Samit Východného partnerstva, 24. 11. 2017

medzinárodný samit
  • medzinárodný samit
  • 24. 11. 2017
  • Brusel

Informácie pre médiá

5. samit Východného partnerstva sa bude konať 24. novembra v Bruseli (budova Europa).

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ a šiestich krajín Východného partnerstva budú rokovať o budúcej spolupráci.

Takisto zhodnotia výsledky, ktoré sa dosiahli od skončenia posledného samitu v Rige v roku 2015, pričom sa zamerajú na konkrétne výhody pre občanov šiestich krajín Východného partnerstva.

O Východnom partnerstve

Východné partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporiť politické pridruženie a hospodársku integráciu medzi EÚ a šiestimi partnerskými krajinami východnej Európy: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskou republikou a Ukrajinou.

Na samite sa bude rokovať o tom, ako ďalej posilniť spoluprácu v štyroch prioritných oblastiach dohodnutých v Rige:

  • silnejšie hospodárstvo: hospodársky rozvoj a lepšie trhové príležitosti
  • silnejšia správa vecí verejných: posilnenie inštitúcií a dobrej správy vecí verejných
  • silnejšia prepojenosť: posilnenie vzájomnej prepojiteľnosti, najmä v oblastiach dopravy a energetiky
  • silnejšia spoločnosť: prehĺbenie mobility a kontaktov medzi ľuďmi

20 cieľov na rok 2020 v týchto štyroch oblastiach identifikovali ESVČ a Európska komisia v spoločnom pracovnom dokumente „Východné partnerstvo – zameranie sa na kľúčové priority a ciele“. Správa bola po prvýkrát predložená v decembri 2016 a preskúmaná v júni 2017.

Prípravy

Návšteva Politického a bezpečnostného výboru do Zakaukazska, 3. – 6. 10. 2017

Politický a bezpečnostný výbor EÚ zložený z veľvyslancov členských štátov v Bruseli navštívil v dňoch 3. až 6. októbra 2017 tri krajiny Východného partnerstva:

  • Azerbajdžan
  • Arménsko
  • Gruzínsko

Táto návšteva, ktorá sa konala necelé dva mesiace pred konaním samitu, bola príležitosťou zhodnotiť pozitívny vývoj vzťahov so všetkými tromi zakaukazskými krajinami.

Politický a bezpečnostný výbor na všetkých zasadnutiach na vysokej úrovni i na stretnutiach s organizáciami občianskej spoločnosti opätovne potvrdil jednotný a silný záväzok EÚ spolupracovať s východnými partnermi.

Zasadnutie ministrov Východného partnerstva, 19. 6. 2017

Zasadnutie ministrov Východného partnerstva sa uskutočnilo 19. júna 2017 v Luxemburgu. Ministri zahraničných vecí si so svojimi náprotivkami z Východného partnerstva vymenili názory na samit Východného partnerstva v nadväznosti na rokovania Rady pre zahraničné veci z 15. mája 2017 a na závery Rady prijaté 14. novembra 2016.

Ministri tiež prijali novú vizuálnu identitu pre partnerstvo s cieľom lepšie vyzdvihnúť jeho štruktúrovanejší prístup k štyrom prioritným oblastiam a 20 cieľom.

Rada pre zahraničné veci, 15. 5. 2017

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ si na zasadnutí Rady pre zahraničné veci vymenili názory, pokiaľ ide o Východné partnerstvo. Opätovne zdôraznili kľúčový význam Východného partnerstva a vyzdvihli svoju jednotu v tom, že podporujú región a každú jednotlivú krajinu Východného partnerstva priliehavým spôsobom prispôsobeným aktuálnym potrebám. Zdôraznili aj svoje odhodlanie dosiahnuť konkrétne výsledky v prospech občanov žijúcich tak v EÚ, ako aj v krajinách Východného partnerstva.

Sprievodné podujatia

Východné partnerstvo presahuje rámec medzivládnych vzťahov. Občianska spoločnosť, médiá, podniky a ďalšie zainteresované strany budú úzko zapojené do organizácie účelových sprievodných podujatí, ktoré budú usporiadané popri samite.

3. fórum mládeže Východného partnerstva sa konalo 22. – 23. júna 2017 vo Varšave. Diskusií o aktívnom občianstve a zapojení mládeže do rozhodovacieho procesu sa zúčastnilo 300 účastníkov.

2. mediálna konferencia Východného partnerstva sa konala 13. septembra 2017 v Kyjeve. O otázkach vývoja médií diskutovalo približne 350 pracovníkov médií a donorov z krajín Východného partnerstva a EÚ.

E-partnerská konferencia Východného partnerstva sa konala v Talline 4. októbra 2017. Podujatie sa sústredilo na určenie najlepších postupov a preskúmajú sa na ňom politické odporúčania pre rozvoj elektronickej správy vecí verejných v krajinách Východného partnerstva.

Rovnako v Talline v dňoch 25. – 26. októbra 2017 sa bude konať Konferencia občianskej spoločnosti Východného partnerstva, a to spolu s 9. výročným zhromaždením fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva. Podujatia budú zamerané na vzťahy medzi vládami a občianskou spoločnosťou, demokratickú správu vecí verejných, boj proti dezinformáciám a na e-riešenia.

Napokon sa v Talline 26. – 27. októbra 2017 uskutoční obchodné fórum Východného partnerstva. Zhodnotia sa na ňom výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci Východného partnerstva z hľadiska podnikateľského prostredia, a budú pokračovať diskusie o tom, ako ďalej rozvíjať spoluprácu vo Východnom partnerstve. Osobitná pozornosť sa bude venovať transformácii podnikania prostredníctvom e-riešení, uľahčeniu cezhraničného podnikania, zvýšeniu transparentnosti, zníženiu korupcie a financovaniu malých a stredných podnikov.

Uvedené podujatia budú usporiadané v spolupráci s estónskym predsedníctvom Rady EÚ.

Predchádzajúci samit

Predchádzajúci samit Východného partnerstva sa uskutočnil 21. – 22. mája 2015 v Rige. Potvrdil sa na ňom strategický význam, ktorý EÚ pripisuje partnerstvu, a zúčastnené krajiny vyjadrili pevné odhodlanie prehlbovať vzťahy so šiestimi partnerskými krajinami a prispôsobovať ich potrebám.

Užitočné odkazy

Ďalšie informácie a materiál možno nájsť na webových stránkach Európskej komisie a ESVČ.

Naposledy zmenené 20. 10. 2017