hlasovania sa uplatňujú? Aké pravidlá sa vzťahujú na verejné diskusie? Táto praktická príručka obsahuje odpovede na uvedené otázky, ako aj na mnohé ďalšie otázky týkajúce sa štruktúry Rady, jej rokovaní a rozhodovacieho procesu. Určená je predovšetkým delegátom a rotujúcim predsedníctvam Rady s cieľom poskytnúť informácie o právnom prostredí a pomôcť pri príprave predsedníctva.
Brožúra obsahuje okrem komentára aj rokovací poriadok Európskej rady a Rady. Je dostupná v 23 jazykoch EÚ.

2016, 119 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európske vlajky – maľovanka

Maľujem Európu

Ako vysvetlíte Európu vašim deťom? Mohli by ste začať s pomocou tejto vzdelávacej maľovanky. Vyfarbite vlajky krajín EÚ (s pomocou modelov), napíšte názvy týchto krajín a vlajky umiestnite na mape Európy. Na použitie doma, ako aj v školách.

2016, 40 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Občianske právo – Európska justičná spolupráca

Elektronická kniha o občianskom práve
Táto aktualizovaná elektronická kniha obsahuje právne nástroje, ako aj pripomienky uznávaných vedcov, sudcov a úradníkov z viacerých členských štátov EÚ. Venuje sa niekoľkým základným právnym aktom, ako napríklad nariadeniu Brusel I a Lugánskemu dohovoru, ako aj ďalším oblastiam a témam vrátane obchodného práva, zmluvného práva, rodinného práva a vykonávania dôkazov. Toto aktualizované vydanie obsahuje aj úplne novú kapitolu týkajúcu sa príkazu na zablokovanie účtov a dôkladne prepracovanú kapitolu o insolvenčnom konaní.
Táto elektronická kniha je užitočným nástrojom pre odborníkov pracujúcich v oblasti práva, vnútroštátne orgány, študentov práva a občanov, ktorí sa zaujímajú o európske občianske právo, a to všetko v praktickej elektronickej forme.
2016, E-knihy

Príručka riadneho legislatívneho postupu

Príručka riadneho legislatívneho postupu

V príručke sa okrem toho vysvetľuje všetko, čo potrebujete vedieť o revidovanom riadnom legislatívnom postupe, a uvádzajú sa v nej úlohy predsedníctva a Generálneho sekretariátu Rady. Opisujú sa v nej rôzne etapy postupu: tri čítania, zmierovací postup a trialógy. Obsahuje aj zoznam príslušných právnych základov, tabuľky uvádzajúce fázy v grafickej forme a termíny.

2016, 48 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska rada: december 2014 až apríl 2016

Európska rada – december 2014 až apríl 2016

Od 1. decembra 2014 do 30. apríla 2016 Európska rada čelila kritickým politickým výzvam. Medzi ne patril bezprecedentný tok žiadateľov o azyl a neregulárnych migrantov; potreba nájsť nové riešenie pre Grécko, pokiaľ ide o jeho budúcnosť v eurozóne, a pre Britániu, ktorá stojí pred referendom o zotrvaní v EÚ či vystúpení z nej. Európski vedúci predstavitelia museli reagovať aj na vážne bezpečnostné hrozby, tak vnútorné, ako aj vonkajšie. Predseda Donald Tusk poskytol prehľad práce Európskej rady počas uvedeného obdobia a v správe sú uvedené najdôležitejšie politické rozhodnutia a vyhlásenia.

2016, 82 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Environmentálne vyhlásenie 2015

Environmentálne vyhlásenie 2015

V tejto správe sa podrobne opisuje systém environmentálneho manažérstva v rámci Generálneho sekretariátu Rady. Tiež sa v nej vysvetľuje jeho fungovanie vo vzťahu k otázkam životného prostredia od roku 2010 do roku 2014.

2016, 56 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Chronologický vývoj Európskej rady a Rady EÚ

Chronologický vývoj Európskej rady a Rady EÚ

Európska rada a Rada EÚ sú dvoma kľúčovými aktérmi v procese rozhodovania EÚ. Každá z nich plní v rámci inštitucionálnej štruktúry EÚ vlastnú úlohu, hoci z politického a administratívneho hľadiska existuje medzi nimi úzky vzťah. Obe združujú zástupcov členských štátov. V brožúre sa opisuje, vychádzajúc zo zmlúv EÚ, ich vznik a vývoj. Vysvetľuje sa v nej, akú rozhodujúcu úlohu zohrávali v kontexte európskej integrácie a ako ich história odráža históriu EÚ ako celku: jej politík a ambícií, jej kríz a pokroku.

2016, 66 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska únia – Únia práva (plagát)

Európska únia – Únia práva (plagát)

Od Paríža po Lisabon, odkedy šesť zakladajúcich členov položilo základy únie, ako ju poznáme dnes – hospodárske a politické spoločenstvo, do ktorého patrí takmer 509 miliónov obyvateľov z 28 členských štátov, prešla Európska únia dlhú cestu. Tento plagát znázorňuje kľúčové etapy európskej integrácie, ako aj chronologický prehľad hlavných zmlúv a prístupových zmlúv. Zmluvy, ktoré sú základom Európskej únie, sú odrazom toho, ako členské štáty reagovali na nové vnútorné a vonkajšie výzvy. Zaznamenávajú postupný vývoj únie zjednocujúcej národy a štáty, ktoré sa riadia zásadami právneho štátu.

2016, 1 strán, Plagáty

Európa a ty – maľovanka s hlavnými mestami štátov EÚ

Európa a ty – maľovanka s hlavnými mestami štátov EÚ
Deti sa môžu naučiť názvy hlavných miest štátov EÚ, vyfarbovať vlajky a objavovať zaujímavé fakty o každom členskom štáte. Táto atraktívna učebná pomôcka sa hodí pre domácnosti aj školy.
2016, 36 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu

Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu

Cieľom druhého akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu, ktorý zahŕňa obdobie rokov 2015 – 2019, je posilniť vykonávanie politiky EÚ v oblasti ľudských práv vo všetkých oblastiach činnosti. Program sa zameriava predovšetkým na posilnenie miestnych inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti.  Usmerňujúcimi zásadami bude včasné odhaľovanie konfliktov, predchádzanie konfliktom a mediácia. Brožúra obsahuje aj predslov vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej, závery Rady o akčnom pláne a strategický rámec EÚ re ľudské práva a demokraciu. Akčný plán sa uverejňuje v angličtine a vo francúzštine.

2015, 52 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Verejný register pravých preukazov totožnosti a cestovných dokladov online (PRADO)

Prado 2015

Potrebujete skontrolovať preukazy totožnosti? V tomto informačnom letáku sa predstavuje PRADO, ktoré poskytuje jednoduchý prístup online k obrázkom a technickým opisom najbežnejších cestovných dokladov a dokladov totožnosti. Register sa pravidelne aktualizuje a informácie sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ.

2015, 5 strán, Brožúrka/leták

Formovanie spoločnej budúcnosti – strategické partnerstvo EÚ – CELAC

Formovanie našej spoločnej budúcnosti: strategické partnerstvo medzi Latinskou Amerikou a Karibikom a Európskou úniou

Na samite EÚ – CELAC v júni 2015 sa zišlo 61 lídrov z EÚ a Latinskej Ameriky a Karibiku vrátane viac ako 40 hláv štátov alebo predsedov vlád. Táto publikácia poskytuje základné informácie o tomto podujatí a informuje o najdôležitejších dokumentoch, ktoré sa počas samitu prijali. Predslovy k tejto publikácii napísali Donald Tusk, predseda Európskej rady, Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, a Rafael Correa Delgada, dočasný predseda CELAC-u.

2015, 87 strán, Knihy v mäkkej väzbe