Ako sa prihlásiť na stáž

generálny sekretariát

Prihlášky na stáže na rok 2018 – prvé obdobie je uzavreté. K podanej prihláške máte naďalej prístup.

1. Platené stáže

Prvé obdobie podávania prihlášok na stáže na rok 2018 je už uzavreté. Prihlášku na stáž na rok 2018 budete môcť podať, keď sa otvorí druhé obdobie podávania prihlášok. Prihlášky sa musia podať prostredníctvom online systému.

 • podávanie prihlášok od 15. januára (12.00 hod) do 15. marca (12.00 hod) 2018 na druhé obdobie stáže (1. septembra 2018 - 31. januára 2019)

Adresa vo vašom profile

Akákoľvek korešpondencia sa bude zasielať na adresu, ktorú uvediete vo svojom elektronickom profile. Nezabudnite si v prípade zmeny adresy aktualizovať profil. Táto adresa sa použije aj pri zasielaní ponuky stáže a na účely administratívneho spracovania vášho spisu, pričom sa bude považovať za miesto vášho náboru.

V prípade e-mailových schránok Gmail, Hotmail a podobne končia emaily oddelenia pre stáže často v priečinkoch s nevyžiadanou poštou. Pravidelne preto kontrolujte, či priečinok s nevyžiadanou poštou neobsahuje správy prichádzajúce od odosielateľa „bureau de stages“ (stages@consilium.europa.eu). Zároveň vás prosíme, aby ste v prihláške uviedli aj telefónne číslo, na ktorom vás môžeme v prípade potreby kontaktovať.

Výberové konanie

Uchádzači vybraní na prvé obdobie budú oslovení najneskôr v decembri, uchádzači vybraní na druhé obdobie najneskôr v máji.

Úspešní uchádzači

Ak budete patriť k úspešným uchádzačom, vyzveme vás, aby ste nám predložili tieto sprievodné dokumenty:

 • čitateľnú kópiu vášho pasu alebo preukazu totožnosti
 • kópiu vašich diplomov alebo úradných osvedčení
 • v prípade potreby doklad o pracovných skúsenostiach a doklad, príp. podložené vyhlásenie o znalosti jazykov uvedených na formulári prihlášky.

Spolu so sprievodnými dokumentmi môžete zaslať akékoľvek iné, nepovinné dokumenty, ktoré podporia vašu žiadosť, napr. odporúčania.

Sprievodné dokumenty nie je potrebné zasielať pri vypĺňaní online prihlášky. Požiadame vás o ich zaslanie v prípade, že vám ponúkneme stáž. So stážou budete môcť začať len prípade, že predložíte kompletnú dokumentáciu. Budete musieť predložiť doklady o všetkých informáciách uvedených vo vašej prihláške (vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti). Prihláška by preto mala obsahovať len informácie, ktoré môžete doložiť sprievodnými dokumentmi.

Zo všetkých dokumentov, ktoré zašlete oddeleniu pre stáže, si nechajte kópiu. Neposielajte originály diplomov.

Úspešní uchádzači dostanú emailom ponuku, v ktorej bude uvedené obdobie ich stáže, a oddelenie, na ktorom budú pracovať. Ak úspešní uchádzači ponuku prijmú, oddelenie pre stáže im zašle dohodu o vykonávaní stáže.

Neúspešní uchádzači

GSR dostane každoročne približne 4 000 prihlášok na platené stáže. K dispozícii je však len 100 miest.

Neúspešní uchádzači budú emailom alebo prostredníctvom svojho používateľského konta EPSO informovaní koncom januára 2018 (v prípade stáže začínajúcej vo februári) a koncom júna 2018 (v prípade stáže začínajúcej v septembri).

Ak ste patrili k neúspešným uchádzačom, môžete sa prihlásiť opäť počas najbližšieho obdobia podávania prihlášok.

2. Povinné neplatené stáže

Ide o stáže pre študentov tretích, štvrtých a piatych ročníkov univerzít, ktorí musia absolvovať povinnú stáž v rámci svojho štúdia. Môžu sa prihlásiť aj študenti, ktorí musia robiť výskum v rámci diplomovej alebo doktorandskej práce.

Prihlášky na povinné stáže sa podávajú v týchto termínoch:

 • stáže od 1. februára do 30. júna: konečný termín podávania prihlášok je 1. októbra predchádzajúceho roka, výberové konanie prebieha od októbra do decembra
 • stáže od 1. septembra do 31. januára: konečný termín podávania prihlášok je 1. apríla toho istého roka, výberové konanie prebieha od apríla do júna

Ak budete patriť k úspešným uchádzačom, podpíše s vami dohoda o vykonávaní stáže. Žiadna iná dohoda alebo zmluva (napr. s vašou univerzitou) sa nebude podpisovať.

Prihláška

Prihlášky na povinné neplatené stáže sa musia zaslať e-mailom a musia obsahovať:

 • vyplnený formulár prihlášky
 • úradné potvrdenie vzdelávacej inštitúcie, v ktorom sa potvrdzuje, že absolvovanie stáže je povinnou súčasťou vášho štúdia alebo podmienkou vykonávania profesie alebo že musíte robiť výskum v rámci diplomovej alebo doktorandskej práce.

Sprievodné dokumenty nie je potrebné zasielať s formulárom prihlášky. Požiadame vás o ich zaslanie v prípade, že vám ponúkneme stáž. So stážou budete môcť začať len prípade, že predložíte kompletnú dokumentáciu. Ak budete patriť k úspešným uchádzačom, budete musieť predložiť doklady o všetkých informáciách uvedených vo vašej prihláške (vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti). Prihláška by preto mala obsahovať len informácie, ktoré môžete doložiť sprievodnými dokumentmi. K prihláške môžete dobrovoľne priložiť aj iné sprievodné dokumenty, napríklad odporúčania.

Formulár prihlášky na povinné neplatené stáže.

Úplnú prihlášku zasielajte e-mailom, formulár prihlášky a potvrdenie univerzity vo formáte PDF:
Zaslať prihlášku

Adresa vo vašom profile

Akákoľvek korešpondencia sa bude zasielať na adresu, ktorú zadáte v prihláške. V prípade zmeny adresy o tom nezabudnite emailom informovať oddelenie pre stáže. Táto adresa sa použije aj pri zasielaní ponuky stáže a na účely administratívneho spracovania vášho spisu, pričom sa bude považovať za miesto vášho náboru.

Úspešní uchádzači

Ak uspejete, dostanete e-mailom ponuku, v ktorej bude uvedené obdobie vašej stáže a oddelenie, na ktorom budete pracovať. Vyzveme vás, aby ste k prihláške predložili tieto sprievodné dokumenty:

 • čitateľnú kópiu vášho pasu alebo preukazu totožnosti
 • kópiu vašich diplomov alebo úradných osvedčení (v prípade potreby)
 • doklad o vašich pracovných skúsenostiach (v prípade potreby)
 • doklad, príp. podložené vyhlásenie o vašej znalosti jazykov uvedených na formulári prihlášky.

Zo všetkých dokumentov, ktoré zašlete oddeleniu pre stáže, si nechajte kópiu. Neposielajte originály diplomov.

Po overení sprievodných dokumentov vám oddelenie pre stáže zašle na podpis dohodu o vykonávaní stáže. Žiadna iná dohoda alebo zmluva (napr. s vašou univerzitou) sa nebude podpisovať.

Neúspešní uchádzači

Ak neuspejete, budeme vás o tom informovať e-mailom po skončení výberového konania. Počas ďalšieho obdobia podávania prihlášok sa môžete opäť prihlásiť.

3. Stáže pre študentov vnútroštátnych škôl verejnej správy

Prihlášku musí riaditeľovi pre ľudské zdroje v Rade zaslať vnútroštátna škola verejnej správy uchádzača.

Ak si želáte viac informácií, kontaktujte Oddelenie pre stáže.

Kontakt

Viac informácií vám poskytne oddelenie pre stáže: