Samit eurozóny

samit eurozóny

Na samite eurozóny sa stretávajú hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín eurozóny, predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. Samity eurozóny poskytujú strategické usmernenia pre hospodársku politiku eurozóny.

Čo je to eurozóna?

Eurozónu tvoria krajiny EÚ, ktoré prijali za svoju menu euro. V súčasnosti ju tvorí 19 členských štátov.

Úloha samitu eurozóny

Samit eurozóny vydáva politické usmernenia na zabezpečenie hladkého fungovania hospodárskej a menovej únie. Tieto usmernenia pomáhajú koordinovať všetky príslušné oblasti politiky medzi členskými štátmi eurozóny.

Pravidelné rokovania na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú jednotlivých povinností vyplývajúcich z členstva v eurozóne, umožňujú krajinám eurozóny okrem iného lepšie zohľadniť aspekt eurozóny pri tvorbe ich vnútroštátnych politík.

Keďže otázky súvisiace s eurozónou majú politický a hospodársky význam pre všetky krajiny EÚ, pravidelne sa o nich rokuje aj na zasadnutiach Európskej rady.

Samity eurozóny

V súlade so Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii by sa samity eurozóny mali konať aspoň dvakrát za rok. Podľa možností by sa mali konať po zasadnutiach Európskej rady v Bruseli.

Samity eurozóny sa organizujú podľa špecifického rokovacieho poriadku, ktorý bol prijatý 14. marca 2013.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Účastníci

Účastníkmi samitu eurozóny sú hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín eurozóny, predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. Okrem toho:

  • na samit sa prizýva aj prezident Európskej centrálnej banky
  • môže sa prizvať aj predseda Euroskupiny, keďže Euroskupina je zodpovedná za prípravu a nadviazanie na výsledky samitov eurozóny
  • pozvať možno aj predsedu Európskeho parlamentu, aby predniesol prejav.

Keď je to vhodné, najmenej však raz za rok, vedúci predstavitelia členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny, ale ratifikovali Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, sa takisto zúčastňujú na samitoch eurozóny.

Predseda samitu eurozóny

Vedúci predstavitelia členských štátov eurozóny volia predsedu samitu eurozóny jednoduchou väčšinou v čase, keď Európska rada volí svojho predsedu. Funkčné obdobie predsedu samitu eurozóny trvá 2,5 roka.

Úlohou predsedu je zvolávať samity eurozóny, predsedať im a viesť ich. O otázkach týkajúcich sa eurozóny tiež rokuje s predsedom Komisie a predsedom Euroskupiny.

Predseda samitu eurozóny predkladá po každom samite eurozóny správu Európskemu parlamentu. Informuje tiež všetky členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, o príprave a výsledku samitov eurozóny.

História samitu eurozóny

Vedúci predstavitelia členských štátov eurozóny sa prvýkrát stretli vo formáte samitu eurozóny 12. októbra 2008 v Paríži, kde sa dohodli na zosúladenom postupe v reakcii na hospodársku krízu. Ďalšie samity v tomto formáte sa uskutočnili v máji 2010, marci 2011, júli 2011 a októbri 2011 v Bruseli. V roku 2012 sa riešili otázky týkajúce sa eurozóny najmä na úrovni Európskej rady.

Popri zasadnutí Európskej rady 1. – 2. marca 2012 podpísalo 25 vedúcich európskych predstaviteľov Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Okrem iného sa touto zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2013, formalizoval samit eurozóny.

Organizácia samitu eurozóny a úloha jej predsedu sa upravuje v článku 12.

Prvý samit eurozóny po nadobudnutí platnosti zmluvy sa konal 14. marca 2013.

Dokumenty, ktoré prijali hlavy štátov alebo predsedovia vlád eurozóny (2010 – 2013)

Dokumenty, ktoré prijali vedúci predstavitelia eurozóny v období rokov 2010 – 2013, sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu: