Verejné obstarávanie na generálnom sekretariáte

generálny sekretariát

Kto sa môže zúčastniť?

Zúčastniť sa môžu:

 • hospodárske subjekty zaregistrované v EÚ
 • všetci občania EÚ
 • hospodárske subjekty z krajiny mimo EÚ, ktorá uzavrela dohodu s EÚ o otvorení trhov verejného obstarávania

Na prekladaní ponúk sa môžu zúčastniť hospodárske subjekty, ktoré:

 • nie sú v úpadku
 • sa nedopustili závažného profesionálneho pochybenia
 • si splnili povinnosti týkajúce sa platenia daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie
 • neboli odsúdené za podvod, korupciu, pranie špinavých peňazí, využívanie detskej práce, účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy EÚ
 • nedopustili sa podvodného alebo nedbanlivého skreslenia informácií
 • neboli vylúčené z verejnej súťaže

Inštitúcie EÚ často používajú na označenie postupov verejnej súťaže výraz „výzvy“. Tento výraz sa vzťahuje na:

 • výzvy na predloženie ponúk (oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku),
 • výzvy na vyjadrenie záujmu v prípade zadávania zákaziek na tovar, služby a práce

Výber postupu verejnej súťaže a požiadavky na oznámenia závisia od predpokladanej hodnoty zákazky.

Zákazky nad 135 000 EUR

Oznámenia o vyhlásení obstarávania v prípade výziev s hodnotou nad 135 000 EUR sa zverejňujú v sérii S Úradného vestníka  Európskej únie a dostupné sú aj online v databáze TED, ktorú vedie EÚ.

Súťažné podklady a ďalšie informácie o aktuálnych výzvach sú k dispozícii na stránke TED v časti „eTendering“.

Ak chcete mať prístup ku všetkým funkciám uvedenej stránky, odporúčame Vám zaregistrovať sa na nej.

Zákazky od 15 000 EUR do 135 000 EUR

Výzvy na predloženie ponúk, ktoré sa týkajú zákaziek s hodnotou od 15 000 EUR do 135 000 EUR, sa oznamujú na tejto webovej stránke ako „aktuálne výzvy“.

Viac informácii vám poskytne osoba uvedená ako kontaktná osoba v oznámení o výzve.

Zákazky pod 15 000 EUR

Zákazky s hodnotou nepresahujúcou 15 000 EUR možno udeliť v rámci rokovacieho konania bez predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Tieto príležitosti sa neoznamujú, ale ak sa na trhu zviditeľníte, môžete dostať výzvu, aby ste predložili ponuku pre tento typ zákazky.

Povinné formuláre týkajúce sa účasti na postupoch verejného obstarávania na generálnom sekretariáte

Ak sa chcete zúčastniť na postupoch verejného obstarávania na generálnom sekretariáte, vyplňte formulár pre právny subjekt a formulár na finančnú identifikáciu, na ktorých uvediete údaje o vašej spoločnosti a údaje o vašom bankovom účte: