Rada pre životné prostredie, 13. 10. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Sektory mimo ETS Spoločné úsilie a LULUCF

Rada sa dohodla na rokovacích pozíciách k nariadeniu o spoločnom úsilí a k nariadeniu o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF). Cieľom týchto právnych predpisov je znížiť emisie skleníkových plynov v sektoroch, ktoré nepatria do pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).

Vďaka týmto právnym predpisom sa bude môcť EÚ priblížiť k dosiahnutiu svojho celkového cieľa, ktorým je zníženie emisií do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, a teda priblížiť sa k splneniu záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody o zmene klímy. Sektory, ktoré nepatria do pôsobnosti EÚ ETS, sa budú konkrétne podieľať na napĺňaní tohto cieľa prostredníctvom zníženia emisií do roku 2030 o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005.

„Uvedené dve nariadenia umožnia EÚ znížiť emisie vo všetkých sektoroch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o spoločnom úsilí, a zabezpečiť lepšie hospodárenie s jej pôdami a lesmi. Vďaka tomu vybudujeme pre nás všetkých budúcnosť, ktorá bude šetrná ku klíme, a splníme naše ciele stanovené v Parížskej dohode. Dnes by som chcel oceniť úsilie členských štátov a povedať, že sme pripravení začať rokovania s Parlamentom.“

Siim Kiisler, minister životného prostredia Estónskej republiky

COP 23 – konferencia OSN o klíme

Rada prijala závery o Parížskej dohode v rámci príprav na 23. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 23) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktoré sa uskutoční 6. – 17. novembra 2017 v Bonne.

EÚ je odhodlaná naďalej zastávať popredné miesto v rámci úsilia vyvíjaného v boji proti zmene klímy na celosvetovej úrovni. Ministri pre životné prostredie tieto závery v plnej miere podporili a zdôraznili, že je dôležité, aby sa dosiahol výrazný pokrok vo vykonávaní Parížskej dohody (parížsky pracovný program), v prípravách na facilitačný dialóg v roku 2018 a vo vykonávaní vnútroštátne stanovených príspevkov na národnej úrovni.

Ministri uvítali aj závery Rady o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy prijaté 10. októbra. EÚ a jej členské štáty potvrdili, že sú v plnej miere odhodlané prispievať ku kolektívnemu cieľu rozvinutých krajín mobilizovať spoločne do roku 2020 a ďalej až do roku 2025 100 miliárd USD ročne.

Environmentálne zhromaždenie OSN

Rada prijala závery o prioritách EÚ na tretie zasadnutie Environmentálneho zhromaždenia OSN (UNEA-3), ktoré sa bude konať 4. až 6. decembra 2017 v Nairobi, a ktorého spoločnou témou bude téma znečistenia.

EÚ prostredníctvom týchto záverov vysiela silný signál, že sa zaväzuje ochraňovať naše životné prostredie a znižovať vplyv znečistenia na našu planétu.

Ministri sa budú aktívne podieľať na viacerých rezolúciách a prijmú dobrovoľné prísľuby s cieľom prijať ďalšie opatrenia na riešenie rôznych foriem znečistenia.

Počas pracovného obeda v rámci príprav na zasadnutie sa uskutočnila plodná výmena názorov medzi ministrami a výkonným riaditeľom Programu OSN pre životné prostredie Erikom Solheimom. Identifikovali oblasti, v ktorých by sa na národnej a európskej úrovni mohli prijať konkrétne opatrenia proti znečisteniu.

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3565
  • Luxembursko
  • 13. 10. 2017

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815612
+32 470884374

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.