Európska rada, 15. 12. 2016

Európska rada
 • Európska rada
 • 15. 12. 2016
 • Brusel
 • Predsedajúci: Donald Tusk
 • Adresár fotografií 

Informácie pre médiá

Hlavné výsledky

Na decembrovom zasadnutí Európskej rady sa rokovalo o najnaliehavejších otázkach vrátane migrácie, bezpečnosti, hospodárstva a mládeže, ako aj vonkajších vzťahov.

Migrácia

Trasa cez centrálne Stredozemie

Lídri EÚ rokovali o pokroku pri vykonávaní dohôd, tzv. „paktov“ s piatimi africkými krajinami tranzitu a pôvodu.

Uviedli, že „na základe skúseností“ z vykonávania paktov s Etiópiou, Mali, Nigerom, Nigériou a Senegalom „je možné očakávať“ ďalšie pakty alebo iné formy spolupráce.

Pakty sú súčasťou komplexného prístupu EÚ k zníženiu nelegálnej migrácie na trase cez centrálne Stredozemie. V záujme dosiahnutia tohto cieľa EÚ africkým krajinám pomáha riešiť základné príčiny migrácie. Takisto s nimi úzko spolupracuje na zlepšovaní miery návratu.

Trasa cez východné Stredozemie

Lídri potvrdili svoj záväzok v plnej miere vykonávať vyhlásenie EÚ a Turecka v oblasti migrácie. Podporili tiež plán vykonávania, ktorý vypracovali Grécko a Komisia, a vyzvali krajiny EÚ, aby ho urýchlene realizovali.

Pripomenuli svoju pozíciu v súvislosti s migračnou trasou cez východné Stredozemie, na ktorej sa dohodli na predchádzajúcom zasadnutí v októbri. V záujme zachovania a sprísnenia kontroly tejto trasy vyzvali:

 • na urýchlenie návratov z gréckych ostrovov do Turecka
 • krajiny EÚ, aby poskytli pomoc Grécku, ak to budú agentúry EÚ považovať za potrebné
 • na dosiahnutie ďalšieho pokroku, pokiaľ ide o záväzky obsiahnuté vo vyhlásení EÚ a Turecka, a to vrátane liberalizácie vízového režimu

Vyhlásenie EÚ a Turecka bolo dohodnuté v marci 2016 a prispelo k zastaveniu prílevu neregulárnych migrantov cez Turecko do Európy a zároveň narušilo súvisiaci obchodný model.

Lídri takisto prisľúbili, že budú naďalej podporovať krajiny, ktoré sa nachádzajú na západobalkánskej trase.

Pohraničná stráž

Lídri uviedli, že je potrebné zvýšiť podporu líbyjskej pobrežnej stráži v boji proti prevádzačom. Zároveň je potrebné prijať opatrenia s cieľom ponúknuť možnosti asistovaného dobrovoľného návratu migrantom, ktorí uviazli v Líbyi. Tieto dve opatrenia by spoločne pomohli zabrániť stratám na životoch na mori, uviedli.

Lídri zároveň zdôraznili, že je potrebné, aby európska pohraničná a pobrežná stráž a Európsky podporný úrad pre azyl mali k dispozícii primerané zdroje.

Hlavnou úlohou pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá začala fungovať na jeseň 2016, je pomáhať krajinám EÚ strážiť hranice EÚ a zabezpečovať účinné riadenie migračných tokov. Pozostáva z agentúry EÚ a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc. Od 7. decembra má agentúra k dispozícii aj rezervu rýchleho zásahu. Pozostáva z 1 500 príslušníkov a pracovníkov, ktorých poskytli členské štáty EÚ a krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru, a možno ju v krízovej situácii nasadiť do piatich dní.

Európsky podporný úrad pre azyl je agentúrou EÚ, ktorá pomáha členským štátom pri zvládaní prílevu žiadateľov o azyl.

Bezpečnosť

Európska rada opätovne potvrdila svoj záväzok týkajúci sa stratégie vnútornej bezpečnosti Európskej únie na obdobie 2015 – 2020. Venovala sa aj posilneniu spolupráce v rámci EÚ v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa konkrétne zamerali na tri priority:

 • globálnu stratégiu EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany
 • akčný plán v oblasti európskej obrany
 • uplatňovanie spoločného súboru návrhov, ktorý bol predložený v nadväznosti na spoločné vyhlásenie EÚ – NATO podpísané v júli 2016 vo Varšave

Predsedovia Donald Tusk a Jean Claude-Juncker a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zdôraznili v spoločnom vyhlásení vydanom pred zasadnutím Európskej rady význam spolupráce týchto dvoch organizácií.

„V meniacom sa svete platí viac ako kedykoľvek predtým, že jemná sila samotná nestačí. Bezpečnosť sa začína doma, a to je dôvod, prečo je EÚ odhodlaná urobiť viac na ochranu a obranu svojich občanov a pomôcť tým členským štátom, ktoré sú spojencami, aby v plnej miere zohrávali svoju úlohu v NATO,“ uviedli predsedovia.

Hospodárstvo, sociálny rozvoj, mládež

EFSI (Európsky fond pre strategické investície)

Lídri uvítali dohodu Rady o rozšírení Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je hlavnou iniciatívou EÚ v rámci jej Investičného plánu pre Európu. Rozšírením – z hľadiska trvania i finančnej kapacity – sa do roku 2020 zmobilizujú investície vo výške najmenej pol bilióna EUR vrátane viacerých praktických vylepšení, ktorými sa zohľadnia skúsenosti získané počas prvého roka vykonávania.

Stratégie jednotného trhu a energetická únia

Európska rada opätovne zdôraznila význam rozličných stratégií jednotného trhu, ako aj význam energetickej únie, ktoré by sa mali dobudovať a realizovať do roku 2018. Dovtedy sa musia vyriešiť niektoré kľúčové otázky.

Vedúci predstavitelia uvítali pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, a naliehavo vyzvali všetky inštitúcie, aby stavali na tejto dynamike a zvýšili úroveň ambícií, a zároveň vyzvali na odstránenie zostávajúcich prekážok v rámci jednotného trhu vrátane prekážok, ktoré obmedzujú voľný tok údajov.

Nástroje na ochranu obchodu

Európska rada skonštatovala, že Rada je už pripravená zapojiť sa do rokovaní s Európskym parlamentom o modernizácii nástrojov na ochranu obchodu.

Nezamestnanosť mladých ľudí

Lídri zhodnotili pokrok vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, pričom zohľadnili správu Komisie o pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol. Zo správy vyplýva, že výsledky mladých ľudí na trhu práce v EÚ vo všeobecnosti prevýšili očakávania, keďže v porovnaní s rokom 2013 je v EÚ o 1,4 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí.

Európska rada uvítala zvýšenú podporu pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Zároveň vyzvala na pokračovanie v uplatňovaní záruky pre mladých ľudí a na pokrok v práci na nedávnych iniciatívach Komisie zameraných na mládež vrátane iniciatív, ktoré sa týkajú mobility a rozvoja zručností.

Cyprus

Európska rada v nadväznosti na prezentáciu prezidenta Cyperskej republiky týkajúcu sa rokovaní o cyperskej otázke opätovne zdôraznila, že podporuje prebiehajúci proces znovuzjednotenia Cypru. Lídri zdôraznili, že EÚ je pripravená zúčastniť sa na konferencii o Cypre, ktorá sa uskutoční v Ženeve 12. januára 2017.

Vonkajšie vzťahy

Ukrajina

Lídri si vymenili názory na situáciu v Holandsku v súvislosti s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Európska rada opätovne potvrdila svoj záväzok k dodržiavaniu medzinárodného práva a územnej celistvosti Ukrajiny, ako aj k uzavretiu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vrátane vytvorenia prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu.

„Za ďalší vývoj nesie zodpovednosť Holandsko. Ratifikácia je dôležitá nielen pre Ukrajinu, ale aj pre geopolitickú pozíciu a dôveryhodnosť Európy. Počítame s našimi holandskými kolegami,“ uviedol predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii po zasadnutí.

Sýria

Európska rada dôrazne odsúdila pokračujúce útoky na Aleppo, ktoré podniká sýrsky režim a jeho spojenci, najmä Rusko a Irán, ako aj úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo a nemocnice. Európska rada vyzvala sýrsky režim a Rusko, ako aj všetky strany sýrskeho konfliktu, aby okamžite vykonali tieto štyri naliehavé opatrenia:

 • evakuácia obyvateľov východnej časti Aleppa
 • okamžitá pomoc a ochrana pre všetkých obyvateľov východnej časti Aleppa
 • ochrana všetkých členov zdravotníckeho personálu a zdravotníckych zariadení v celej krajine
 • musí sa uplatňovať medzinárodné humanitárne právo

Lídri zdôraznili, že osoby, ktoré spôsobili porušenia medzinárodného práva, sa musia za svoje činy zodpovedať a že EÚ zvažuje všetky dostupné možnosti.

Pred samitom sa predseda Donald Tusk stretol s predsedom miestneho zastupiteľstva východného Aleppa Britom Hagim Hasanom.

„V EÚ nie je nikto ľahostajný. Mám na mysli ľudí, inštitúcie, politikov. Existujú určité globálne obmedzenia a problémy, ale to, čo chceme dosiahnuť, je, byť účinnejší, pokiaľ ide o ochranu a pomoc. Mali by sme a budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme vám a civilnému obyvateľstvu v Aleppe pomohli,“ povedal predseda Tusk počas stretnutia.

Zároveň vyzval Britu Hagiho Hasana, aby Európsku radu osobne oslovil.

Bratislavský plán

Predseda vlády Robert Fico informoval Európsku radu o stave vykonávania opatrení, ktoré sa schválili v septembri a októbri 2016. Predseda Tusk po stretnutí poďakoval predsedovi vlády Ficovi a jeho tímu za vykonanú prácu počas slovenského predsedníctva.

„Nielenže ste zorganizovali historický samit 27 členských štátov EÚ v Bratislave, ale vďaka profesionalite sa vám podarilo mnoho sľubov z Bratislavy aj úspešne zrealizovať,“ uviedol Tusk.

Neformálne stretnutie 27 lídrov

Popri decembrovom zasadnutí Európskej rady sa uskutočnilo aj krátke neformálne stretnutie 27 lídrov. Po tomto zasadnutí vydali títo 27 lídri a predsedovia Európskej rady a Komisie vyhlásenie, v ktorom uviedli, že rokovania so Spojeným kráľovstvom sa začnú hneď, ako Spojené kráľovstvo vydá oznámenie podľa článku 50.

„Vítame zámer Spojeného kráľovstva urobiť tak do konca marca 2017, aby sme mohli začať riešiť neistoty vyplývajúce z perspektívy vystúpenia Spojeného kráľovstva,“ uviedli vo vyhlásení.

Naposledy zmenené 27. 1. 2017