Samit skupiny G20 v Hamburgu, Nemecko, 7. – 8. 7. 2017

medzinárodný samit
 • medzinárodný samit
 • 7. – 8. 7. 2017
 • Nemecko

Vedúci predstavitelia G20 sa stretli 7. – 8. júla v nemeckom Hamburgu. EÚ na samite zastupovali predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Témou tohtoročného samitu bolo „Formovanie prepojeného sveta“.

Vedúci predstavitelia prijali vyhlásenie zamerané na:

 • spoločné využívanie prínosov globalizácie
 • budovanie odolnosti
 • zlepšenie udržateľného živobytia
 • prevzatie zodpovednosti

Prijali aj akčný plán s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu a riešiť fenomén zahraničných teroristických bojovníkov.

Pokiaľ ide o oblasť energetiky a klímy, vedúci predstavitelia vzali na vedomie odstúpenie USA od Parížskej dohody. Vedúci predstavitelia ostatných členov skupiny G20 uviedli, že Parížska dohoda je nezvratná, a v Hamburgu schválili akčný plán skupiny G20 pre rast týkajúci sa klímy a energetiky

Pokiaľ ide o migračnú a utečeneckú krízu, vedúci predstavitelia odsúhlasili zintenzívnenie koordinácie a boj proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi. Vedúci predstavitelia považujú za priority aj riešenie základných príčin migrácie a podporu krajín pôvodu a tranzitu.

„Prevádzanie migrantov je organizovaným obchodom. Len v Líbyi v minulom roku vygeneroval sumu 1,6 miliardy dolárov. Tento zisk umožňuje prevádzačom ovládať niektoré časti krajiny. Spolupracujú tiež s teroristami a ešte viac narúšajú stabilizačný proces v Líbyi.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii pred samitom G20, 7. júla 2017

Vedúci predstavitelia zdôraznili, že je potrebné lepšie pomôcť ľuďom využiť možnosti a prínosy hospodárskej globalizácie. Rokovali aj o tom, ako ďalej budovať otvorený a odolný finančný systém.

Vedúci predstavitelia sa zaviazali zintenzívniť medzinárodnú daňovú spoluprácu a finančnú transparentnosť, ako aj zaoberať sa otázkou nadmernej výrobnej kapacity ocele.

Rozvoj Afriky je aj naďalej jednou z hlavných priorít skupiny G20. Vedúci predstavitelia začali partnerstvo skupiny G20 s Afrikou na podporu rastu a zamestnanosti na tomto kontinente. To zahŕňa iniciatívu skupiny G20 pre zamestnanosť mladých ľudí z vidieka, čo prispeje k vytvoreniu 1,1 milióna nových pracovných miest do roku 2022.

Vedúci predstavitelia zdôraznili význam využitia digitalizácie v záujme dosiahnutia inkluzívneho a udržateľného rastu. Podpora digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností je nevyhnutná na lepšiu prípravu ľudí pre budúcu prácu.

Vedúci predstavitelia sa tiež dohodli, že podniknú ďalšie kroky na dosiahnutie rodovej rovnosti. Zdôraznili úlohu digitalizácie a IKT pri podpore posilnenia postavenia žien.

Okrem toho, vedúci predstavitelia zdôraznili význam medzinárodnej spolupráci v oblasti zdravia, najmä s cieľom lepšie bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii.

13. samit skupiny G20 usporiada v roku 2018 Argentína.

Ďalšie schválené dokumenty

Vedúci predstavitelia G20 schválili aj niekoľko ďalších dokumentov:

Priority EÚ na samite vedúcich predstaviteľov skupiny G20

Predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predostreli v spoločnom liste zaslanom hlavám štátov alebo predsedom vlád EÚ kľúčové otázky na samit:

 • úloha skupiny G20 pri zabezpečení toho, aby celosvetové hospodárstvo fungovalo pre všetkých
 • otvorený a spravodlivý multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách a odolný medzinárodný menový a finančný systém
 • ekonomické výhody vyplývajúce z opatrení v oblasti klímy a potenciál digitálnej revolúcie
 • vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky
 • boj proti terorizmu a jeho financovaniu
 • spoločná zodpovednosť za utečencov a migrantov, a nadväzovanie partnerstiev s Afrikou na podporu investícií, rastu a tvorby pracovných príležitostí

Kontext

Skupina G20 združuje 19 krajín a EÚ. Členovia skupiny G20 sa podieľajú na viac ako 80 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP) a ich obyvateľstvo tvorí skoro dve tretiny svetového obyvateľstva.

Prvý samit G20 sa uskutočnil v roku 2008 počas globálnej finančnej krízy s cieľom zvýšiť medzinárodnú hospodársku spoluprácu. Členovia skupiny G20 sa odvtedy stretávajú každý rok, aby rokovali o širokom spektre otázok týkajúcich sa hospodárskej a finančnej spolupráce.

EÚ ako člen skupiny G20

EÚ je plnohodnotným členom skupiny G20, rovnako ako štyri jej členské štáty: Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Okrem toho, Španielsko je permanentne prizvaná krajina skupiny G20 a Holandsko je partnerská krajina.

EÚ má svoje vlastné miesto na zasadnutiach skupiny G20, keďže je jedným z najväčších globálnych ekonomických aktérov so špecifickými kompetenciami v obchodných otázkach, hospodárskej politike, regulácii finančného sektora, ako aj v otázkach rozvoja, energetiky a zmeny klímy.

Naposledy zmenené 10. 7. 2017