Publikácie

Schengen – Vaša brána k voľnému pohybu po Európe

Schengen. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

Vonkajšie hranice schengenského priestoru majú dĺžku viac ako 50 000 km a zahŕňajú stovky letísk, námorných prístavov a pozemných hraničných priechodov. Táto publikácia obsahuje základné informácie o histórii a rozširovaní schengenského priestoru. Poskytuje užitočné informácie o policajnej a colnej spolupráci, vnútorných a vonkajších hraniciach, ako aj o Schengenskom informačnom systéme (SIS). V brožúre sa tiež vysvetľujú otázky týkajúce sa justičnej spolupráce, víz a azylu.

2015, 12 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Schengenský priestor

Mapa schengenského priestoru

Tento plagát zo série o Schengene je geopolitickou mapou znázorňujúcou 26 krajín patriacich do schengenského priestoru a štáty, ktoré majú rôzne postavenie. Obsahuje aj stručné informácie o pohybe osôb v každej zo zobrazených krajín. 

2015, 1 strán, Plagáty

Schengenský priestor

Leták o schengenskom priestore

V tomto letáku zo série o Schengene vám predstavíme štáty schengenského priestoru a objasníme postavenie ďalších európskych krajín. Leták obsahuje mapu a poskytuje praktické informácie o pravidlách, ktoré platia pre cestujúcich.

2015, 6 strán, Brožúrka/leták

Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc

EÚ a jej členské štáty sa usilujú o záchranu životov a zmiernenie ľudského utrpenia spôsobeného konfliktmi, prírodnými katastrofami a inými krízovými situáciami. V tomto letáku sa uvádzajú hlavné fakty o humanitárnej pomoci, ktorú poskytujú krajiny EÚ, s osobitným zameraním na sýrskych vojnových utečencov a osoby postihnuté ebolou. V brožúre sú vysvetlené aj humanitárne zásady, na ktorých sa zakladá pomoc, ako aj úloha pracovnej skupiny Rady pre humanitárnu a potravinovú pomoc.

2015, 6 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa Rady za rok 2014 o prístupe k dokumentom

Výročná správa Rady za rok 2014 o prístupe k dokumentom

Výročná správa za rok 2014 o prístupe verejnosti k dokumentom Rady obsahuje informácie o verejnom registri dokumentov Rady. Zameriava sa na najdôležitejšie zmeny v súvislosti s vykonávaním nariadenia o prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo strany Rady. Publikácia tiež obsahuje analýzu žiadostí o prístup verejnosti, ako aj prehľad sťažností adresovaných európskemu ombudsmanovi a rozhodnutí súdov EÚ v roku 2014 týkajúcich sa prístupu k dokumentom Rady.

2015, 31 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Ústredné archívy Európskej rady a Rady Európskej únie

Ústredné archívy Európskej rady a Rady Európskej únie

V ústredných archívoch Európskej rady a Rady Európskej únie je zhromaždených 7 000 bežných metrov dokumentácie. Tento leták vysvetľuje úlohu archívov a náplň práce ich personálu. Takisto približuje proces archivácie a poskytuje stručné inštrukcie pre výskumníkov, ktorí chcú archívy využiť.

2015, 2 strán, Brožúrka/leták

Európska rada – strategický orgán EÚ

Európska rada – strategický orgán EÚ

Európska rada je inštitúciou, ktorá určuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ. V tomto letáku nájdete informácie o jej zložení, fungovaní a o jej predsedovi. Uvádzajú sa v ňom aj informácie o úlohe samitov eurozóny. 

2015, 6 strán, Brožúrka/leták

Cyklus politík EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti

Cyklus politík EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti

V roku 2010 prijala EÚ na riešenie najzávažnejších hrozieb, ktoré predstavuje trestná činnosť, metodiku cyklu politík. Tento leták obsahuje informácie o krokoch v rámci cyklu politík a priority v oblasti boja proti trestnej činnosti na obdobie rokov 2014 – 2017.

2015, 6 strán, Brožúrka/leták

Európska rada v roku 2014

Európska rada v roku 2014

Predseda Európskej rady Donald Tusk a bývalý predseda Herman Van Rompuy približujú v tejto publikácii svoj podiel na činnostiach inštitúcie v roku 2014. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa sústredili na Ukrajinu, klímu, hospodárstvo, a stanovenie programu pre nadchádzajúce roky. Predseda Tusk tiež upriamuje pozornosť na hlavné otázky, s ktorými sa EÚ bude musieť zaoberať v roku 2015.

Publikácia taktiež obsahuje všetky závery Európskej rady a vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád v roku 2014.

2015, 60 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Kompatibilita so základnými právami

Kompatibilita so základnými právami

Táto publikácia obsahuje súbor usmernení pre prípravné orgány Rady. Cieľom týchto usmernení je zvýšiť informovanosť v otázkach základných práv. Sú tiež pomôckou pre prípravné orgány, keď sa zaoberajú otázkami základných práv v súvislosti s prerokúvanými legislatívnymi návrhmi.

2015, 20 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Hospodárska a menová únia – právne a politické texty

Hospodárska a menová únia – právne a politické texty

Táto publikácia poskytuje rozsiahly výber právnych, politických a technických textov relevantných pre fungovanie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Týkajú sa inštitucionálnych a vonkajších aspektov eura, ako aj právnych predpisov v oblasti štatistiky a mechanizmov finančnej pomoci.

2014, 360 strán, E-knihy

Európska rada a Rada v skratke

Európska rada a Rada v skratke

Leták obsahuje základné informácie o fungovaní Európskej rady a Rady EÚ. Vysvetľuje sa v ňom úloha predsedníctva a práca Generálneho sekretariátu Rady.

2014, 6 strán, Brožúrka/leták

Hospodárska a menová únia

Hospodárska a menová únia

Táto brožúrka ponúka informácie o hospodárskej a menovej únii, jej fungovaní a reakcii na hospodársku krízu. Vysvetľujú sa v nej mechanizmy koordinácie a dohľadu, ktoré sa zaviedli s cieľom vyhnúť sa podobným situáciám v budúcnosti.

2014, 26 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Zdroje informácií o Európskej rade a Rade

Zdroje informácií o Európskej rade a Rade

Ako sledovať prácu Rady, okrem iného online, na sociálnych sieťach, počas návštev a prostredníctvom živého vysielania, a ako získať prístup k dokumentom. Ako nájsť dokumenty a audiovizuálny materiál pre tlač.

2014, 6 strán, Brožúrka/leták

Strategické partnerstvo Afriky a Európskej únie

Strategické partnerstvo Afriky a Európskej únie

V apríli 2014 sa v Bruseli konal 4. samit EÚ – Afrika. V tejto publikácii nájdete všetky informácie o tomto zasadnutí vrátane prijatého vyhlásenia, plánu na roky 2014 – 2017 a vyhlásenia EÚ a Afriky o migrácii a mobilite.

2014, 66 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Dostupné aj vo formáte PDF v týchto jazykoch, ktoré nie sú úradnými jazykmi EÚ: Arabic

Eurominca – kľúčové fakty o eure

Eurominca – kľúčové fakty o eure

V tejto brožúre sa nachádzajú základné informácie o eure, území, na ktorom sa používa, a o výrobe mincí a bankoviek.

2014, 1 strán, Brožúrka/leták

Mapa Európskej únie

Mapa EÚ

Užitočná geopolitická mapa 28 členských štátov Európskej únie v roku 2014. Obsahuje aj malú mapu ostrovných a zámorských území členských štátov a štátne vlajky.

2014, Plagáty

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2013

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2013

Vo výročnej správe o prístupe verejnosti k dokumentom Rady za rok 2013 sa opisujú trendy v oblasti žiadostí o prístup k dokumentom. Poukazuje sa v nej tiež na hlavný vývoj v súvislosti s vykonávaním nariadenia o prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo strany Rady. V správe sa hodnotia sťažnosti podané Európskemu ombudsmanovi, ako aj rozsudky, ktoré vyniesli európske súdy v roku 2013 vo veciach týkajúcich sa prístupu k dokumentom Rady.

2014, 31 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Zahraničná politika – kľúčové termíny v 24 jazykoch

zahraničná–politika–kľúčové–termíny–24–jazykov
Brožúrka Rady Foreign Policy - Key terms in 24 languages (Zahraničná politika – kľúčové termíny v 24 jazykoch) ponúka glosár najbežnejších výrazov používaných v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ (SZBP). Obsahuje odborný žargón (s definíciami v angličtine), s ktorým sa môžete stretnúť v dokumentoch o tejto problematike. Cieľom brožúrky je zvýšiť povedomie o práci týkajúcej sa vonkajšej činnosti Únie.
2014, 79 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska rada v roku 2013

Európska rada v roku 2013

Predseda Herman Van Rompuy vo svojej štvrtej výročnej správe hodnotí činnosť Európskej rady. Brožúra obsahuje aj všetky závery, vyhlásenia a správy Európskej rady z roku 2013. Európska rada sa v roku 2013 okrem iného sústredila na tieto hlavné témy: konsolidácia prvých náznakov oživenia hospodárstva po finančnej kríze, úsilie zamerané na podporu rastu a tvorbu pracovných miest, situácia v Sýrii a na Ukrajine, ako aj stroskotanie stoviek migrantov v Stredozemnom mori. V tomto istom roku sa z dvadsaťsedmičky stala dvadsaťosmička, keď k EÚ v júli pristúpilo Chorvátsko.

2014, 75 strán, Knihy v mäkkej väzbe