Stáže na Generálnom sekretariáte Rady

generálny sekretariát

Kontakt

Ak si želáte viac informácií, obráťte sa na kanceláriu pre stáže:

Rôzne typy stáží

1. Platené stáže

Generálny sekretariát Rady (GSR) ponúka približne 100 platených stáží ročne pre štátnych príslušníkov EÚ, ktorí do lehoty na zaslanie prihlášok ukončili aspoň prvú časť univerzitného štúdia a majú diplom alebo ekvivalentný doklad o dosiahnutom vzdelaní.

Stáže prebiehajú v 2 rôznych cykloch, pričom každý trvá 5 mesiacov:

  • od 1. februára do 30. júna (prvý cyklus)
  • od 1. septembra do 31. januára (druhý cyklus)

2. Povinné neplatené stáže

GSR ponúka približne 20 neplatených stáží ročne. Sú to stáže pre študentov tretích, štvrtých a piatych ročníkov univerzít, ktorí musia absolvovať povinnú stáž v rámci svojho študijného programu.

Stáže prebiehajú v 2 rôznych cykloch, pričom každý trvá 2 až 5 mesiacov:

  • od 1. februára do 30. júna
  • od 1. septembra do 31. januára

3. Stáže pre študentov vnútroštátnych škôl verejnej správy

Uchádzač musí byť prijatý na vnútroštátnu školu verejnej správy:

  • členského štátu
  • alebo kandidátskej krajiny po podpísaní zmluvy o pristúpení

Stáže prebiehajú v 2 rôznych cykloch, pričom každý trvá 2 až 5 mesiacov:

  • od 1. februára do 30. júna
  • od 1. septembra do 31. januára

Dátum začiatku stáže sa určí vzájomnou dohodou medzi GSR a príslušnou vnútroštátnou školou verejnej správy.

Kto sa môže prihlásiť?

Štátna príslušnosť

Stáže v GSR sú otvorené pre:

  • občanov EÚ
  • Občanov kandidátskych krajín, ktoré uzavreli rokovania o pristúpení s EÚ

Na uchádzanie sa o platené stáže musia byť žiadatelia absolventmi univerzitného alebo ekvivalentného vysokoškolského štúdia a musia mať diplom alebo ekvivalentný doklad o dosiahnutom vzdelaní.

Jazyky

Vzhľadom na to, že francúzština a angličtina sa vo veľkej miere používajú na vnútornú komunikáciu v rámci GSR, vyžaduje sa dobrá znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka a schopnosť komunikovať v jednom z týchto jazykoch.

Profil

V súčasnosti má väčšina uchádzačov kvalifikáciu z oblasti práva, politológie, medzinárodných vzťahov, štúdia EÚ a ekonomiky.

GSR hľadá uchádzačov s kvalifikáciou aj v iných oblastiach, napríklad:

preklad, ľudské zdroje, komunikácia, pedagogika, počítačové vedy, grafický dizajn, multimédiá, poľnohospodárske technológie, biochemické inžinierstvo, zdravie a potravinová bezpečnosť, energetický manažment, životné prostredie, aeronautika.

Kto sa nemôže prihlásiť?

Neprijímajú sa prihlášky od uchádzačov, ktorí už absolvovali odbornú prípravu akéhokoľvek druhu (platenú alebo neplatenú) alebo boli zamestnaní v rámci inštitúcie, orgánu, agentúry alebo kancelárie EÚ po dobu viac ako6 týždňov.

Postup podávania sťažností

Našou snahou je ponúkať služby najvyššej kvality.

Ak sa však nazdávate, že nebol dodržaný úradný postup, máte právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi. Upozorňujeme, že ombudsman nemôže prijať vašu sťažnosť, ak sa najprv neobrátite na oddelenie pre stáže.

Môžete nás kontaktovať emailom.