Európska rada, 26. – 27. 6. 2014

Európska rada
 • Európska rada
 • 26. – 27. 6. 2014
 • Brusel
 • Predsedajúci: Donald Tusk

Vedúci predstavitelia EÚ navrhli, aby na čele Komisie stál Juncker

Na zasadnutí Európskej rady 26. až 27. júna rozhodli vedúci predstavitelia EÚ o kandidátovi na predsedu Európskej komisie. Rokovali tiež o strategickom programe EÚ, návrhu mierového plánu pre Ukrajinu a zablahoželali Grécku k hlavným výsledkom jeho predsedníctva. 

Európska rada prijala po formálnom hlasovaní kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie, ktorým Európskemu parlamentu navrhla za predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.

Toto rozhodnutie je výsledkom rozsiahlych rokovaní Hermana Van Rompuya s hlavnými stranami Európskeho parlamentu a so zástupcami členských štátov s cieľom vybrať na túto pozíciu najlepšieho možného kandidáta.

Európska rada rozhodla, že sa opäť stretne 16. júla, aby rokovala o kandidátoch na ďalšie vysoké pozície EÚ.

Európsky strategický program

Na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 26. júna v Ypres pri príležitosti stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny, rokovali vedúci predstavitelia EÚ o budúcnosti EÚ, jej prioritách a cieľoch v nadchádzajúcich rokoch.

Dohodli sa na strategickom programe, ktorý sa sústreďuje na 5 hlavných cieľov a spôsoby, ako ich dosiahnuť:

 • silnejšie ekonomiky s väčším počtom pracovných miest,
 • spoločnosti schopné posilňovať postavenie všetkých občanov a chrániť ich,
 • bezpečná budúcnosť v oblasti energetiky a klímy,
 • priestor zaručujúci základné slobody,
 • účinné spoločné opatrenia vo svete.

Vedúci predstavitelia potvrdili svoj záväzok v oblasti reforiem a fiškálnej konsolidácie, ako aj odhodlanie uskutočňovať investície potrebné pre budúcnosť. Na dosiahnutie rovnováhy medzi fiškálnou disciplínou a potrebou podporovať rast by sa mali využívať možnosti, ktoré ponúka existujúci fiškálny rámec EÚ.

Predseda Herman Van Rompuy uviedol: „Všetci podporujeme Pakt stability a rastu, ale ide o to, ako najlepšie využiť flexibilitu, ktorú nám poskytujú jeho existujúce pravidlá.“

„Všetci podporujeme Pakt stability a rastu, ale ide o to, ako najlepšie využiť flexibilitu, ktorú nám poskytujú jeho existujúce pravidlá,“ uviedol predseda Van Rompuy.

 

Kríza na Ukrajine

Vedúci predstavitelia EÚ uvítali mierový plán prezidenta Porošenka. Európska rada však vyjadruje poľutovanie nad tým, že prímerie neviedlo k úplnému ukončeniu vojenských prejavov nepriateľstva.

Pokiaľ ide o sankcie, Európska rada je odhodlaná kedykoľvek znovu zasadnúť a prijať ďalšie zásadné reštriktívne opatrenia, ak Rusko a separatisti do pondelka 30. júna neprijmú podrobne stanovený zoznam konkrétnych krokov:

 • dohoda o mechanizme overovania na účely dodržiavania prímeria a účinnej kontroly hraníc, ktorý bude monitorovať OBSE,
 • vrátenie troch hraničných priechodov ukrajinským orgánom
 • prepustenie rukojemníkov vrátane všetkých pozorovateľov OBSE
 • začatie vecných rokovaní o vykonávaní mierového plánu prezidenta Porošenka.

Dohody o pridružení s Gruzínskom, Moldavskou republikou a Ukrajinou

Vedúci predstavitelia EÚ podpísali 27. júna dohody o pridružení s Gruzínskom a Moldavskou republikou. Proces podpisovania s Ukrajinou bol ukončený za prítomnosti Petra Porošenka, novozvoleného prezidenta Ukrajiny.

Predseda Van Rompuy vyzdvihol historický význam tejto slávnostnej príležitosti: „Nie sú to len ďalšie bežné dohody – ale míľniky v histórii našich vzťahov a míľniky pre Európu ako celok. Za toto užšie puto k Európskej únii položili ľudia v Kyjeve a na iných miestach svoje životy. Nezabudneme na nich.“

Pripomenul tiež, že: „Európska únia je pripravená spolupracovať s Ruskom v potrebnom rozsahu s cieľom vyriešiť prípadné nedorozumenia (...).“

Ostatné témy programu

Európsky semester

Európska rada schválila odporúčania pre jednotlivé krajiny a ukončila tým európsky semester 2014. Krajiny EÚ by mali uvedené odporúčania dodržiavať pri príprave svojich rozpočtov a vytváraní štrukturálnych reforiem, ako aj politík zamestnanosti a sociálnych politík.

Vedúci predstavitelia EÚ tiež zdôraznili, že je potrebné pokračovať v úsilí o fiškálnu konsolidáciu „diferencovaným spôsobom priaznivým pre rast“ a v štrukturálnych reformách podporujúcich rast.

Rozšírenie eurozóny

Európska rada podporila návrh Komisie, aby Litva prijala euro 1. januára 2015. Rada EÚ prijme konečné rozhodnutie po zaujatí stanoviska zo strany Európskeho parlamentu.

Strategické usmernenia v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 

Európska rada vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie na nasledujúce roky. Tieto usmernenia sa okrem iného týkajú oblasti prisťahovalectva, azylu, hraníc, policajnej a justičnej spolupráce, základných práv a boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Celkovou prioritou pre toto obdobie je konzistentne transponovať, účinne vykonávať a konsolidovať existujúce právne akty a politické opatrenia.

Klíma a energetika

Vedúci predstavitelia zhodnotili pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s rámcom politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, a zdôraznili, že je potrebné urýchlene rozpracovať jej najdôležitejšie prvky. Rokovali tiež o Európskej stratégii energetickej bezpečnosti, ktorú predložila Komisia.

Európska rada potvrdila, že konečné rozhodnutie o rámci na obdobie do roku 2030, ako aj rozhodnutie o opatreniach zvyšujúcich energetickú bezpečnosť a o cieľoch prepojenia prijme najneskôr v októbri 2014.

Albánsko – status kandidátskej krajiny

Európska rada schválila závery Rady z 24. júna 2014 o udelení štatútu kandidátskej krajiny Albánsku.

Naposledy zmenené 7. 11. 2014