Transparentnosť a prístup k dokumentom

generálny sekretariát

Podľa pravidiel transparentnosti, ktoré sú ustanovené v Lisabonskej zmluve, pracujú inštitúcie EÚ čo najotvorenejšie a čo najústretovejšie k občanom. Ministri v Rade prijímajú právne predpisy na verejných zasadnutiach a občania majú právo požiadať o prístup k dokumentom Rady.

Legislatívna transparentnosť

Ministri EÚ zasadajú verejne, keď rokujú alebo hlasujú o návrhoch legislatívnych aktov.

Rada zasadá verejne aj v prípadoch, keď jej ministri rokujú o dôležitých otázkach ovplyvňujúcich EÚ a jej občanov alebo o pracovnom programe Rady, prioritách jej predsedníctva a o pracovných programoch a politickej stratégii Komisie.

Verejné zasadnutia Rady si naživo môžete pozrieť vo všetkých jazykoch EÚ prostredníctvom nášho webového vysielania. Jednotlivé zasadnutia si môžete vyhľadať na internete aj zo záznamu.

Programy a kalendár zasadnutí Rady

Zasadnutia Rady sa konajú v Bruseli a Luxemburgu (v apríli, júni a októbri). Programy zasadnutí Rady a väčšiny jej prípravných orgánov sú verejné.

Zápisnice a výsledky hlasovania

Zápisnice z verejných zasadnutí Rady sú tiež verejné a možno v nich nájsť výsledky hlasovania o návrhoch právnych predpisov, ako aj vysvetlenie hlasovania a vyhlásenia členských štátov. Zo zápisnice tiež môžete získať informácie o prerokúvaných dokumentoch a hlavných záveroch Rady.

Verejné sú aj výsledky hlasovania, z ktorých je zrejmé, ako hlasovali jednotlivé krajiny EÚ.

Tieto informácie sa uverejňujú aj v mesačnom zozname aktov Rady.

Prístup k dokumentom

Pravidlá prístupu k dokumentom sa stanovujú v nariadení č. 1049/2001. Osobitné vykonávacie pravidlá týkajúce sa Rady sú stanovené v prílohe II k jej rokovaciemu poriadku. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na dokumenty Európskej rady.

Rada okrem toho každoročne uverejňuje správu o uplatňovaní nariadenia č. 1049/2001.

Verejný register dokumentov Rady

K dokumentom Rady máte prístup prostredníctvom verejného registra. Obsahuje dokumenty alebo odkazy na oficiálne dokumenty Rady od roku 1999.

Otvorené dáta

Rada EÚ sa od roku 2015 zúčastňuje na Portáli otvorených dát EÚ troma súbormi údajov:

  • údajmi o hlasovaní Rady o legislatívnych aktoch
  • metaúdajmi z verejného registra dokumentov Rady
  • metaúdajmi z databázy žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom

Portál otvorených dát EÚ začal fungovať v decembri 2012. Slúži ako jednotný prístupový bod k rozširujúcej sa škále údajov z inštitúcií a iných orgánov EÚ. Tieto údaje sú každému voľne k dispozícii a možno ich používať na komerčné i nekomerčné účely pod podmienkou uvedenia zdroja.

Cieľom Portálu otvorených dát EÚ je podporiť inovačné používanie údajov a uvoľniť ich ekonomický potenciál. Takisto si kladie za cieľ podnietiť transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií a iných orgánov EÚ.

Archív

V archívoch Rady sa zhromažďujú a spracúvajú dokumenty, ktoré Rada Európskej únie vytvorila alebo získala pri výkone svojich funkcií. Archívy týkajúce sa spisov uzavretých viac ako pred 30 rokmi sú prístupné pre verejnosť.

Originály dokumentov sa zasielajú do historického archívu EÚ, ktorý sa nachádza v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. Mikrofiše a/alebo elektronické kópie dokumentov si možno prezrieť v archíve Rady v Bruseli.

Všeobecné otázky

Všeobecné otázky o organizácii, práci a činnostiach Európskej rady a Rady EÚ možno adresovať oddeleniu pre informovanie verejnosti. Upozorňujeme vás, že toto oddelenie nemôže poskytovať právne poradenstvo ani sa vyjadrovať k špecifickým otázkam.

Otázku môžete položiť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.