Generálny sekretariát Rady (GSR) je orgán zodpovedný za pomoc 2 inštitúciám EÚ :

 • Európskej rade
 • Rade EÚ vrátane jej predsedníctiev, Výboru stálych predstaviteľov (Coreper) a iných výborov a pracovných skupín Rady

GSR pomáha pri organizácii a zabezpečovaní ucelenosti práce Rady a pri realizácii jej 18-mesačného programu. Pomáha Európskej rade a jej predsedovi a podporuje aj predsedníctvo Rady pri rokovaniach v Rade, ako aj pri rokovaniach s inými inštitúciami EÚ.

Hlavné úlohy

Hlavné úlohy GSR sú:

 • asistovať, radiť a pomáhať s koordináciou práce Rade a Európskej rade vrátane vykonávania 18-mesačného programu Rady
 • podporovať predsedníctvo Rady pri rokovaniach v rámci Rady a pri rokovaniach s inými inštitúciami EÚ
 • poskytovať logistickú podporu a zaisťovať praktickú organizáciu zasadnutí (vrátane zasadacích miestností, produkcie a prekladu dokumentov)
 • pripravovať návrhy programov, správy, oznámenia a zápisnice zo zasadnutí na všetkých úrovniach

V prípade potreby GSR zabezpečuje aj praktickú organizáciu zasadnutí na vysokej úrovni s hlavami štátov a predsedami vlád alebo veľvyslancami z krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ.

Právny servis GSR okrem toho poskytuje Rade a jej výborom stanoviská s cieľom zabezpečiť, aby boli akty Rady v súlade s právnymi predpismi a aby boli dobre vypracované. Tento servis taktiež zastupuje Radu v súdnych konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie, Všeobecným súdom a Súdom pre verejnú službu Európskej únie.

GSR má aj niekoľko veľmi špecifických zodpovedností.

Podpora niektorých výborov a pracovných skupín Rady 

Prípravné orgány Rady

Rade pomáha viac ako 150 pracovných skupín a výborov nazývaných „prípravné orgány“.

Popri zabezpečovaní praktickej organizácie zasadnutí a prípravy dokumentov súvisiacich so zasadnutiami GSR taktiež predsedá týmto výborom a pracovným skupinám Rady:

 • Bezpečnostný výbor a jeho podskupiny (informačná bezpečnosť, experti GNSS, komisia pre bezpečnostnú akreditáciu)
 • pracovná skupina pre informácie
 • pracovná skupina pre elektronické právo
 • koordinačný výbor pre komunikačné a informačné systémy
 • pracovná skupina pre kodifikáciu právnych predpisov
 • pracovná skupina právnikov lingvistov

Rada taktiež zabezpečuje sekretariát pre Výbor pre Európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC), jeho 2 pracovné skupiny a jeho riadiaci výbor.

Výbor ERAC je jedným z prípravných orgánov Rady zodpovedným za podporu vykonávania iniciatívy EÚ Únia inovácií a monitorovanie jej pokroku, ako aj za rozvoj európskeho výskumného priestoru.

Podporu mu poskytujú dve ad hoc pracovné skupiny, a to skupina na vysokej úrovni pre spoločnú tvorbu programov (GPC) a strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (SFIC).

GSR je zodpovedný za logistickú/administratívnu organizáciu zasadnutí výboru ERAC a za vypracúvanie návrhov súhrnných záverov zo zasadnutí.

Verejný register pravých preukazov totožnosti a cestovných dokladov online (Prado)

GSR je zodpovedný za vývoj a prevádzkovanie registra Prado, viacjazyčnej webovej stránky obsahujúcej informácie o ochranných prvkoch preukazov totožnosti a cestovných dokladov EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska.

Účelom registra Prado je poskytovať presné informácie odvetviam, akými sú napr.:

 • zamestnávatelia
 • poskytovatelia poštových služieb
 • banky, úverové inštitúcie
 • bezpečnostné a strážne firmy
 • požičovne vozidiel

Archív

GSR je zodpovedný za správu archívu Rady. Väčšina položiek sa týka buď zasadnutí rôznych zložení Rady, zasadnutí Coreperu, zasadnutí iných výborov a pracovných skupín alebo prípravy právnych predpisov EÚ.

Rada má oddelenie centrálneho archívu, ktoré zbiera, spracúva a sprístupňuje dokumenty, ktoré Rada pri výkone svojich funkcií vytvorí alebo získa.