Euroskupina, 20. 3. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 20. 3. 2017
  • 15:00
  • Brusel

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Návrhy rozpočtových plánov a vykonávanie Paktu stability a rastu

Euroskupina posúdila, ako členské štáty eurozóny vykonávajú svoje návrhy rozpočtových plánov na rok 2017, ako aj záväzky stanovené vo vyhláseniach Euroskupiny z 5. decembra 2016 a 26. januára 2017. Posúdenie sa uskutočnilo vzhľadom na zimnú prognózu Komisie na rok 2017 a výrazne sa nelíši od posúdení z decembra 2016 a januára tohto roka.

Euroskupina sa dohodla, že situáciu opätovne preskúma na jar tohto roka.

Tematické rokovanie o raste a zamestnanosti: dôchodkové systémy

Euroskupina pokračovala v rokovaní o dôchodkových systémoch členských štátov eurozóny. Ministri sa tentokrát zaoberali aktuálnou analytickou prácou, ktorú vykonáva Európska komisia, a dohodli sa na začatí referenčného porovnávania medzi členskými štátmi.

Referenčné porovnávanie dôchodkových systémov by bolo založené na súbore ukazovateľov (ktoré zahŕňajú fiškálnu udržateľnosť dôchodkových systémov) a najlepších vnútroštátnych postupoch. Podrobné údaje sa uvádzajú vo vyhlásení Euroskupiny.

O tejto téme sa naposledy rokovalo v júni 2016, keď sa ministri dohodli na súbore spoločných zásad na posilnenie udržateľnosti dôchodkových systémov.

Grécko

Inštitúcie (Európska komisia, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond a Európsky mechanizmus pre stabilitu) a grécky minister financií Euclid Tsakalotos stručne informovali Euroskupinu o vývoji týkajúcom sa druhého preskúmania programu makroekonomických úprav v Grécku.

Grécke orgány a inštitúcie sa aj naďalej usilujú o urýchlené uzavretie dohody na pracovnej úrovni na základe spoločného dojednania, ktoré sa dosiahlo minulý mesiac. V nadchádzajúcich dňoch sa v Bruseli uskutočnia intenzívne rokovania, pričom pozornosť sa zameria na hlavné nevyriešené otázky. Patrí k nim obnovenie rovnováhy verejných financií Grécka v strednodobom horizonte (v roku 2018 a po ňom), ktoré podporuje rast, a reforma trhu práce.

Dosiahnutie dohody na pracovnej úrovni je nevyhnutnou podmienkou úspešného ukončenia preskúmania programu a tým aj získania ďalšej finančnej podpory dostupnej v rámci programu.

Naposledy zmenené 21. 3. 2017