Európska rada, 9. – 10. 3. 2017

Európska rada
  • Európska rada
  • 9. – 10. 3. 2017
  • Brusel
  • Predsedajúci: Donald Tusk
  • Adresár fotografií 

Informácie pre médiá

Hlavné výsledky

Vedúci predstavitelia EÚ sa zaoberali niekoľkými najnaliehavejšími otázkami vrátane hospodárstva, bezpečnosti, migrácie a situácie na západnom Balkáne.

V piatok sa 27 vedúcich predstaviteľov zišlo na neformálnom zasadnutí venovanom prípravám 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv.

Voľba predsedu

Európska rada opätovne zvolila Donalda Tuska za svojho predsedu na druhé funkčné obdobie s trvaním dva a pol roka, a to od 1. júna 2017 do 30. novembra 2019. Donald Tusk bol na rovnaké obdobie opätovne vymenovaný aj za predsedu samitu eurozóny.

„Ďakujem za vašu dôveru vo mňa a za vašu významnú podporu v tomto výnimočnom období. (...) Budem spolupracovať s vami všetkými, a to bez akejkoľvek výnimky, pretože som skutočne oddaný myšlienke zjednotenej Európy.“

Donald Tusk vo svojej ďakovnej reči po jeho opätovnom zvolení

Európska rada sa rozhodla, že sa neskôr v tomto roku vráti k procesu, kritériám a potrebným rovnováham týkajúcim sa vymenovaní na vysokej úrovni pre nasledujúci inštitucionálny cyklus.

Zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť

Hospodárska situácia

Vedúci predstavitelia zhodnotili hospodársku situáciu v EÚ a v eurozóne, pričom dospeli k záveru, že reformy, ktoré členské štáty vykonávajú od roku 2008, prinášajú svoje ovocie:

  • naďalej prebieha oživenie hospodárstva s pozitívnym rastom v členských štátoch a vyhliadky sú povzbudivé
  • miera nezamestnanosti sa dostala na svoju najnižšiu úroveň od roku 2009
  • stav verejných financií sa zlepšuje a investície rastú

Aby sa zabezpečila udržateľnosť oživenia hospodárstva, vedúci predstavitelia vyzvali na štrukturálne reformy, posilnenie verejných financií a podporu investícií, a to aj prostredníctvom urýchleného predĺženia trvania a rozšírenia Európskeho fondu pre strategické investície.

Pokrok v oblasti stratégií jednotného trhu

Implementovať do roku 2018 jednotlivé stratégie jednotného trhu je aj naďalej spoločným cieľom EÚ. Európska rada preto očakáva účinnú implementáciu už prijatých rozhodnutí a vyzýva na rýchly pokrok v práci na súčasných legislatívnych návrhoch.

Dosiahnutý pokrok Európska rada preskúma v júni 2017.

Obchod

Vedúci predstavitelia uvítali kladné hlasovanie Európskeho parlamentu o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) a  očakávajú jej okamžité predbežné vykonávanie.

„EÚ je aj naďalej pevne odhodlaná presadzovať silnú obchodnú politiku a otvorený multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách s ústrednou úlohou Svetovej obchodnej organizácie (WTO),“ uzatvorili vedúci predstavitelia.

Zároveň vyzvali, aby sa v tejto súvislosti rýchlo prijali príslušné legislatívne návrhy, ktoré by EÚ poskytli nástroje, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO, zameranými na riešenie nekalých obchodných praktík a deformácií trhu.

Vedúci predstavitelia tiež potvrdili, že EÚ významne pokročí vo všetkých prebiehajúcich rokovaniach o dohodách týkajúcich sa voľného obchodu, okrem iného s Mercosurom a Mexikom; najbližšie k uzavretiu majú rokovania s Japonskom.

Mali by sa posilniť obchodné vzťahy s Čínou na základe spoločného chápania recipročných a vzájomných výhod.

„Európa si aj naďalej udržiava vedúce postavenie, pokiaľ ide o otvorený obchod založený na pravidlách (...). Zároveň nebudeme váhať brániť sa pred nekalými obchodnými praktikami všade tam, kde to bude potrebné. Chceme vytvoriť globálny štandard pre otvorený a spravodlivý obchod.“

Donald Tusk na tlačovej konferencii Európskej rady 

Banková únia

Lídri znovu pripomenuli potrebu dobudovať bankovú úniu z hľadiska znižovania a rozdelenia rizík vo finančnom sektore. Zdôraznili význam medzinárodnej spolupráce v oblasti tvorby spoločných prudenciálnych noriem a noriem dohľadu pre finančné služby.

Európsky semester

Ako súčasť európskeho semestra – procesu každoročnej koordinácie hospodárskych politík EÚ – vedúci predstavitelia schválili politické priority na rok 2017, ako sa uvádzajú v aktuálnom ročnom prieskume rastu, a návrh odporúčania Rady o hospodárskej politike eurozóny na rok 2017. Očakáva sa, že členské štáty tieto priority zohľadnia vo svojich národných politikách.

Pokiaľ ide o sociálny rozmer hospodárskeho rastu, vedúci predstavitelia so záujmom očakávajú sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast, ktorý sa má konať 17. novembra 2017 v Göteborgu.

Bezpečnosť a obrana

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád posúdili vykonávanie svojich záverov z decembra 2016 v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany. Vedúci predstavitelia ocenili dosiahnutý pokrok, ktorý sa načrtol na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 6. marca, a vyzvali na dodatočné opatrenia a zdroje. Pripomenuli, že je dôležité implementovať návrhy uvedené v spoločnom vyhlásení týkajúce sa posilnenej spolupráce s NATO.

Vedúci predstavitelia EÚ rokovali aj o vnútornej bezpečnosti a boji proti terorizmu. Vyzvali spoluzákonodarcov, aby:

  • sa do júna 2017 dohodli na návrhu týkajúcom sa systému vstup/výstup
  • urýchlili prácu na návrhu o európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

Migrácia

Predseda vlády Muscat podal správu o pokroku vo vykonávaní operačných opatrení dohodnutých na neformálnom zasadnutí 3. februára 2017 na Malte v súvislosti s trasou cez centrálne Stredozemie.

Vedúci predstavitelia potvrdili svoje odhodlanie splniť všetky prvky Maltského vyhlásenia. Uviedli, že podporujú opatrenia, ktoré prijali jednotlivé členské štáty na podporu líbyjských orgánov a ich severoafrických a južných susedov.

Vyzvali Radu, aby urýchlene preskúmala oznámenie Komisie o obnovenom akčnom pláne v oblasti návratu a aby pokračovala v práci na readmisných dohodách medzi EÚ a tretími krajinami.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád potvrdili svoje odhodlanie dosiahnuť výsledky vo všetkých aspektoch migračnej politiky EÚ a dosiahnuť konsenzus o reforme azylovej politiky EÚ počas maltského predsedníctva.

Západný Balkán

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád rokovali o situácii na západnom Balkáne. Vedúci predstavitelia zdôraznili, že je potrebné pokračovať v reformách, dobrých susedských vzťahoch a iniciatívach zameraných na inkluzívnu regionálnu spoluprácu.

„Vo vzťahu ku krajinám toho regiónu sme vyjadrili jednoznačné odhodlanie podporovať reformy a projekty zamerané na EÚ. Dúfam, že tento pozitívny signál z EÚ bude v regióne počuť.“

Donald Tusk na záverečnej tlačovej konferencii

Európska prokuratúra

Vedúci predstavitelia tiež vzali na vedomie, že nie je možné dosiahnuť konsenzus o zriadení Európskej prokuratúry. Vytvoril sa tým priestor pre posilnenú spoluprácu medzi skupinou najmenej deviatich členských štátov.

Neformálne zasadnutie

V piatok 10. marca sa 27 vedúci predstavitelia zišli na neformálnom zasadnutí venovanom prípravám 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv a rokovali o hlavných prvkoch rímskeho vyhlásenia.

Rokovania sa sústredili na budúcnosť EÚ vrátane myšlienky viacrýchlostnej Európy.

„Niektorí očakávajú systémové zmeny, ktorými by sa uvoľnili väzby vnútri EÚ a posilnila úloha národov vo vzťahu k spoločenstvu. Iní však práve naopak hľadajú nové a hlbšie dimenzie integrácie,“ zhrnul predseda Tusk ukončené rokovania.

Zdôraznil, že vzhľadom na záujmy spoločenstva 27 krajín v kontexte nadchádzajúcich rokovaní o brexite a na dlhodobé strategické záujmy EÚ bude na všetkých naliehať, aby sa usilovali dosiahnuť politickú jednotu medzi 27 štátmi.

„Pri rokovaniach o jednotlivých scenároch pre Európu by naším hlavným cieľom malo byť posilnenie vzájomnej dôvery a jednoty medzi 27 štátmi. A po dnešnej diskusii môžem otvorene povedať, že všetci 27 vedúci predstavitelia súhlasia s týmto cieľom.“

Donald Tusk na záverečnej tlačovej konferencii
Naposledy zmenené 13. 3. 2017