Publikácie

Presadzovanie všetkých ľudských práv pre lesby, homosexuálov, bisexuálov a transrodové osoby

Presadzovanie všetkých ľudských práv pre lesby, homosexuálov, bisexuálov a transrodové osoby

Rodová identita a sexuálna orientácia sa naďalej používajú na zdôvodnenie porušovania ľudských práv vo svete. V tejto brožúre sa opisuje súbor nástrojov, ktoré sa majú používať v kontaktoch s tretími krajinami na presadzovanie a ochranu ľudských práv lesieb, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2010, 32 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Projekt Európa 2030 – výzvy a príležitosti

PROJEKT EURÓPA 2030 – výzvy a príležitosti
Správa pre Európsku radu od Skupiny pre reflexiu o budúcnosti EÚ v roku 2030
2010, 54 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom – 2009

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom – 2009
Táto brožúra obsahuje výročnú správu Rady o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom v roku 2009.
2010, 29 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie – Smerom k európskemu bezpečnostnému modelu

Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie – Smerom k európskemu bezpečnostnému modelu

Stratégia vnútornej bezpečnosti sa prijala s cieľom pomôcť Európe v napredovaní, pričom sa v nej zoskupujú existujúce činnosti a stanovujú zásady a usmernenia pre budúcu činnosť. Jej cieľom je predchádzať trestnej činnosti a zvýšiť kapacitu na poskytovanie včasnej a náležitej reakcie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou prostredníctvom účinného rozvoja a riadenia adekvátnych nástrojov.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2010, 31 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska bezpečnostná stratégia – bezpečná Európa v lepšom svete

EURÓPSKA BEZPEČNOSTNÁ STRATÉGIA – BEZPEČNÁ EURÓPA V LEPŠOM SVETE

Európska rada prijala Európsku bezpečnostnú stratégiu (EBS) v decembri 2003. Po prvý raz sa ňou ustanovili zásady a vymedzili jednoznačné ciele presadzovania bezpečnostných záujmov EÚ, ktoré vychádzajú z našich základných hodnôt. Stratégia zahŕňa komplexný prístup a je stále plne relevantná. 

Cieľom tejto správy nie je EBS nahradiť, ale ju posilniť. Ponúka príležitosť posúdiť, ako sa nám doposiaľ darilo v praxi a čo ešte možno vykonať na zlepšenie plnenia.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2009, 43 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Dostupné aj vo formáte PDF v týchto jazykoch, ktoré nie sú úradnými jazykmi EÚ: Russian | Arabic

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom – 2008

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom – 2008
Táto brožúra obsahuje výročnú správu Rady o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom v roku 2008.
2009, 30 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Usmernenia EÚ o ľudských právach a o medzinárodnom humanitárnom práve – marec 2009

Usmernenia EÚ o ľudských právach a o medzinárodnom humanitárnom práve – marec 2009

Keď EÚ začala pred desiatimi rokmi uplatňovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, začlenila ľudské práva do jej centra. Neoddeliteľnou súčasťou našej politiky v oblasti ľudských práv je súbor usmernení k otázkam, na ktorých Európskej únii záleží. Tieto usmernenia sú praktickými nástrojmi, ktoré zastupiteľstvám EÚ v teréne pomáhajú lepšie presadzovať našu politiku.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2009, 82 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Európska únia a Stredná Ázia: nové partnerstvo v akcii – jún 2009

EURÓPSKA ÚNIA A STREDNÁ ÁZIA: NOVÉ PARTNERSTVO V AKCII – jún 2009

Táto brožúra obsahuje niekoľko dokumentov, ktoré ilustrujú nedávny vývoj v politickom a bezpečnostnom dialógu medzi Európskou úniou a Strednou Áziou.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2009, 75 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Dostupné aj vo formáte PDF v týchto jazykoch, ktoré nie sú úradnými jazykmi EÚ: Russian

Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť

Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť

Táto správa sa sústredí na vplyv zmeny klímy na medzinárodnú bezpečnosť a zvažuje vplyv týchto medzinárodných bezpečnostných dôsledkov na bezpečnosť samotnej Európy a spôsob, akým by mala Európa reagovať.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2008, 15 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2007

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2007
Táto brožúra obsahuje výročnú správu Rady o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom v roku 2007.
2008, 38 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Zohľadňovanie ľudských práv a rodových otázok v európskej bezpečnostnej a obrannej politike

Zohľadňovanie ľudských práv a rodových otázok v európskej bezpečnostnej a obrannej politike

V tejto príručke sú zoskupené dokumenty, ktoré obsahujú základné zásady pre plánovanie operácií EÚ. Obsahuje aj príklady použitia hlavných zásad v samotných plánovacích dokumentoch, ktoré boli na účely tejto publikácie odtajnené.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2008, 75 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2006

Výročná správa o prístupe k dokumentom za rok 2006
Táto brožúra obsahuje výročnú správu Rady o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom v roku 2006.
2007, 37 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom - 2005

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom - 2005
Táto brožúra obsahuje výročnú správu Rady o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom v roku 2005.
2006, 37 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa o ľudských právach (2005)

Výročná správa o ľudských právach (2005)

V tejto siedmej výročnej správe o ľudských právach sú zaznamenané činnosti a politiky, ktoré EÚ vykonala v období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 pri plnení cieľov v oblasti presadzovania všeobecného dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Hoci správa nie je vyčerpávajúca, poukazuje sa v nej na otázky ľudských práv, ktoré vyvolávali znepokojenie, a kroky, ktoré EÚ prijala na ich riešenie v rámci Únie aj mimo nej.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2005, 135 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Výročná správa o ľudských právach (2004)

Výročná správa o ľudských právach (2004)

Táto správa je šiestou v poradí, predchádzalo jej päť správ uverejnených v októbri 1999, 2000, 2001, 2002 a 2003. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o záväzku Európskej únie k všeobecnému dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd. Nie je zamýšľaná ako vyčerpávajúca, ale usiluje sa zabezpečiť väčšiu transparentnosť hlavných pozícií a činností EÚ, a zároveň má byť referenčným dokumentom o nich pre obdobie, na ktoré sa vzťahuje, teda od 1. júla 2003 do 30. júna 2004.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2004, 132 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Schengenský katalóg EÚ (4. zväzok)

Schengenský katalóg EÚ (4. zväzok)

Tento zväzok katalógu pozostáva z dvoch hlavných častí: prvá je venovaná vzájomnej pomoci a výmene informácií a druhá operačnej spolupráci.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2003, 34 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Schengenský katalóg EÚ (3. zväzok)

Schengenský katalóg EÚ (3. zväzok)

Rada Európskej únie s veľkým uspokojením predstavuje tento pracovný nástroj, ktorý, čo by sa malo zdôrazniť, nemá za cieľ zavádzať nové požiadavky. Tento pracovný nástroj poskytuje obraz o tom, ako by sa malo v praxi uplatňovať acquis v oblasti víz a konzulárnej spolupráce, pričom by sa mal vždy vykladať v spojení so spoločnými konzulárnymi pokynmi.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2003, 28 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Schengenský katalóg EÚ (2. zväzok)

Schengenský katalóg EÚ (2. zväzok)

Druhý zväzok katalógu sa venuje osobitne Schenegenskému informačnému systému a SIRENE. Kandidátskym krajinám na pristúpenie k Európskej únii poskytuje dobrý obraz o tom, čo sa od nich najmä z praktického hľadiska očakáva v súvislosti so schengenským priestorom.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2002, 40 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

PRÍSTUP K DOKUMENTOM EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

Táto príručka bola vypracovaná spoločne Parlamentom, Radou a Komisiou a obsahuje praktické rady, ako získať prístup k ich dokumentom.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2002, 37 strán, Knihy v mäkkej väzbe

Schengenský katalóg EÚ

Schengenský katalóg EÚ

Úlohou tohto katalógu je objasniť a podrobne opísať schengenské acquis a ponúknuť odporúčania a najlepšie postupy s cieľom poskytnúť príklady štátom pristupujúcim do schengenského priestoru, ako aj štátom, ktoré už schengenské acquis v plnej miere uplatňujú.

Táto publikácia je k dispozícii iba v elektronickom formáte.

2002, 55 strán, Knihy v mäkkej väzbe