Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, 9. 10. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Rybárstvo

Rada dosiahla politickú dohodu o rybolovných možnostiach v Baltskom mori na rok 2018.

Po celodennom rokovaní sa ministri dohodli na maximálnom množstve rýb, ktoré môžu rybári z EÚ uloviť v budúcom roku z desiatich komerčne najvýznamnejších populácií v Baltskom mori; toto množstvo sa tiež označuje ako „celkový povolený výlov“ (TAC).

„Stanovenie rybolovných možností je pokusom o vyriešenie kvadratúry kruhu. Zvládli sme to v plnom súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky, ustanoveniami plánu pre Baltské more a s vedeckým poradenstvom. V konečnej dohode ide ruka v ruke hospodárska udržateľnosť s environmentálnou udržateľnosťou.“

Siim Kiisler,minister životného prostredia Estónskej republiky a predseda Rady

Ministri si tiež vymenili názory na pozíciu, ktorú má EÚ zaujať počas každoročných konzultácií medzi EÚ a Nórskom v rámci ich dvojstrannej dohody o rybolove, ako aj na výročnom zasadnutí Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), ktoré je naplánované na 14. – 21. novembra 2017 v Maroku.

Poľnohospodárstvo

Komisia informovala Radu o najnovšom vývoji na najdôležitejších poľnohospodárskych trhoch. Ministri vo všeobecnosti súhlasili s hodnotením Komisie, že trhy prechádzali procesom obnovy, ale tiež potvrdili potrebu pozorne sledovať budúci vývoj súvisiaci okrem iného so zrušením kvót EÚ na cukor, zložitými klimatickými podmienkami v niekoľkých členských štátoch a s africkým morom ošípaných. Ministri mali počas tejto diskusie tiež možnosť vypočuť si informácie o dohode o voľnom obchode s Mercosurom.

V Rade sa následne uskutočnila výmena názorov na úlohu poľnohospodárstva pri vykonávaní programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a na to, aký vplyv tento program môže mať na poľnohospodárstvo EÚ, najmä s výhľadom na budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky.
V následnej diskusii sa ministri vo všeobecnosti dohodli, že poľnohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní mnohých cieľov trvalo udržateľného rozvoja a že jeho politické nástroje bude potrebné v budúcnosti naďalej zlepšovať v záujme dosiahnutia výsledkov v uvedenej oblasti a riešenia nových výziev spojených s potravinovou bezpečnosťou a zmenou klímy.

„Poľnohospodárstvo sa môže významne podieľať na vytváraní udržateľného a inkluzívneho rastu prostredníctvom vytvárania pracovných miest v agropotravinárskom odvetví a zabezpečovania udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi.

Tarmo Tamm, minister pre záležitosti vidieka Estónskej republiky a predseda Rady

Ďalšie body programu

Ministri sa oboznámili aj s niekoľkými ďalšími otázkami, medzi ktoré patrí nadviazanie na kauzu kontaminácie vajec fipronilom, financovanie koordinačného nástroja EÚ pre menej významné použitia, začatie antisubvenčného a antidumpingového konania zo strany USA proti španielskym čiernym stolovým olivám, udržateľné dodávateľské reťazce bez odlesňovania a stav vykonávania Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3562
  • Luxembursko
  • 9. 10. 2017

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22812146
+32 470880402

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.