Euroskupina, 15. 6. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 15. 6. 2017
  • 15:00
  • Luxembursko

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko

Euroskupina ukončila diskusiu o prebiehajúcom druhom preskúmaní gréckeho programu ekonomických úprav, ktorý sa financuje z Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

Euroskupina privítala skutočnosť, že grécky parlament prijal dohodnuté predbežné opatrenia. Boli súčasťou súboru politických reforiem, na ktorých sa táto krajina dohodla s inštitúciami (Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou, Európskym mechanizmom pre stabilitu a Medzinárodným menovým fondom) 2. mája 2017.

Reformné opatrenia sa vzťahujú na oblasti, ako sú napr. dôchodky, daň z príjmu, trh práce, ako aj finančný sektor a sektor energetiky. Prostredníctvom týchto opatrení by sa mala grécka strednodobá fiškálna stratégia stať odolnejšou a mala by sa podporiť obnova rovnováhy ekonomiky priaznivá pre rast.
Euroskupina vyzvala Grécko, aby spolu s inštitúciami a príslušnými tretími stranami vypracovali a podporili ucelenú stratégiu posilňujúcu rast.

Euroskupina opätovne potvrdila svoj prístup k udržateľnosti verejného dlhu Grécka odsúhlasený v máji 2016 a uviedla určité ďalšie podrobnosti o strednodobých dlhových opatreniach, ktoré by sa mohli Grécka týkať.

Tieto opatrenia by sa vykonávali po úspešnom ukončení programu, ak by sa na základe novej analýzy udržateľnosti dlhovej služby potvrdilo, že takéto opatrenia sú potrebné.

Euroskupina privítala záväzok Grécka udržať primárny prebytok vo výške 3,5 % HDP do roku 2022 a uplatňovať fiškálny postup v súlade s európskym fiškálnym rámcom v nasledujúcom období. Podľa analýzy Európskej komisie by sa takýto súlad dosiahol s primárnym prebytkom, ktorý by sa v období 2023 – 2060 rovnal alebo by bol vyšší, ale nie oveľa, ako 2,0 % HDP.

Manažment MMF v tejto súvislosti čoskoro odporučí, aby výkonná rada MMF v zásade schválila nový 14-mesačný pohotovostný úver pre Grécko.

Európsky mechanizmus pre stabilitu bude môcť pristúpiť k vyplateniu ďalšej čiastky finančnej pomoci pre Grécko, ktorá bude dostupná v rámci programu, keď členské štáty eurozóny ukončia svoje príslušné vnútroštátne postupy na schválenie vyplatenia tejto sumy. Ďalšia čiastka bude vo výške 8,5 miliardy EUR.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: zlepšovanie kvality verejných financií

Euroskupina si ďalej vymenila názory na kvalitu verejných financií a nadviazala na svoju diskusiu zo septembra 2016, keď schválila spoločné zásady na usmernenie vnútroštátnych preskúmaní výdavkov.

Ministri diskutovali o praktickom vykonávaní týchto zásad, a to so zreteľom na prezentáciu Európskej komisie o skúsenostiach jednotlivých krajín.

Preskúmanie výdavkov pomáha vládam odhaliť oblasti, v ktorých by bolo možné dosiahnuť úspory a kde výdavky môžu byť vynaložené efektívnejšie. Táto téma je obzvlášť dôležitá pre členské štáty eurozóny vzhľadom na ich súčasné úsilie o zabezpečenie fiškálnej zodpovednosti a zároveň o podporu rastu.

V tejto oblasti sa vykoná ďalšia práca s cieľom vymeniť si najlepšie postupy.

Preskúmanie eurozóny v zmysle článku IV zo strany MMF

Výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová informovala Euroskupinu o posúdení hospodárskeho výhľadu, rizík a politických výziev pre eurozónu, ktoré uskutočnil fond. Toto posúdenie sa uskutočnilo v kontexte výročného preskúmania zo strany MMF podľa článku IV.

MMF potvrdil, že hospodárske oživenie v eurozóne sa posilňuje a rozširuje sa medzi členskými štátmi. Odporučil, aby eurozóna využila súčasné priaznivé podmienky financovania a naďalej sa zameriavala na zdravú fiškálnu politiku, štrukturálne reformy a reformy finančného sektora. Malo by sa tiež pokračovať v dobudovaní hospodárskej a menovej únie.

V Euroskupine prebehla na tému tohto posúdenia konštruktívna diskusia. Záverečné vyhlásenie MMF bude dostupné na webových stránkach Komisie v dohľadnom čase.

Spomedzi článkov dohody o MMF predstavuje článok IV základ pre dohľad MMF nad hospodárskymi politikami členských štátov a menových regiónov, ako je eurozóna.

Vykonávanie európskeho rámca pre riešenie krízových situácií

Euroskupina si vypočula informácie predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií Elke Königovej a podpredsedníčky Dozornej rady ECB Sabine Lautenschlägerovej, spolu s Európskou komisiou, o najnovšom vývoji, pokiaľ ide o vykonávanie európskeho rámca pre riešenie krízových situácií.

Naposledy zmenené 23. 6. 2017