Mimoriadne zasadnutie Európskej rady (článok 50), 29. 4. 2017

Európska rada
 • Európska rada
 • 29. 4. 2017
 • Predsedajúci: Donald Tusk
 • Zoznam účastníkov 

Informácie pre médiá

Hlavné výsledky

Európska rada (článok 50) na mimoriadnom zasadnutí vo formáte EÚ27 prijala usmernenia na rokovania o brexite.

„Chcem zdôrazniť výraznú jednotu všetkých 27 vedúcich predstaviteľov v súvislosti s usmerneniami na rokovania so Spojeným kráľovstvom. (...) Získali sme jednomyseľnú podporu všetkých 27 členských štátov a inštitúcií EÚ, čo nám dáva silný politický mandát na rokovania.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii po samite

V týchto usmerneniach sa vymedzí rámec na rokovania a uvedú celkové pozície a zásady EÚ počas rokovaní. Európska rada bude tieto usmernenia počas rokovaní podľa potreby aktualizovať.

Hlavné zásady

Európska rada v usmerneniach uvádza, že EÚ27 si v priebehu rokovaní zachová jednotu a bude konať ako celok. Vedúci predstavitelia:

 • zdôrazňujú svoje želanie, aby bolo Spojené kráľovstvo blízkym partnerom
 • zdôrazňujú, že akékoľvek budúce dojednanie sa bude musieť zakladať na rovnováhe práv a povinností a bude musieť zabezpečovať rovnaké podmienky pre všetkých
 • zdôrazňujú, že sa musí zachovať integrita jednotného trhu, čo znamená, že nemožno rozdeliť štyri slobody a že si nemožno vyberať hrozienka z koláča
 • vyhlasujú, že nečlenská krajina nemôže požívať rovnaké práva a výhody ako členský štát

„Rokovania podľa článku 50 ZEÚ sa budú viesť transparentne a v rámci jediného balíka. V súlade so zásadou, že nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko, sa jednotlivé položky nebudú uzatvárať oddelene.“

Usmernenia Európskej rady (článok 50) na rokovania o brexite

Fázový prístup

Hlavy štátov a predsedovia vlád sa dohodli, že cieľom prvej fázy rokovaní má byť:

 • poskytnúť čo najviac jasnosti a právnej istoty
 • vyriešiť uvoľnenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Európska rada bude podrobne monitorovať pokrok a určí, či sa dosiahol dostatočný pokrok na to, aby sa mohlo prejsť v rokovaniach do ďalšej fázy.

Dohodu o budúcom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude možné uzavrieť až vtedy, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou. Lídri však vyhlásili, že sú pripravení začať počas druhej fázy rokovaní predbežné a prípravné rozhovory o rámci budúcich vzťahov.

Dvojročná lehota stanovená v článku 50 uplynie 29. marca 2019.

Riadené vystúpenie

„Občania, ktorí budovali svoje životy na základe práv vyplývajúcich z britského členstva v EÚ, čelia perspektíve straty týchto práv. (...) Vzhľadom na tieto skutočnosti musíme postupovať v súlade s fázovým prístupom, ktorého prioritou bude riadené vystúpenie.“

Usmernenia Európskej rady (článok 50) na rokovania o brexite

Európska rada zdôraznila význam ochrany práv občanov ovplyvnených brexitom. Lídri zdôraznili, že je potrebné zabrániť vzniku právneho vákua pre podniky, a spomenuli jednorazové finančné vyrovnanie, ktorým by malo zabezpečiť splnenie povinností EÚ a Spojeného kráľovstva.

Vzhľadom na jedinečné okolnosti na ostrove Írsko Európska rada zdôraznila potrebu podporovať Veľkopiatkovú dohodu a mierový proces v Severnom Írsku.

„Budú potrebné pružné a nápadité riešenia, a to aj v snahe vyhnúť sa pevnej hranici, pričom bude treba rešpektovať integritu právneho poriadku Únie.“

Usmernenia Európskej rady (článok 50) na rokovania o brexite

Zásada lojálnej spolupráce

Kým Spojené kráľovstvo nevystúpi z Únie, zostáva plnohodnotným členom EÚ, na ktorého sa vzťahujú všetky práva a povinnosti ustanovené v zmluvách a právnych predpisoch EÚ. Všetky prebiehajúce činnosti EÚ musia pokračovať čo najplynulejšie za účasti 28 členských štátov, pričom rokovania so Spojeným kráľovstvom budú prebiehať oddelene od prebiehajúcich činností Únie a nebudú zasahovať do ich priebehu.

Ďalšie kroky

Po prijatí usmernení Európskou radou a na základe odporúčania Komisie sa očakáva, že Rada pre všeobecné záležitosti na zasadnutí 22. mája 2017:

 • vydá poverenie na začatie rokovaní
 • vymenuje Komisiu za vyjednávača EÚ
 • prijme smernice na rokovania (podrobný mandát pre Komisiu)

Podkladové informácie

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 formálne oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z EÚ.

„Ľutujeme, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, ale sme pripravení na proces, ktorý teraz budeme musieť absolvovať. (...) Únia bude v týchto rokovaniach konať jednotne a bude chrániť svoje záujmy. Naším prvoradým cieľom bude minimalizovať neistotu, ktorú našim občanom, podnikom a členským štátom spôsobilo rozhodnutie Spojeného kráľovstva.“

Vyhlásenie Európskej rady 29. marca 2017
Naposledy zmenené 2. 5. 2017