Infografika – Časový plán rozpočtu EÚ (praktický kalendár)

Časový plán rozpočtu EÚ (praktický kalendár)

Táto infografika znázorňuje ročný časový plán rozpočtu EÚ na základe praktického kalendára.
– Vo februári Rada a Európsky parlament prijímajú usmernenia
– V marci sa Rada a Európsky parlament stretávajú, aby si predstavili svoje priority a dohodli sa na hlavných dátumoch
– Spravidla do konca mája Komisia vypracuje návrh rozpočtu a predkladá ho Rade a Európskemu parlamentu
– V júli Rada stanovuje svoju pozíciu
– V septembri Rada prijíma svoju pozíciu a zasiela ju Európskemu parlamentu
– Európsky parlament do 42 dní buď pozíciu Rady schváli alebo prijme pozmeňujúce návrhy
– V októbri Komisia prijíma opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva. Ak Európsky parlament prijme k pozícii Rady pozmeňujúce návrhy, zvolá sa zasadnutie zmierovacieho výboru. Tento výbor má 21 dní na to, aby sa dohodol na spoločnom znení.
– Ak sa zmierovací výbor dohodne na spoločnom znení, Rada a Európsky parlament majú 14 dní na jeho schválenie. Ročný rozpočet je následne prijatý.
– Ak Rada a Európsky parlament nedospejú k dohode, musí Komisia predložiť nový návrh rozpočtu.
– Ak nie je ročný rozpočet prijatý ani na začiatku nového roka, uplatní sa systém dočasných dvanástin: 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka sa pridelí na každý mesiac.