Euroskupina, 10. 7. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 10. 7. 2017
  • 15:00

Informácie o zasadnutí

Hlavné výsledky

Vnútroštátne rámce pre platobnú neschopnosť: nesplácané úvery

Euroskupina rokovala o rámcoch pre platobnú neschopnosť v eurozóne, pričom sa zamerala na úlohu, ktorú zohrávajú v rámci vnútroštátnych postupov dohľadu súvisiacich s nesplácanými úvermi.

Pri rokovaní sa vychádzalo zo štúdie Európskej centrálnej banky a z debrífingu Európskej komisie.

Dobre fungujúci rámec pre platobnú neschopnosť je nevyhnutný na urýchlené a účinné zníženie previsu dlhu a zlepšenie schopnosti bánk poskytovať úvery pre hospodárstvo.

V tejto oblasti sa vykoná ďalšia práca s cieľom začať výmenu najlepších postupov.

Bankový sektor

Bankový dohľad Európskej centrálnej banky, Jednotná rada pre riešenie krízových situácií a Európska komisia informovali Euroskupinu o nedávnom tematickom vývoji v bankovom sektore, a to najmä v Taliansku.

Írsko: dohľad po ukončení programu

Ministri boli informovaní o hlavných zisteniach 7. misie zameranej na dohľad po ukončení programu, ktorú vykonala Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB) od 16. do 19. mája v Dubline.

Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) sa na tejto misii zúčastnil v rámci svojho systému včasného varovania, ktorého účelom je určiť schopnosť krajiny zapojenej do programu splácať svoje pôžičky získané z ENFS/EMS.

Misia dospela k záveru, že riziko, že Írsko nebude schopné splatiť pôžičky získané v rámci svojho programu úprav, je naďalej nízke. Írsko svoj program úspešne ukončilo v roku 2013.

MMF predstavil výsledky konzultácií s Írskom, ktoré viedol podľa článku IV.

Zámery fiškálnej politiky eurozóny

Euroskupina rokovala o zámeroch fiškálnej politiky eurozóny na základe prezentácií Európskej komisie a Európskej fiškálnej rady. Inštitúcie a ministri dospeli ku konsenzu, že pre eurozónu ako celok budú v roku 2018 vhodné vo všeobecnosti neutrálne zámery fiškálnej politiky.

Tieto rokovania pomôžu formovať prípravu návrhov rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2018, ktoré budú musieť dokončiť do 15. októbra a predložiť Európskej komisii na posúdenie.

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

Ministri vo všeobecnosti rokovali o ďalšom prehĺbení HMÚ na základe diskusného dokumentu na túto tému, ktorý Európska komisia uverejnila 31. mája 2017.

Naposledy zmenené 11. 7. 2017