Európska rada, 28. – 29. 6. 2016

Európska rada
 • Európska rada
 • 28. – 29. 6. 2016
 • Brusel
 • Predsedajúci: Donald Tusk
 • Adresár fotografií 

Informácie o zasadnutí

Neformálne zasadnutie 27 hláv štátov alebo predsedov vlád, 29. júna 2016

V stredu sa neformálne stretlo 27 hláv štátov alebo predsedov vlád, aby prerokovali politické a praktické dôsledky Brexitu.

„Z našej diskusie jasne vyplynul jeden záver. Vedúci predstavitelia sú absolútne odhodlaní ostať jednotní a úzko spolupracovať ako 27 členov EÚ,“ uviedol predseda Tusk na tlačovej konferencii po zasadnutí.

Lídri okrem toho začali diskutovať o budúcnosti Európskej únie. 27 hláv štátov alebo predsedov vlád bude pokračovať v rokovaniach na ďalšom zasadnutí 16. septembra 2016 v Bratislave.

Lídri znovu potvrdili, že odchod Británie z Európskej únie musí prebehnúť riadnym spôsobom. „Kým Spojené kráľovstvo formálne neoznámi svoj úmysel odísť, nebudú sa konať žiadne rokovania akéhokoľvek druhu“, uistil predseda Tusk. Takisto vyjadril nádej, že Spojené kráľovstvo bude blízkym partnerom EÚ i v budúcnosti.

27 vedúcich predstaviteľov vo svojom spoločnom vyhlásení po zasadnutí uviedlo: „My, hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov, ako aj predsedovia Európskej rady a Európskej komisie, vyjadrujeme hlboké poľutovanie nad výsledkom referenda v Spojenom kráľovstve, ale rešpektujeme vôľu, ktorú vyjadrila väčšina britských občanov. Kým Spojené kráľovstvo nevystúpi z EÚ, právo EÚ, pokiaľ ide o práva aj povinnosti, sa naň naďalej vzťahuje a platí v rámci celej krajiny.“

Hlavné výsledky zasadnutia Európskej rady, 28. júna 2016

Zasadnutie Európskej rady sa sústredilo na politické dôsledky referenda v Spojenom kráľovstve. Lídri sa zaoberali aj inými naliehavými otázkami: riešením migračnej krízy, prehĺbením jednotného trhu na podporu rastu a zamestnanosti a posilnením bezpečnosti EÚ prostredníctvom užšej spolupráce s NATO.

Výsledok referenda v Spojenom kráľovstve

Zasadnutie Európskej rady sa sústredilo na politické dôsledky referenda v Spojenom kráľovstve. Predseda vlády David Cameron priblížil situáciu vo svojej krajine po referende a zaviazal sa, že rozhodnutie o uplatnení článku 50 Zmluvy o Európskej únii prijme nová britská vláda.

„Vedúci predstavitelia chápu, že je potrebný určitý čas, aby sa situácia v Spojenom kráľovstve upokojila. Zároveň však očakávajú, že Spojené kráľovstvo oznámi svoje úmysly čo najskôr,“ povedal na tlačovej konferencii po zasadnutí predseda Tusk.

Migrácia

Lídri EÚ sa zamerali na trasu vedúcu centrálnym Stredozemím, kde zostávajú toky prevažne ekonomických migrantov na rovnakej úrovni ako minulý rok. Zdôraznili potrebu partnerského rámca spolupráce s jednotlivými krajinami pôvodu alebo tranzitu, ktoré by sa zamerali na:

 • dosahovanie výsledkov, pokiaľ ide o rýchle a efektívne návraty neregulárnych migrantov
 • uplatňovanie potrebného pákového efektu prostredníctvom využitia všetkých relevantných politík EÚ
 • ako aj mobilizovanie prvkov patriacich do právomoci členských štátov a úsilie o synergie s členskými štátmi vo vzťahoch s konkrétnymi krajinami

Lídri EÚ tiež pripomenuli, že príchody na grécke ostrovy z Turecka v súčasnosti takmer ustali. Je však dôležité pokračovať v úsilí o väčšiu stabilizáciu situácie a zabezpečiť udržateľné riešenie.

Zamestnanosť, rast a investície

Jednotný trh

Lídri sa zhodli, že všetky opatrenia a stratégie súvisiace s jednotným trhom, ktoré nedávno predstavila Komisia, by sa mali vykonať do roku 2018. Konkrétnejšie vyzvali na „rýchly a rozhodný pokrok“, pokiaľ ide o:

 • iniciatívy zamerané na vybudovanie slobodného a bezpečného digitálneho jednotného trhu
 • zavedenie pasu služieb, ktorý by podnikom v kľúčových oblastiach uľahčil ponúkanie ich služieb v iných krajinách EÚ
 • opatrenia zamerané na úniu kapitálových trhov
 • úsilie o lepšiu právnu reguláciu

Rada bude každý rok v júni podávať lídrom EÚ správy o pokroku dosiahnutom pri prehlbovaní jednotného trhu.

Európsky semester

Európska rada schválila odporúčania pre jednotlivé krajiny po ich analýze a schválení rôznymi zloženiami Rady. Odporúčania formálne prijme Rada 12. júla 2016, čím sa ukončí cyklus európskeho semestra v roku 2016. Očakáva sa, že členské štáty zohľadnia tieto odporúčania vo svojich vnútroštátnych politikách do roku 2016.

Vonkajšie vzťahy

Európska rada opätovne potvrdila svoju pripravenosť podporiť vládu národnej jednoty v Lýbii. Uvítala tiež prezentáciu globálnej stratégie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a vyzvala relevantné inštitúcie, aby pokročili v práci.

V prítomnosti generálneho tajomníka NATO rokovali lídri o spolupráci medzi EÚ a NATO.

Holandský predseda vlády prezentoval výsledok referenda o dohode o pridružení s Ukrajinou a Európska rada vyzvala Radu, aby sa usilovala nájsť riešenie týchto obáv.

Naposledy zmenené 30. 6. 2016