Otvorené dáta

generálny sekretariát

Rada EÚ sa zúčastňuje na Portáli otvorených dát EÚ troma súbormi údajov:

 • metaúdajmi z verejného registra dokumentov Rady
 • metaúdajmi z databázy žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom
 • údajmi o hlasovaní Rady o legislatívnych aktoch

Portál otvorených dát EÚ začal fungovať v decembri 2012. Slúži ako jednotný prístupový bod k rozširujúcej sa škále údajov z inštitúcií a iných orgánov EÚ. Tieto údaje sú každému voľne k dispozícii a možno ich používať na komerčné i nekomerčné účely pod podmienkou uvedenia zdroja.

Cieľom Portálu otvorených dát EÚ je podporiť inovačné používanie údajov a uvoľniť ich ekonomický potenciál. Takisto si kladie za cieľ podnietiť transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií a iných orgánov EÚ.

Súbory údajov

Súbor údajov: metaúdaje z verejného registra dokumentov Rady

Povolenie: právne upozornenie Generálneho sekretariátu Rady (GSR)

Verejný register dokumentov Rady bol zriadený v roku 1999. Obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré vydala Rada po tomto dátume (v súvislosti s dokumentmi s utajovanými skutočnosťami sa uplatňujú výnimky). Verejné dokumenty sú k dispozícii aj na stiahnutie z registra.

V priemere pribudne každoročne do registra približne 25 000 dokumentov (v pôvodnom jazyku). Informácie týkajúce sa dokumentov Rady sú verejné aj vtedy, ak samotný obsah dokumentu nie je prístupný verejnosti.

Tento súbor údajov obsahuje nasledujúce metaúdaje o dokumentoch Rady:

 • publikačný status
 • kategóriu dokumentu
 • číslo dokumentu
 • príponu
 • názov
 • medziinštitucionálny kód
 • predmet
 • pôvodcu textu (autora)
 • adresáta
 • dátum vydania
 • zasadnutie týkajúce sa dokumentu
 • jazyky dokumentu

Informácie obsiahnuté v tomto súbore údajov môžu podliehať zmene. Súbor údajov sa každodenne aktualizuje.

Súbor údajov: metaúdaje z databázy žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom Rady

Povolenie: právne upozornenie Generálneho sekretariátu Rady (GSR)

Rada každoročne vydáva výročnú správu o vykonávaní nariadenia č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom. Výročná správa obsahuje štatistické informácie o žiadostiach o prístup verejnosti k dokumentom, ktoré prijala Rada. S výnimkou osobných údajov sú informácie o takýchto žiadostiach verejné.

Tento súbor údajov obsahuje nasledujúce informácie o žiadostiach o prístup verejnosti k dokumentom prijatým Radou:

1. Všeobecné informácie o žiadateľovi (anonymné)

 • profesiu žiadateľa
 • zemepisný pôvod

2. Všeobecné informácie o žiadosti

 • číslo žiadosti
 • typ žiadosti (prvá žiadosť, opakovaná žiadosť)
 • dátum žiadosti
 • lehotu na zaslanie odpovede
 • predĺženú lehotu na zaslanie odpovede
 • dátum odpovede
 • vynaložené úsilie
 • nadväzujúce opatrenie
 • oblasť(-ti) politiky

3. Informácie o požadovaných dokumentoch

 • publikačný status (verejný alebo neverejný)
 • typ odpovede
 • kategóriu dokumentu
 • číslo dokumentu

Informácie obsiahnuté v tomto súbore údajov môžu podliehať zmene. Súbor údajov sa každodenne aktualizuje.

Súbor údajov: hlasovanie Rady o legislatívnych aktoch

Povolenie: právne upozornenie Generálneho sekretariátu Rady (GSR)

Kedykoľvek Rada prijme legislatívny akt v rámci riadneho alebo mimoriadneho legislatívneho postupu, záznamy z hlasovania v Rade sa zverejnia. Rada prijíma v priemere 120 legislatívnych aktov za rok.

Databáza obsahuje nielen informácie o hlasovaní Rady pri prijímaní legislatívneho aktu, ale aj informácie týkajúce sa uvedeného aktu, napríklad:

 • formu prijatia (na zasadnutí Rady alebo písomným postupom)
 • zasadnutie Rady
 • zloženie Rady
 • dátum prijatia
 • oblasť politiky
 • typ aktu (nariadenie, smernica, rozhodnutie alebo pozícia)
 • číslo aktu (pri uverejnení v Úradnom vestníku EÚ)
 • predmet (názov)
 • číslo dokumentu (predloženého Rade na prijatie)
 • medziinštitucionálny kód
 • legislatívny postup (riadny alebo mimoriadny legislatívny postup)
 • činnosť Rady (podľa jednotlivých krokov legislatívneho postupu)
 • pravidlo hlasovania (kvalifikovaná väčšina alebo jednomyseľný súhlas)

Informácie obsiahnuté v tomto súbore údajov môžu podliehať zmene. Súbor údajov sa každodenne aktualizuje.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Uvedené súbory údajov sú určené výlučne na informačné účely. Jedine zápisnice Rady o prijatí legislatívnych aktov a výročná správa Rady o vykonávaní nariadenia 1049/2001 sú autentické. Tieto dokumenty sú prístupné vo verejnom registri dokumentov Rady.

Informácie obsiahnuté v týchto súboroch údajov môžu podliehať zmene.

Generálny sekretariát Rady si kladie za cieľ, aby boli uvedené informácie presné. Ak nás upozorníte na prípadné chyby, pokúsime sa ich opraviť.