Euroskupina, 5. 12. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 5. 12. 2016
  • 08:30
  • Brusel

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Rozpočtové plány a vyhliadky

Euroskupina počas dopoludňajšieho zasadnutia rokovala o návrhoch rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2017. Rokovanie bolo založené na stanoviskách Európskej komisie k týmto plánom, ktoré sa uverejnili 16. novembra. Podľa zistení Komisie existuje riziko nesúladu s fiškálnymi pravidlami uvedenými v Pakte stability a rastu v prípade rozpočtových plánov 8 krajín – Belgicka, Cypru, Fínska, Talianska, Litvy, Portugalska, Slovinska a Španielska.

Euroskupina vo všeobecnosti vyjadrila súhlas so stanoviskami Európskej komisie. Vyzvala Taliansko, aby vykonalo potrebné kroky a uvítala odhodlanie ostatných dotknutých krajín zabezpečiť dodržiavanie pravidiel. Euroskupina okrem toho očakáva predloženie aktualizovaného návrhu rozpočtového plánu Litvy a Španielska.

Ministri sa zaoberali aj rozpočtovou situáciou a rozpočtovými vyhliadkami v eurozóne ako celku. Zdôraznili, že je dôležité nájsť rovnováhu medzi zabezpečením fiškálnej udržateľnosti a podporou investícií na posilnenie krehkého oživenia.

Euroskupina vzala na vedomie oznámenie Komisie a analýzu zámerov fiškálnej politiky, pričom vyzvala na pozitívne zámery fiškálnej politiky v eurozóne. Pripomenula, že ministri v júli na základe analýzy Komisie dospeli k záveru, že primeranou rovnováhou v tejto súvislosti sú vo všeobecnosti neutrálne súhrnné zámery fiškálnej politiky v roku 2017. Euroskupina zdôraznila, že medzi členskými štátmi prevládajú značné rozdiely, pokiaľ ide o fiškálny priestor a potreby rozpočtovej konsolidácie. Ministri ďalej vyzdvihli, že je dôležité, aby bolo zloženie rozpočtových opatrení priaznivé pre rast.

V záujme zabezpečenia lepšej koordinácie národných fiškálnych politík musia členské štáty eurozóny predložiť svoje návrhy rozpočtových plánov Európskej komisii na hodnotenie v období od 1. do 15. októbra každého roka. Návrh rozpočtového plánu Grécka sa v rámci tohto procesu nehodnotil, pretože sa hodnotí samostatne ako súčasť prebiehajúceho programu makroekonomických úprav Grécka.

Grécko

Euroskupina si vypočula informácie inštitúcií o aktuálnom stave druhého preskúmania programu ekonomických úprav v nadväznosti na hodnotiacu misiu, ktorú inštitúcie vykonali v polovici novembra. Euroskupina uvítala doterajší pokrok a vyzvala grécke orgány a inštitúcie, aby urýchlene obnovili rokovania a dohodli sa na balíku reforiem politiky spoločnom pre všetky zainteresované strany.

Vydalo sa vyhlásenie, v ktorom sa schválil balík krátkodobých opatrení v oblasti dlhu a načrtli sa ďalšie kroky.

Pracovný program Euroskupiny

Euroskupina prijala svoj pracovný program na prvý polrok 2017.

Naposledy zmenené 6. 12. 2016