Euroskupina, 24. 5. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 24. 5. 2016
  • 15:00
  • Brusel

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko

Euroskupina uvítala dohodu na pracovnej úrovni medzi Gréckom a inštitúciami, ktorá je predpokladom dokončenia prvého preskúmania programu makroekonomických úprav v Grécku.

Vďaka tejto dohode sa v rámci uvedeného programu bude môcť uvoľniť prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu ďalšia čiastka finančnej pomoci pre Grécko (10,3 miliárd EUR).

Pokiaľ ide o Grécko, dosiahli sme značný prelom, ktorý nám umožňuje vstúpiť do novej fázy programu finančnej pomoci pre túto krajinu.

Euroskupina predseda Jeroen Dijsselbloem

Uvedená čiastka sa vyplatí vo viacerých splátkach, keď Grécko vykoná všetky dohodnuté predbežné opatrenia a keď členské štáty eurozóny schvália dohodu v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi postupmi.

Dohoda na pracovnej úrovni medzi Gréckom a inštitúciami zahŕňa balík reforiem, ktoré sa majú vykonať v tejto krajine, a dodatočný kontingenčný mechanizmus. V rámci tohto mechanizmu sa v prípade, že bude ohrozené dosiahnutie dohodnutého cieľa primárneho prebytku vo výške 3,5 % HDP, začnú vykonávať ďalšie reformné opatrenia.

Euroskupina oceňuje pokrok Grécka pri vykonávaní väčšiny dohodnutých predbežných opatrení.

Euroskupina sa tiež dohodla na súbore krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení zameraných na zaistenie udržateľnosti verejného dlhu Grécka. Niektoré z týchto opatrení sa budú vykonávať medzi ukončením prvého preskúmania a ukončením programu, iné po úspešnom ukončení programu. Rozsah opatrení sa stanoví na základe aktuálnej analýzy udržateľnosti dlhu.

V prípade nepriaznivejšieho scenára, ako sa očakáva v súčasnosti po ukončení programu, sa Euroskupina dohodla na možnosti aktivovať kontingenčný mechanizmus pre ďalšie opatrenia súvisiace s dlhom.

Euroskupina uvítala úmysel manažmentu MMF odporučiť výkonnej rade MMF, aby schválila finančné dojednanie, ktorým sa podporí vykonávanie dohodnutých reforiem, pred koncom roka.

Španielsko: Piata misia spojená s dohľadom po ukončení programu

Euroskupina uvítala výsledky piatej misie Európskej komisie v spolupráci s Európskou centrálnou bankou spojenej s dohľadom po ukončení programu v Španielsku, ktorá sa uskutočnila v apríli.

Hospodárska situácia v eurozóne

Euroskupina si po prezentácii hospodárskej prognózy Komisie z jari 2016, uverejnenej 3. mája 2016, vymenila názory na hospodársku situáciu a perspektívy eurozóny.

Naposledy zmenené 25. 5. 2016