Vytyčovanie politického programu EÚ

Európska rada

Európska rada je jednou zo 7 inštitúcií EÚ. Nepatrí však medzi zákonodarné orgány EÚ, takže nerokuje o právnych predpisoch EÚ, ani ich neprijíma. Jej hlavnou úlohou je naopak určovať všeobecné politické smerovanie a priority EÚ – v podstate stanovovať politický program EÚ. 

Tradične sa tak deje prijatím záverov na každom zasadnutí Európskej rady. V týchto záveroch sa určujú špecifické otázky, ktoré sú pre EÚ dôležité, a načrtávajú sa konkrétne opatrenia, ktoré sa majú prijať, alebo ciele, ktoré sa majú splniť. V záveroch Európskej rady sa tiež môže stanoviť lehota na dosiahnutie dohody o konkrétnej otázke alebo na predloženie legislatívneho návrhu. Týmto spôsobom môže Európska rada ovplyvňovať a usmerňovať politický program EÚ.

Nedávno prijala Európska rada strategický program prioritných oblastí pre dlhodobejšiu činnosť a zameranie EÚ.

Strategický program pre EÚ

Európska rada sa na svojom zasadnutí 27. júna 2014 v Bruseli dohodla na 5 prioritných oblastiach, ktoré budú usmerňovať prácu EÚ v nadchádzajúcich piatich rokoch. Tieto priority sa uvádzajú v dokumente nazvanom Strategický program pre Úniu v čase zmien. Tento strategický program sa použije pri plánovaní práce Európskej rady a bude tiež slúžiť ako základ pre pracovné programy ostatných inštitúcií EÚ. 

1. Zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť

Európska rada načrtáva potrebu podporiť rast, zvýšiť investície, vytvoriť viac lepších pracovných miest a nabádať k reformám na zvýšenie konkurencieschopnosti. Uvádza tieto osobitné činnosti:

 • dobudovanie jednotného digitálneho trhu do roku 2015
 • uľahčenie prístupu MSP k financovaniu a k investíciám
 • zlepšenie investovania do infraštruktúr
 • ukončenie rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) do roku 2015
 • zlepšenie riadenia eurozóny a užšia koordinácia hospodárskej politiky

2. Zlepšenie postavenia občanov a ich ochrana

Európska rada zdôrazňuje priority, ktoré by mohli otvoriť príležitosti pre občanov EÚ a ktorými sa riešia otázky, akými je napríklad chudoba a sociálne vylúčenie. Uvádza tieto osobitné činnosti:

 • pokračovanie v opatreniach proti nezamestnanosti mladých ľudí
 • opatrenia na boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom

3. Politika v oblasti energetiky a životného prostredia

Európska rada zdôrazňuje, že je potrebné znížiť závislosť na dovoze palív a zemného plynu a vytvárať dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu v rámci EÚ. Medzi hlavné priority patrí:

 • dobudovanie trhu EÚ s energiami
 • diverzifikácia dodávok energie a trás a rozvoj energetickej infraštruktúry
 • stanovenie ambicióznych cieľov v oblasti zmeny klímy na rok 2030 a pokračovanie vo vedúcej úlohe v boji proti zmene klímy 

4. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

Európska rada zdôrazňuje význam dobrej spolupráce v rámci EÚ v bezpečnostných otázkach, akými je terorizmus a riadenie migračných tokov. Medzi osobitné priority, ktoré Európska rada stanovila, patrí:

 • lepšie riadenie všetkých aspektov migrácie vrátane neregulárnej migrácie, azylu a riadenia hraníc
 • predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, korupcii a terorizmu a boj proti nim
 • zlepšenie justičnej spolupráce medzi krajinami EÚ

5. Únia ako silný globálny aktér

Európska rada vyzýva EÚ, aby sa dôrazne angažovala vo svetových otázkach, pričom zdôrazňuje predovšetkým tieto priority:

 • zabezpečenie konzistentnosti cieľov zahraničných politík členských štátov a zahraničnej politiky EÚ
 • presadzovanie stability, prosperity a demokracie v krajinách, ktoré ležia pri EÚ
 • zapájanie partnerov vo svete do širokej škály otázok, akými je obchod, kybernetická bezpečnosť, ľudské práva a krízové riadenie
 • posilnenie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ

Politické usmernenia

Európsky semester

Európsky semester je cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ

Okrem toho, že Európska rada stanovuje v strategickom programe a vo svojich záveroch politické priority EÚ, má aj formálnu úlohu v procese európskeho semestra, ktorý v EÚ prebieha každý rok. Ide o ročný cyklus koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík v EÚ.

Na svojom každoročnom marcovom zasadnutí Európska rada posudzuje hospodársku situáciu v EÚ, ako aj pokrok pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Poskytuje potom politické usmernenia týkajúce sa rozpočtovej, hospodárskej a štrukturálnej reformy. Na svojom júnovom zasadnutí schvaľuje Európska rada konečné odporúčania pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa stanovujú priority pre každý členský štát na ďalších 12 až 18 mesiacov.

Strategické usmernenia pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí

V týchto usmerneniach, ktoré prijala Európska rada, sa vymedzujú priority na nadchádzajúce roky

Na základe článku 68 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) je Európska rada zodpovedná za určovanie strategických usmernení pre oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Po prvý krát sa tak stalo v najnovších usmerneniach prijatých v júni 2014. Tieto usmernenia sa prijali v súlade s prioritami strategického programu a týkajú sa takých aspektov, akými je kontrola hraníc, migračná a azylová politika a policajná a justičná spolupráca.