Euroskupina, 9. 9. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 9. 9. 2016
  • 9:00
  • Bratislava

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko

Inštitúcie a grécky minister financií Euclid Tsakalotos poskytli Euroskupine stručné informácie o aktuálnom stave vykonávania programu makroekonomických úprav v Grécku.

Grécke orgány majú v úmysle včas zavŕšiť realizáciu čiastkových cieľov dohodnutých v rámci prvého preskúmania programu.

Patrí sem 15 opatrení týkajúcich sa privatizácie, reformy odvetvia energetiky, riadenia bánk a zriadenia agentúry pre verejné príjmy. Dosiahnutie týchto cieľov je podmienkou na vyplatenie 2,8 miliardy EUR z Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

Zástupcovia inštitúcií vycestujú v blízkej budúcnosti do Atén, aby pripravili spustenie druhého preskúmania programu.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: kvalita verejných financií

Euroskupina si vymenila názory na základe vnútroštátnych skúseností v oblasti preskúmania vládnych výdavkov. Tieto preskúmania sa vykonávajú s cieľom posúdiť efektívnosť a účinnosť verejných finančných prostriedkov v jednotlivých kategóriách v rámci rozpočtu krajiny.

Cieľom tejto diskusie je umožniť členským štátom dosiahnuť zloženie svojich rozpočtov viac zamerané na rast.

Euroskupina prijala vyhlásenie o spoločných zásadách zameraných na zlepšenie rozdeľovania výdavkov.

Ministri sa tiež dohodli na pravidelných diskusiách na túto tému, ku ktorej sa chcú vrátiť v prvom polroku 2017.

Súčasné fiškálne záležitosti

Euroskupina potvrdila, že členské štáty eurozóny by mali predložiť svoje návrhy rozpočtových plánov na rok 2017 medzi 1. a 15. októbrom tohto roka.

Týmto časovým rámcom sa zabezpečí zhodnotenie návrhov rozpočtových plánov na základe porovnateľného súboru makroekonomických predpokladov. Pre krajiny s dočasnými vládami sa nájde pragmatické riešenie.

V súlade so zaužívanou praxou sa neskôr na jeseň v rámci Euroskupiny uskutoční na základe stanovísk Európskej komisie každoročná hĺbková diskusia o týchto plánoch.

Ministri sa v krátkosti venovali postupom pri nadmernom deficite, ktoré prebiehajú v Španielsku a Portugalsku. V júli Rada rozhodla, že ani jedna z týchto krajín neprijala účinné opatrenia na odstránenie svojho nadmerného deficitu v stanovenej lehote. Pre Portugalsko aj Španielsko sa následne určili nové lehoty a očakáva sa, že účinné opatrenia prijmú do 15. októbra. Rada tiež prijala návrhy Komisie na zrušenie pokút, ktoré by Španielsko a Portugalsko museli zaplatiť v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu za to, že včas neprijali opatrenia na odstránenie deficitu.

Ministri tiež vzali na vedomie značný pokrok, ktorý sa dosiahol pri prebiehajúcej práci zameranej na zjednodušenie vykonávania Paktu stability a rastu.

Naposledy zmenené 13. 9. 2016