Úloha Európskej rady pri nomináciách a vymenovaniach

Európska rada

Európska rada zohráva významnú úlohu v niektorých postupoch vymenovania do vysokých funkcií na úrovni EÚ. Je zodpovedná predovšetkým za:

  • voľbu predsedu Európskej rady
  • navrhnutie predsedu Európskej komisie
  • vymenovanie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  • oficiálne vymenovanie celého kolégia komisárov
  • vymenovanie Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) vrátane prezidenta ECB

Predseda Európskej rady

Súčasným predsedom Európskej rady je Donald Tusk. Vo funkcii, ktorú vykonáva od 1. decembra 2014, nahradil Hermana Van Rompuya. 

Voľba predsedu Európskej rady

Európska rada si volí svojho predsedu. Je na to potrebná kvalifikovaná väčšina. Funkčné obdobie predsedu trvá 2,5 roka a je možné ho jedenkrát obnoviť. 

Navrhnutie predsedu Európskej komisie

Po voľbách do Európskeho parlamentu musí Európska rada navrhnúť kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie. Pri rozhodovaní o svojom kandidátovi prihliada Európska rada na výsledky volieb do Európskeho parlamentu.

Európsky parlament musí schváliť navrhnutého kandidáta väčšinou hlasov svojich poslancov (minimálne 376 poslancov). Ak v parlamentnom hlasovaní kandidát Európskej rady nezíska väčšinu hlasov, Európska rada musí navrhnúť nového kandidáta. Musí tak urobiť do jedného mesiaca od neúspešného hlasovania v Parlamente.

Európsky parlament následne na schválenie nového kandidáta použije ten istý postup – väčšinové hlasovanie všetkých poslancov.

Tento postup sa ustanovuje v článku 17 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

Vymenovanie vysokého predstaviteľa

Európska rada je zodpovedná za vymenovanie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Na rozhodnutie o navrhnutom kandidátovi je potrebná kvalifikovaná väčšina.

Európska rada môže tiež rozhodnúť o ukončení 5-ročného funkčného obdobia vysokého predstaviteľa, a to tiež kvalifikovanou väčšinou.  

Tento postup sa ustanovuje v článku 18 ZEÚ.

Vymenovanie Európskej komisie

Európska rada oficiálne vymenúva celú Európsku komisiu. Parlament hlasuje o kolégiu komisárov – predsedovi Komisie, vysokom predstaviteľovi a ostatných komisároch – metódou súhlasu (väčšinou odovzdaných hlasov).

Po tom, ako Parlament udelí svoj súhlas, Európska rada oficiálne vymenuje Európsku komisiu. Na rozhodnutie Európskej rady je potrebná kvalifikovaná väčšina.

Tento postup sa ustanovuje v článku 17 ZEÚ.

Vymenovania v Európskej centrálnej banke

Európska rada vymenúva všetkých 6 členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá zahŕňa prezidenta a viceprezidenta ECB a ďalších 4 členov.

Európska rada prijíma svoje rozhodnutie na základe odporúčania Rady. Radí sa tiež s Európskym parlamentom a Radou guvernérov ECB (pozostávajúcou zo 6 členov Výkonnej rady a z guvernérov centrálnych bánk 19 krajín eurozóny). Európska rada následne prijme svoje rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou.

Tento postup sa ustanovuje v článku 283 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).