Aktuálne výzvy na predloženie ponúk

generálny sekretariát

Oznámenia o vyhlásení obstarávania v prípade zákaziek v hodnote nad 135 000 EUR sa zverejňujú v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a dostupné sú aj online v databáze TED, ktorú vedie EÚ.

Zákazky od 15 000 EUR do 135 000 EUR

Zákazky na právne služby

Právny servis Rady poskytuje právne poradenstvo Európskej rade a Rade. Pomáha Európskej rade a Rade, ako aj jej prípravným orgánom, predsedníctvu a generálnemu sekretariátu, s cieľom zabezpečiť legálnosť aktov a kvalitu návrhov takýchto aktov. Právny servis Rady tiež zastupuje Európsku radu a Radu pred súdmi Únie a koordinuje obhajobu týchto inštitúcií v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi.

Právny servis Rady príležitostne využíva externé právne poradenstvo. Externí právnici ho zastupujú najmä v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi a pred Súdnym dvorom Európskej únie mu poskytujú pomoc v antidumpingových konaniach a za určitých osobitných okolností aj v konaniach týkajúcich sa iných otázok. Zákazky na právne služby sa vzťahujú aj na konkrétne otázky súvisiace s belgickým alebo iným vnútroštátnym právom, najmä pokiaľ ide o správne právo, právo v oblasti nehnuteľností a pracovné právo.

V roku 2016 uzavrel právny servis Rady osem zmlúv o poskytovaní právnych služieb v priemernej hodnote 35 538,63 EUR. Celková hodnota zákaziek na právne služby dosiahla 284 309 EUR.