Úloha predsedu

Európska rada

V súčasnosti je predsedom Európskej rady Donald Tusk. Od 1. decembra 2014 nahradil Hermana Van Rompuya.

Úloha predsedu sa stanovuje v článku 15 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Úlohou predsedu Európskej rady je najmä:

 • predsedať zasadnutiam Európskej rady a dávať impulzy jej práci
 • zabezpečiť prípravu zasadnutí Európskej rady a kontinuitu jej práce, a to v spolupráci s predsedom Komisie a na základe práce Rady pre všeobecné záležitosti
 • podporovať snahu o súdržnosť a konsenzus v rámci Európskej rady
 • predkladať správu Európskemu parlamentu po každom zasadnutí Európskej rady

Predseda Európskej rady zabezpečuje aj zastupovanie EÚ navonok na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád:

 • v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ spolu s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý pomáha pri vykonávaní SZBP a zabezpečuje jej jednotnosť, súlad a účinnosť
 • na medzinárodných samitoch, zvyčajne spolu s predsedom Európskej komisie

História funkcie predsedu Európskej rady

Funkcia predsedu Európskej rady sa ako stála funkcia na plný úväzok ustanovila po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009.

Predtým bola Európska rada neformálnym orgánom a funkcia vedúceho Európskej rady nebola oficiálna. Túto úlohu vykonávala hlava štátu alebo alebo predseda vlády toho členského štátu, ktorý v danom čase vykonával rotujúce predsedníctvo Rady EÚ.

Vymenovanie

Predsedu Európskej rady volí Európska rada kvalifikovanou väčšinou.

Volí sa na funkčné obdobie 2,5 roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie. V súlade so zavedenou praxou je za koordináciu volebného procesu zodpovedné rotujúce predsedníctvo. Počas zasadnutia Európskej rady, na ktorom sa rokuje o voľbe predsedu, tejto časti zasadnutia predsedá predseda vlády zastupujúci predsedníctvo.

Predseda nesmie počas svojho funkčného obdobia vykonávať žiadnu vnútroštátnu funkciu.

Zamestnanci

Európskej rade a jej predsedovi pomáha Generálny sekretariát Rady EÚ (GSR).

Predseda má aj svoj vlastný úrad, kabinet predsedu. Jeho zamestnanci a úrad sa nachádzajú v budove Rady Europa v belgickom Bruseli.

Medzinárodné samity

Predseda Európskej rady zastupuje EÚ na 3 hlavných druhoch medzinárodných samitov:

 1. Bilaterálne samity
  Organizujú sa medzi EÚ a jej strategickými partnermi. Takéto samity sa konajú pravidelne, zvyčajne raz za rok, a to s krajinami ako napríklad Japonsko, USA, Rusko, Južná Afrika, Brazília a Čína. Miesto konania týchto samitov sa strieda medzi Bruselom a príslušnou krajinou.
 2. Multilaterálne samity na medzinárodnej úrovni
  EÚ je buď členom alebo je pozvaná, aby sa zúčastnila ako kľúčový medzinárodný aktér; ide napríklad o samity skupiny G7, G8, G20 a Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN).
 3. Multilaterálne samity na úrovni EÚ
  Ide napríklad o samit Východného partnerstva alebo samity EÚ – Afrika, EÚ – ASEM a EÚ – CELAC. Ak sa takéto samity majú organizovať v EÚ, už tradične sa konajú v členskom štáte, ktorý v danom čase vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Od roku 2014 ich organizuje aj Rada EÚ v Bruseli. Na takýchto samitoch sa zúčastňujú hlavy štátov alebo predsedovia vlád všetkých členských štátov EÚ a predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie, ako aj príslušné hlavy štátov alebo predsedovia vlád zúčastnených krajín.