Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Hlavné výsledky

Zostrih z tlačovej konferencie po zasadnutí Euroskupiny 26. januára 2017

Grécko

Inštitúcie v nadväznosti na svoju hodnotiacu misiu v Aténach uskutočnenú v decembri stručne informovali Euroskupinu o druhom preskúmaní programu ekonomických úprav.

Euroskupina vyzvala grécke orgány a inštitúcie, aby urýchlene obnovili rokovania s cieľom dohodnúť sa na balíku reforiem politiky, ktorý by bol spoločný pre všetky zainteresované strany. Táto dohoda je podmienkou pre úspešné ukončenie druhého preskúmania.

Reforma sa týka trhu práce a produktového trhu v Grécku, jeho sektora energetiky a iných oblastí. Očakáva sa aj dohoda týkajúca sa strednodobej fiškálnej stratégie Grécka, t. j. na rok 2018 a neskoršie obdobie.

Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), ktorý program financuje, informoval ministrov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní krátkodobých opatrení na odpustenie dlhov pre Grécko. Tieto opatrenia schválila Euroskupina v decembri a správne rady EMS a ENFS (Európsky nástroj finančnej stability) ich formálne prijali 23. januára 2017.

Cieľom opatrení je znížiť úrokové riziko pre Grécko vrátane zmeny niektorých úrokových sadzieb z pohyblivých na fixné a znížiť bremeno splácania dlhu. Opatrenia nemajú žiadny vplyv na rozpočet pre akcionárov EMS, ktorými sú členské štáty eurozóny.

Dohľad po ukončení programu v Írsku a Portugalsku

Euroskupina obdržala informácie o hlavných výsledkoch šiesteho preskúmania dohľadu po ukončení programu v Írsku a piateho preskúmania dohľadu po ukončení programu v Portugalsku, pričom obidve preskúmania sa uskutočnili od konca novembra do začiatku decembra 2016.

Podľa záverov týchto dvoch misií dohľadu po ukončení programu sú Írsko aj Portugalsko schopné splatiť pôžičky, ktoré sa im poskytli v rámci príslušných programov.

Konzultácia MMF s eurozónou podľa článku IV

Medzinárodný menový fond (MMF) informoval Euroskupinu o hlavných zisteniach svojej dočasnej misie v kontexte konzultácie MMF podľa článku IV, ktorá sa uskutočnila koncom roka 2016.

Euroskupina súhlasila s hodnotením hospodárskych vyhliadok eurozóny zo strany MMFs , ako aj s názormi fondu týkajúcimi sa politických výziev, ktorým čelí menová únia.

Záverečná misia MMF sa uskutoční neskôr v tomto roku a na jej základe sa vypracuje úplná a konečná správa.

Európsky semester: Odporúčanie pre eurozónu na rok 2017

Euroskupina rokovala o návrhu odporúčania Rady o hospodárskej politike eurozóny na rok 2017.

Ministri sa zhodli na tom, že odporúčania na rok 2017 by mali byť zamerané na rast a vytváranie pracovných miest, zdravé fiškálne politiky a dobudovanie bankovej únie.

Návrh odporúčania schváli Rada Ecofin 27. januára.

Návrhy rozpočtových plánov: Španielsko a Litva

Euroskupina rokovala o aktualizovaných návrhoch rozpočtových plánov Španielska a Litvy na rok 2017. Obidve krajiny predložili návrhy rozpočtových plánov v októbri 2016 na základe predpokladu nezmenenej politiky, pretože v tom čase ich vlády nemali plnú rozpočtovú právomoc z dôvodu prebiehajúcich národných volebných procesov. V dôsledku toho museli tieto krajiny po vymenovaní svojich nových vlád predložiť aktualizované plány.

Rokovanie Euroskupiny sa zakladalo na stanoviskách Európskej komisie k týmto plánom, ktoré boli uverejnené 17. januára. Komisia usúdila, že plán Španielska je vo všeobecnosti v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu, zatiaľ čo v prípade plánu Litvy existuje riziko nesúladu s ustanoveniami Paktu.

Euroskupina vo všeobecnosti súhlasila so stanoviskami Európskej komisie. Vzala tiež na vedomie žiadosť litovských orgánov týkajúcu sa flexibilného uplatňovania pravidiel Paktu stability a rastu, ktoré je za určitých podmienok povolené. Euroskupina vydala oznámenie.