Samit Východného partnerstva, Riga, 21. – 22. 5. 2015

Európska rada
 • Európska rada
 • 21. – 22. 5. 2015
 • Riga
 • Vedúci delegácií 


Pri príležitosti štvrtého samitu Východného partnerstva v Rige sa vedúci predstavitelia EÚ stretli so zástupcami krajín Východného partnerstva (EaP), aby opätovne potvrdili význam, ktorý EÚ prikladá Východnému partnerstvu.

Účastníci samitu zhodnotili pokrok, ktorý sa dosiahol od samitu vo Vilniuse v roku 2013, a stanovili pozitívny program pre budúcnosť.

„Naše partnerstvo, ako aj samotný samit v Rige nie sú o dramatických rozhodnutiach či o gigantických krokoch vpred. Nie, naše vzťahy sa zakladajú na slobodnej vôli, rešpekte a rovnosti. Naše partnerstvo bude napredovať krok za krokom, práve tak, ako sa budovala Európska únia.“

Predseda Tusk na tlačovej konferencii zo samitu v Rige

Diferenciácia a inkluzívnosť

Samit bol pre EÚ zároveň príležitosťou ukázať, že je pripravená rozvíjať užšie a rôznorodé vzťahy s nezávislými a suverénnymi partnermi.

EÚ sa výrazne angažuje so všetkými šiestimi partnermi, a to bez ohľadu na ich individuálnu úroveň ambícií v oblasti vzťahov s EÚ. Rozsah a hĺbku spolupráce určujú:

 • ambície a potreby EÚ a partnerov
 • tempo reforiem

Východné partnerstvo vzniklo v roku 2009 ako spoločná iniciatíva:

 • členských štátov EÚ
 • šiestich partnerských krajín východnej Európy a Zakaukazska: Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavskej republiky a Ukrajiny

Ako sa uvádza v dohodách o pridružení, rešpektujeme európske ambície a európsku voľbu našich partnerov.

Vedúci predstavitelia tiež potvrdili význam programu reforiem u východných partnerov a potrebu zriadiť silné a transparentnejšie inštitúcie bez korupcie.

Rokovania sa sústredili na projekty multilaterálnej spolupráce zamerané na:

 • posilňovanie inštitúcií a dobrej správy vecí verejných; EÚ potvrdila, že je odhodlaná pomáhať partnerským krajinám pri posilňovaní inštitúcií a ich odolnosti voči vonkajším výzvam
 • zvyšovanie mobility a kontaktov medzi ľuďmi
 • rozvoj trhových príležitostí zlepšovaním podnikateľského prostredia a právnej istoty pre MSP a podniky v krajinách východoeurópskych partnerov a zameraním sa na oblasť digitálneho hospodárstva
 • zabezpečenie energetickej bezpečnosti a zlepšenie prepojení v oblasti energetiky a dopravy 

Riešenie konfliktov v regióne bolo tiež na poprednom mieste programu. Všetci účastníci samitu sa dohodli, že budú vyvíjať maximálne úsilie o zmiernenie napätia a politické riešenie krízy na Ukrajine a o mierové riešenie ostatných nevyriešených konfliktov v regióne.

Sprievodné podujatia

Počas samitu v Rige sa uskutočnili viaceré sprievodné podujatia, ktoré boli dôkazom toho, že Východné partnerstvo presahuje rámec medzivládnych vzťahov a zameriava sa aj na zapojenie občianskej spoločnosti, médií, podnikov a iných zainteresovaných strán.

Európska komisia zaviedla počas obchodného fóra Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnilo v Rige 21. mája 2015, nástroj pre malé a stredné podniky (MSP) v rámci prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA).

Prostredníctvom tohto nástroja sa budú poskytovať granty – niektoré až v hodnote 200 miliónov EUR – a očakáva sa, že sa ním uvoľnia nové investície v hodnote najmenej 2 miliárd EUR pre MSP v troch krajinách DCFTA: Gruzínsku, Moldavskej republike a na Ukrajine. 

Európska Komisia a Ukrajina podpísali 22. mája 2015 memorandum o porozumení a dohodu o úvere pre tretí program makrofinančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu.

Pozri aj

Ďalšie informácie a materiál možno nájsť na webových stránkach Európskej komisie a ESVČ. Pri príležitosti samitu v Rige boli vypracované letáky na ilustráciu udalostí, faktov a čísiel týkajúcich sa partnerstva a rôznych hlavných iniciatív.

Naposledy zmenené 27. 5. 2015