Environmentálne manažérstvo

generálny sekretariát

Mnohé činnosti GSR majú vplyv na životné prostredie. GSR sa usiluje znižovať tento vplyv a chrániť životné prostredie prostredníctvom vysokokvalitného environmentálneho manažérstva.

Program environmentálneho manažérstva sa uplatňuje pri všetkých činnostiach GSR vykonávaných v budovách v Bruseli, v ktorých sídli. Na tieto budovy sa vzťahuje environmentálne povolenie, ktoré vydáva správa životného prostredia v regióne Brusel.

Environmentálne manažérstvo v budove Lex a budovách jaslí získalo vo februári 2015 označenie „ekodynamický podnik“, ktoré vydáva bruselský región. V roku 2016 boli tieto tri budovy zaregistrované v rámci schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Environmentálny program GSR

GSR vytvoril komplexný a rozvíjajúci sa environmentálny program vychádzajúci z environmentálnej politiky, ktorú prijal generálny tajomník v júni 2013.

Hlavnými cieľmi tohto programu je:

  • znižovať spotrebu primárnej energie prostredníctvom produkcie energie z obnoviteľných zdrojov a efektívneho využívania energie
  • zabezpečiť efektívne využívanie vody a predchádzať znečisťovaniu vody
  • predchádzať vzniku odpadu, znížiť jeho objem, zabezpečiť opätovné využívanie materiálu a presadzovať jeho recykláciu
  • znižovať emisie skleníkových plynov
  • znižovať spotrebu papiera a používať recyklovaný a ekologický papier

GSR tiež podporuje ekologickú mobilitu medzi zamestnancami a návštevníkmi a začleňuje environmentálne kritériá do postupov verejného obstarávania.

Systém environmentálneho manažérstva GSR umožňuje merať a monitorovať vplyv jeho činností v záujme neustáleho zlepšovania. Nezávislí interní a externí audítori pravidelne overujú pokrok vo vykonávaní environmentálneho programu a súlad s platnými právnymi predpismi a požiadavkami EMAS.