Sledujte predsedu Európskej rady:

Európska rada určuje celkové politické smerovanie a priority EÚ. Nie je jednou zo zákonodarných inštitúcií EÚ, preto nerokuje o právnych predpisoch EÚ, ani ich neprijíma. Stanovuje však politický program EÚ, tradične prijímaním „záverov“ na zasadnutiach Európskej rady, v ktorých sa identifikujú problematické otázky a opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Európska rada prijala nedávno „strategický program“ prioritných oblastí na účely dlhodobejších opatrení a zamerania EÚ.

Členovia Európskej rady

Členmi Európskej rady sú hlavy štátov alebo predsedovia vlád 28 členských štátov EÚ, predseda Európskej rady a predseda Európskej komisie.

Keď sa rokuje o zahraničnopolitických otázkach, na zasadnutiach Európskej rady sa zúčastňuje aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozhodovací proces

Európska rada zväčša prijíma rozhodnutia konsenzom. V niektorých špecifických prípadoch uvedených v zmluvách EÚ však rozhoduje jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou.

Na hlasovaní sa nezúčastňuje ani predseda Európskej rady, ani predseda Komisie.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Zasadnutia Európskej rady

Európska rada zasadá najmenej dvakrát za šesť mesiacov. Tieto zasadnutia, ktoré sa často označujú ako „samity EÚ“, sa konajú v Bruseli v budove Justus Lipsius.

Zasadnutiam predsedá predseda Európskej rady. Predseda môže podľa potreby zvolávať aj mimoriadne zasadnutia Európskej rady.

Na začiatku každého zasadnutia je prítomný predseda Európskeho parlamentu, ktorý uvedie stanoviská Európskeho parlamentu. Na zasadnutia môžu byť v závislosti od prerokúvaných otázok pozvaní aj ďalší ľudia, ako napríklad prezident Európskej centrálnej banky.

História Európskej rady

Európska rada bola vytvorená v roku 1974 ako neformálne fórum pre rokovania hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ. Čoskoro si vytvorila úlohu orgánu zodpovedného za stanovovanie cieľov a priorít EÚ.

Na základe Maastrichtskej zmluvy získala Európska rada v roku 1992 formálny štatút a úlohu poskytovať EÚ stimuly a všeobecné politické usmernenia.

Po zmenách, ktoré sa v roku 2009 zaviedli Lisabonskou zmluvou, sa Európska rada stala jednou zo 7 inštitúcií EÚ.