Euroskupina, 22. 4. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 22. 4. 2016
  • 09:00
  • Amsterdam

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko: aktuálny stav

Inštitúcie a grécky minister financií Euclid Tsakalotos poskytli Euroskupine stručné informácie o aktuálnom stave vykonávania programu makroekonomických úprav v Grécku v súvislosti s prvým prebiehajúcim preskúmaním.

Aby sa toto preskúmanie mohlo dokončiť, inštitúcie a grécke orgány by mali dosiahnuť dohodu o komplexnom balíku politických reforiem, ktoré sa majú vykonať v tejto krajine.

Hoci sa v uplynulých týždňoch dosiahol značný pokrok, je potrebné pokračovať v práci na viacerých politických otázkach vrátane fiškálnej stratégie a privatizačného fondu.

Euroskupina vyzvala grécke orgány, aby sa s inštitúciami urýchlene dohodli na balíku reforiem, ktoré by zahŕňali okrem iného opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti či otázku nesplácaných úverov.

Euroskupina verí, že túto dohodu možno dosiahnuť v nadchádzajúcich dňoch, a v takom prípade je pripravená zvolať mimoriadne zasadnutie, aby sa dohodla na ďalších krokoch nevyhnutných na uzavretie prvého preskúmania.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: národné rámce pre platobnú neschopnosť

Euroskupina pokračovala vo výmene názorov o národných rámcoch pre platobnú neschopnosť a o ich uplatňovaní, ktoré sa v členských štátoch eurozóny výrazne líšia. Táto diskusia sa uskutočnila v súlade s odporúčaniami Rady pre eurozónu v rokoch 2015 a 2016, ktoré vydala v kontexte európskeho semestra – ročnej iniciatívy EÚ v oblasti koordinácie politík.

Dobre fungujúce rámce pre platobnú neschopnosť sú nevyhnutné na riešenie problému zadĺženosti a zlepšenie schopnosti bánk poskytovať úvery pre hospodárstvo. Táto otázka je pre eurozónu mimoriadne dôležitá, pretože jednotlivé hospodárstva eurozóny majú tendenciu výrazne ovplyvňovať celé hospodárstvo.

Ministri sa dohodli na súbore spoločných zásad, ktoré by mali slúžiť ako usmernenia pre zlepšenie národných rámcov. Tieto zásady sa týkajú predovšetkým rýchlosti, predvídateľnosti a nákladovej účinnosti rámcov.

Prezentácia predsedníčky jednotného mechanizmu dohľadu (SSM)

Predsedníčka jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) Daniela Nouyová predstavila výročnú správu SSM.

Informovala tiež Euroskupinu o prebiehajúcej práci na harmonizácii možností dohľadu a vnútroštátnych právomocí v bankovom sektore eurozóny zameranej na zabezpečenie rovnakých podmienok.

Aktualizácia fiškálneho dohľadu

Európska komisia predstavila hlavné výsledky Eurostatu z apríla 2016, ktoré vydal v súvislosti s postupom pri nadmernom deficite (EDP).

V roku 2015 dosiahol deficit verejných financií 2,1 % a dlh v eurozóne 90,7 % HDP.

Ministri financií sa budú bližšie zaoberať otázkou fiškálneho dohľadu a možnými opatreniami v rámci EDP v nadchádzajúcich mesiacoch, vychádzajúc z nadchádzajúcej jarnej prognózy Európskej komisie a z programov stability a národných reforiem členských štátov v kontexte euróskeho semestra v roku 2016.

Naposledy zmenené 6. 6. 2016