Publikácie

Občianske právo – Európska justičná spolupráca

Občianske právo – Európska justičná spolupráca
Zborník obsahuje právne nástroje, ako aj pripomienky uznávaných vedcov, sudcov a vysokopostavených úradníkov z viacerých členských štátov. Venuje sa niekoľkým základným právnym aktom, ako napríklad nariadeniu Brusel I a Lugánskemu dohovoru, ako aj ďalším oblastiam a témam, napríklad obchodnému právu, zmluvnému právu, rodinnému právu a vykonávaniu dôkazov.Publikácia „Občianske právo – Európska justičná spolupráca“ v praktickej forme elektronickej knihy predstavuje užitočný nástroj pre sudcov a právnikov, vnútroštátne orgány, študentov práva a občanov, ktorí sa zaujímajú o európske občianske právo.
2013, E-knihy

Príručka pre videokonferencie v cezhraničných súdnych konaniach

Príručka pre videokonferencie v cezhraničných súdnych konaniach
Táto príručka sa zaoberá využívaním videokonferenčného vybavenia v cezhraničných súdnych konaniach v Európskej únii. Skúmajú sa v nej organizačné, technické a právne aspekty využívania videokonferenčnej technológie, obsahuje poradenstvo a usmernenia pre právnikov, súdnych úradníkov a technický personál.
2013, 38 strán, E-knihy

Rada Európskej únie – 1952 – 2012: Šesťdesiat rokov zákonodarstva a rozhodovania

Rada Európskej únie – 1952 – 2012: Šesťdesiat rokov zákonodarstva a rozhodovania
Táto brožúra približuje vznik a históriu Rady Európskej únie. Opisuje udalosti, ktoré sprevádzali existenciu Rady od vzniku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a jeho Rady až dodnes – zmeny zmlúv, krízy a rozširovanie. Ponúka bližší pohľad na prípravu práce Rady a hlasovací systém. Šesťdesiatročnú bohatú históriu ilustruje výber z najpodstatnejších právnych ustanovení.
2013, 45 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2012

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2012
Výročná správa obsahuje informácie o verejnom registri dokumentov Rady. Poukazuje na to, ako sa žiadosti o prístup k dokumentom vyvíjajú, a zdôrazňujú sa v nej kľúčové udalosti, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia zo strany Rady v roku 2012. V správe sa tiež uvádza prehľad sťažností predložených európskemu ombudsmanovi, ako aj rozsudky súdov EÚ z roku 2012 vynesené podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 vo veciach týkajúcich sa prístupu k dokumentom Rady.
2013, 29 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska rada v roku 2012

Európska rada v roku 2012

Prioritami na programe Európskej rady v roku 2012 bola stabilizácia a posilnenie eurozóny, podpora rastu a zamestnanosti a nepokoje na Blízkom východe. Bol to aj rok, kedy Európska únia dostala Nobelovu cenu za mier.

V tejto brožúre, ktorá je už tretia v poradí, ponúka predseda Európskej rady Herman Van Rompuy svoj osobný pohľad na činnosť inštitúcií a udalosti, ktoré poznačili rok 2012.

Súčasťou brožúry sú aj všetky závery Európskej rady a súvisiace vyhlásenia a správy z roku 2012.

2013, 76 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Pravidlá organizácie samitov eurozóny

Pravidlá organizácie samitov eurozóny
Dokument Pravidlá organizácie samitov eurozóny je súhrnom usmerňujúcich zásad pre organizáciu zasadnutí samitov eurozóny. V záujme zabezpečenia transparentnosti a efektívnosti zasadnutí táto brožúra opisuje ustanovenia, ktorými sa riadi organizácia samitov eurozóny vrátane prípravy, programu, zloženia alebo vyhlásení. Je k dispozícii v 22 jazykoch.
2013, 46 strán, E-knihy

Protidrogová stratégia EÚ 2013 – 2020

Protidrogová stratégia EÚ 2013–2020
Táto brožúra obsahuje úplné znenie protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020. V stratégii sa stanovuje politický rámec a priority protidrogovej politiky EÚ, ktoré určili členské štáty a inštitúcie EÚ. Medzi ciele stratégie patrí prispieť k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky v rámci EÚ, ako aj znižovať zdravotné a sociálne riziká a škody, ktoré súvisia s drogami.
2013, 31 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Migrácia – kľúčové pojmy v 23 jazykoch

Migrácia – kľúčové pojmy v 23 jazykoch
Glosár, v ktorom sú vysvetlené niektoré najdôležitejšie pojmy a terminológia používaná v súvislosti s migráciou. Obsahuje pojmy ako „brain drain“ a „migration management“ preložené do 23 úradných jazykov EÚ.
2013, 59 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Charta základných práv Európskej únie

Konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Charta základných práv Európskej únie
Táto elektronická kniha obsahuje konsolidované znenia Zmluvy o Európskej Únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj ich príloh a protokolov v znení zmien a doplnení vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy, ktorá nadobudla platnosť v decembri 2009. Obsahuje aj Chartu základných práv Európskej únie, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy. Táto elektronická kniha je aktualizovanou verziou tlačeného vydania z roku 2010.
2012, E-knihy

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
Táto elektronická kniha obsahuje konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom), ako aj jej príloh a protokolov v znení zmien vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy, ktorá nadobudla platnosť v decembri 2009.
2012, E-knihy

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2011

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2011
Táto správa vypracovaná podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa vzťahuje na rok 2011 a vychádza zo štatistických údajov, ktoré sú zhrnuté v prílohe. Poskytuje informácie o verejnom registri dokumentov Rady a štatistické údaje o prístupe verejnosti k dokumentom.
2012, 31 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Únia práva: od Paríža po Lisabon – história zmlúv Európskej únie

Únia práva: od Paríža po Lisabon – história zmlúv Európskej únie
V publikácii sa predstavujú dejiny európskej integrácie prostredníctvom zmlúv, od Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele až po Lisabonskú zmluvu. V prílohe sa nachádza časová priamka s podrobnosťami o každej zmluve.
2012, 55 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Finančná kríza: hlavné termíny v 23 jazykoch

Finančná kríza: hlavné termíny v 23 jazykoch
Tento slovníček, ktorý je súčasťou série „Hlavné termíny“, je zameraný na finančnú krízu. Neponúka len vhodné preklady anglických termínov, ale prispieva aj k hlbšiemu pochopeniu správ, diskusií o tvorbe politík a verejného diskurzu vo všeobecnosti.
2012, 67 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Prekladateľský servis Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie – ako funguje viacjazyčnosť

PREKLADATEĽSKÝ SERVIS GENERÁLNEHO SEKRETARIÁTU RADY EURÓPSKEJ ÚNIE – ako funguje viacjazyčnosť
Prekladateľský servis Generálneho sekretariátu Rady zabezpečuje preklady pre dve inštitúcie. Táto brožúra objasňuje štruktúru prekladateľského servisu, opisuje proces prekladu od navrhovateľa až po čitateľa a vysvetľuje, ako prekladateľský servis spolupracuje s inými oddeleniami a inštitúciami.
2012, 23 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska rada v roku 2011

Európska rada v roku 2011
K najvýznamnejším udalostiam roku 2011 patrili kríza štátneho dlhu v eurozóne, Arabská jar a podpísanie zmluvy o pristúpení s Chorvátskom. Predseda Herman Van Rompuy opisuje vo svojej najnovšej publikácii činnosť Európskej rady v roku 2011. Podáva v nej svoj osobný pohľad na rok, ktorý bol pre EÚ náročný, ale uvádza aj závery Európskej rady a vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád.
2012, 74 strán, Knihy v mäkkej väzbe

História Európskej rady: päťdesiat rokov samitov

HISTÓRIA  EURÓPSKEJ RADY: PÄŤDESIAT ROKOV SAMITOV
Táto brožúrka sleduje históriu Európskej rady od prvého samitu v roku 1961 v Paríži po jej transformáciu na oficiálnu inštitúciu v roku 2009 podľa Lisabonskej zmluvy. Súčasťou brožúrky je kompletný zoznam všetkých zasadnutí Európskej rady.
2011, 23 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Strategické partnerstvo Afriky a Európskej únie – spoločné riešenie súčasných a budúcich výziev

Strategické partnerstvo Afriky a Európskej únie – spoločné riešenie súčasných a budúcich výziev
Partnerstvo Afriky a EÚ má pre obe strany strategický význam. Táto brožúra je aktualizovanou verziou prvého vydania z roku 2008 a vznikla po treťom samite Afriky a EÚ, ktorý sa konal v novembri 2010 v Tripolise. Na tomto samite sa potvrdilo, že spoločná stratégia Afriky a EÚ je vhodným rámcom nášho partnerstva. Táto obnovená stratégia sa prezentuje v prvej časti brožúry, zatiaľ čo druhá časť obsahuje druhý akčný plán na roky 2011 – 2013 prijatý v Tripolise.
2011, 150 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom v roku 2010

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom v roku 2010
Táto brožúra obsahuje výročnú správu Rady o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom v roku 2010.
2011, 30 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Zmena klímy – hlavné pojmy v 23 jazykoch

Zmena klímy – hlavné pojmy v 23 jazykoch
Zmena klímy je jednou z najdôležitejších globálnych výziev našich čias. Mnohé z pojmov a termínov z tejto oblasti pochádzajú z angličtiny a v iných jazykoch EÚ sa donedávna nepoužívali. Tento slovníček, ktorý vypracovalo prekladateľské oddelenie Rady, obsahuje vysvetlenia hlavných pojmov z oblasti zmeny klímy a ich preklad do 23 úradných jazykov EÚ.
2011, 48 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska rada v roku 2010

Európska rada v roku 2010
V publikácii sa rekapituluje činnosť Európskej rady za prvý rok, v ktorom fungovala ako oficiálna inštitúcia. V prvej časti predseda Herman Van Rompuy sumarizuje a analyzuje hlavné výzvy a úspechy Európskej rady v roku 2010: zachovanie stability eurozóny, vytvorenie novej stratégie pre udržateľný rast a zamestnanosť a posilnenie postavenia Európskej únie vo svete. Druhá časť obsahuje oficiálne závery zo šiestich zasadnutí Európskej rady a vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád.
2011, 46 strán, Knihy v mäkkej väzbe