Zamestnanci a rozpočet GSR

generálny sekretariát

Zamestnanci

Generálny sekretariát Rady (GSR) má okolo 3 000 zamestnancov zo všetkých členských štátov EÚ. Zamestnancov možno rozdeliť do 4 rôznych kategórií:

 • úradníci: na úrovni administrátorov (AD) a na úrovni asistentov (AST)
 • dočasní zamestnanci
 • zmluvní zamestnanci
 • vyslaní národní experti

Väčšinu zamestnancov GSR tvoria úradníci v trvalom pracovnom pomere.

Zamestnanci GSR v číslach

V roku 2015 mal generálny sekretariát 3 048 zamestnancov (1 761 žien a 1 287 mužov):

 • prijatých bolo 114 nových zamestnancov z 22 rôznych členských štátov EÚ
 • 27 kolegov nastúpilo na GSR z iných inštitúcií EÚ
 • 21 zamestnancov prestúpilo do iných inštitúcií EÚ, a to v priemere po 6,5-ročnom pôsobení na GSR
 • 86 zamestnancov GSR odišlo do dôchodku – v priemere po 26 rokoch služby

Rozpočet

Rozpočet EÚ na rok 2018

V pozícii Rady k rozpočtu EÚ na rok 2018 sa stanovujú viazané rozpočtové prostriedky vo výške takmer 159 miliárd EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 144 miliárd EUR.

Rada a Európsky parlament prijímajú ročný rozpočet EÚ. Jeho súčasťou je osobitný oddiel (oddiel II) pre spoločný rozpočet Rady a Európskej rady. V roku 2017 predstavuje oddiel II približne 0,4 % rozpočtu EÚ. Ide približne o 5,9 % celkových administratívnych výdavkov všetkých inštitúcií EÚ.

Generálny tajomník predkladá každý rok návrh odhadu výdavkov Rady. Nesie plnú zodpovednosť za výdavky v rámci oddielu II rozpočtu a vykonáva všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie náležitého riadenia výdavkov.

Rozpočet v číslach

Spoločný rozpočet na rok 2017 predstavuje 561,6 milióna EUR.

 • Na zamestnancov sa vynakladá 59,8 % rozpočtu
 • Na priame náklady súvisiace s oficiálnymi zasadnutiami, ktoré každoročne organizuje Rada (napr. náklady na tlmočenie a cestovné náklady delegácií), sa vynakladá 18,3 % rozpočtu
 • výdavky súvisiace s budovami a infraštruktúrou predstavujú 10,3 %
 • informačné systémy, vybavenie a nábytok tvoria ďalších 8,6 %