Stáže – často kladené otázky

generálny sekretariát

Stáže

Môžem ísť na stáž v lete?
Nie. V júli a auguste sa stáže neponúkajú.

Berú sa do úvahy spontánne prihlášky?
Nie. Pri všetkých prihláškach na stáž sa musí dodržať postup podávania prihlášok opísaný na webovej stránke.

Kto sa môže prihlásiť

Ešte nemám titul bakalára. Môžem sa prihlásiť na platenú stáž?
Môžete sa prihlásiť, ak bude dátum na vašom bakalárskom diplome skorší ako dátum podpisu dohody o stáži.

Môžem sa prihlásiť na platenú aj povinnú stáž zároveň?
Áno. Môžete sa prihlásiť na platenú aj povinnú stáž zároveň, ak spĺňate obe kritériá na prijatie (napr. ak ste študent magisterského štúdia, ktorý už má titul bakalára, a stáž potrebujete absolvovať ako súčasť svojho magisterského štúdia).

Môžem sa naraz prihlásiť na stáž do rôznych inštitúcií EÚ?
Môžete sa naraz prihlásiť na stáž do rôznych inštitúcií EÚ, ak spĺňate kritériá na prijatie.

Sú platené stáže na rok 2018 po výsledku referenda v Spojenom kráľovstve 23. júna 2016 stále otvorené aj pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva?
Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva sú naďalej oprávnení prihlásiť sa na stáž na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie. Podľa zmlúv, ktoré Spojené kráľovstvo ratifikovalo, sa právo EÚ v Spojenom kráľovstve uplatňuje naďalej v plnom rozsahu.

Výberové konanie

Ako sa vyberajú stážisti?
Stážisti sa vyberajú na základe zváženia informácií uvedených v prihláške.

S kandidátmi sa môže urobiť pohovor telefonicky alebo online. Stážistov v takom prípade vopred kontaktuje oddelenie pre stáže s cieľom dohodnúť vhodný čas. V prípade rovnakých kvalít kandidátov sa oddelenie pre stáže snaží zabezpečiť spravodlivú zemepisnú rovnováhu (t. j. zastúpenie čo najväčšieho počtu štátnych príslušností) a rodovú rovnováhu (snaha o dosiahnutie 40 % podielu nedostatočne zastúpeného pohlavia) vybraných stážistov. Prihlášky sa skúmajú a porovnávajú s profilom, ktorý potrebujú rôzne oddelenia Generálneho sekretariátu Rady.

Po výberovom konaní

Mám predložiť preklady sprievodných dokumentov?
Nie. Sprievodné dokumenty sa akceptujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Užitočné je poskytnúť aj anglickú alebo francúzsku verziu diplomov, ak sú k dispozícii.

Majú byť kópie sprievodných dokumentov overené ako pravé kópie originálov?
Nie. Sprievodné dokumenty je potrebné zaslať emailom. Overené kópie zabezpečiť netreba. Stážisti sú pri príchode povinní predložiť originály sprievodných dokumentov.

Počas stáže

Mám právo na dovolenku?
Okrem štátnych sviatkov a dní, keď je Rada zatvorená, máte nárok na 2 voľné dni za každý odpracovaný mesiac.

Zdravotné poistenie je povinné. Stačí európsky preukaz zdravotného poistenia pre moju krajinu?
Áno. Akceptujeme kópiu vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia ako dôkaz. Je vašou úlohou skontrolovať, čo je v ňom zahrnuté.

Ak stážisti nemajú iné zdravotné poistenie (napr. európsky preukaz zdravotného poistenia), môžu si zvoliť zdravotné poistenie prostredníctvom Rady. Stážisti, ktorí sú na platenej stáži, v takom prípade platia približne 13 euro na mesiac, čo zodpovedá jednej tretine poistného, a Rada platí zostávajúce dve tretiny. V prípade stážistov, ktorí sú na povinnej stáži, Rada platí celé poistné.

Sú stážisti poistení?
Všetci stážisti sú poistení pre prípad úrazu.

Finančné aspekty

Aká je výška grantu?
V súčasnosti je grant vo výške 1159,44 euro mesačne.

Prepláca Rada Európskej únie náklady na cestovanie z miesta môjho bydliska do Bruselu?
Stážisti dostávajú príspevok na cestu, ktorý je príspevkom na cestovné výdavky.

Stážisti, ktorí sú prijatí z miesta, ktoré je vzdialené viac ako 50 km od Bruselu, majú nárok na príspevok na cestovné výdavky na začiatku a na konci stáže. Tento príspevok sa počíta spôsobom, ktorý vychádza zo zemepisnej vzdialenosti medzi Bruselom a adresou uvedenou v prihláške (0 – 500 km: 0,30 EUR/km, 501 – 1500 km: 0,20 EUR/km, nad 1500 km: 0,10 EUR/km a výsledok sa vynásobí 2, pričom maximálna suma je 800 EUR. Pri vzdialenosti menšej ako 50 km od Bruselu, sa neposkytuje žiadny príspevok). Na to, aby ste mali nárok na tento príspevok, musíte dokončiť aspoň polovicu obdobia stáže. Po podpise dohody o stáži zo strany Rady, sa už neprijímajú žiadne žiadosti o zmenu adresy.