Ochrana utajovaných skutočností Európskej únie

Aby mohla Rada pracovať vo všetkých oblastiach, ktoré si vyžadujú využívanie utajovaných skutočností EÚ, potrebuje komplexný bezpečnostný systém na ochranu týchto skutočností. V rozhodnutí Rady o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ sa ustanovujú základné zásady a minimálne normy bezpečnosti, ktorých účelom je ochrana utajovaných skutočností EÚ. Tieto zásady a normy sa vzťahujú na Radu a jej generálny sekretariát a pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ ich musia dodržiavať aj členské štáty.

Utajované skutočnosti EÚ sa zaraďujú do štyroch kategórií podľa závažnosti vplyvu ich zverejnenia:

  • TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: neoprávnené zverejnenie týchto skutočností by mohlo mimoriadne vážne poškodiť základné záujmy EÚ alebo jedného či viacerých jej členských štátov.
  • SECRET UE/EU SECRET: neoprávnené zverejnenie týchto skutočností by mohlo vážne poškodiť základné záujmy EÚ alebo jedného či viacerých jej členských štátov.
  • CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: neoprávnené zverejnenie týchto skutočností by mohlo poškodiť základné záujmy EÚ alebo jedného či viacerých jej členských štátov.
  • RESTREINT UE/EU RESTRICTED: neoprávnené zverejnenie týchto skutočností by mohlo byť nevýhodné pre záujmy EÚ alebo jedného či viacerých jej členských štátov.

Rozhodnutie Rady o bezpečnostných predpisoch sa vzťahuje na viaceré formy ochrany týchto skutočností vrátane personálnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, správy utajovaných skutočností, informačnej bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, ako aj na možnosti poskytovania utajovaných skutočností EÚ v rámci inštitúcií EÚ a vo vzťahu k tretím štátom a medzinárodným organizáciám.