Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 12. – 13. 10. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky – 13. októbra

Kódex schengenských hraníc

Ministri si po prvýkrát vymenili názory na návrh Komisie, ktorým sa má zmeniť Kódex schengenských hraníc. Zmena sa týka pravidiel o dočasnom obnovení kontrol vnútorných hraníc. Rokovania o tomto návrhu budú teraz pokračovať na technickej úrovni.

Ministri tiež vzali na vedomie odporúčanie Komisie o vykonávaní súčasných pravidiel.

„Výhody schengenského priestoru sú nespochybniteľné a musíme nájsť spôsob, ako najlepšie tieto úspechy ochrániť a zároveň dokázať reagovať na nové hrozby, ktorým čelia niektoré členské štáty. Dnes medzi nami prebehla dobrá a otvorená debata a návrh budeme ďalej podrobne skúmať.“

Andres Anvelt, estónsky minister vnútra

Boj proti terorizmu

Ministri si vymenili názory na to, ako zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva a spravodajskými subjektmi v oblasti boja proti terorizmu pri úplnom rešpektovaní skutočnosti, že vnútroštátna bezpečnosť patrí do výlučnej právomoci členských štátov.

Migrácia a azyl

V nadväznosti na nedávne odporúčanie Komisie ministri neformálne rokovali o úlohe, ktorú by v celkovom riadení migrácie a azylových politikách EÚ mohlo zohrávať presídľovanie.

Rada tiež vzala na vedomie pokrok dosiahnutý vo všetkých siedmich legislatívnych spisoch, z ktorých pozostáva reforma spoločného európskeho azylového systému (CEAS).

  • O jednom z návrhov (Agentúra EÚ pre azyl) sa v júni 2017 dosiahla s Európskym parlamentom široká politická dohoda ad referendum.
  • V prípade dvoch spisov (nariadenie o Eurodac a kvalifikačné nariadenie) prebiehajú rokovania s Európskym parlamentom.
  • Pri ďalších dvoch návrhoch (nariadenie o presídľovaní a smernica o podmienkach prijímania) chce predsedníctvo dosiahnuť dohodu o mandáte Rady a, pokiaľ to bude možné, začať do konca tohto roka rokovania s Európskym parlamentom.
  • Pri ďalšom spise (nariadenie o konaniach o azyle) pokračujú práce v prípravných orgánoch Rady.
  • V otázke solidarity a zodpovednosti (Dublin) sa nadviazalo na prácu predchádzajúcich predsedníctiev a pokračuje sa v snahách o nájdenie spoločného prístupu.

Hlavné výsledky – 12. októbra

Európska prokuratúra

Nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) prijali členské štáty zúčastňujúce sa na posilnenej spolupráci v oblasti Európskej prokuratúry. Úlohou EPPO bude vyšetrovať, stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. EPPO spojí európske a vnútroštátne snahy v oblasti presadzovania práva zamerané na boj proti podvodom poškodzujúcim EÚ.

Justičná spolupráca v trestných veciach

Ministri rokovali o návrhu nariadenia o rozšírení existujúceho Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) pomocou vytvorenia centralizovaného systému. Väčšina členských štátov sa zhodla na tom, že systém by mal obsahovať informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín, a to aj vtedy, ak je osoba tiež štátnym príslušníkom členského štátu EÚ. Ministri rokovali aj o kritériách pre vkladanie odtlačkov prstov do systému ECRIS. Hoci mnohí ministri považovali kritériá trestu odňatia slobody za úmyselne spáchaný trestný čin za vyvážený kompromis, potrebné sú ďalšie rokovania.

Ministri tiež diskutovali o smerovaní v súvislosti s návrhom nariadenia o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu a vo všeobecnosti podporili začlenenie systémov preventívnej konfiškácie do rozsahu pôsobnosti nariadenia za predpokladu, že príkaz na konfiškáciu jednoznačne súvisí s trestnou činnosťou a že sa uplatňujú primerané procesné záruky.

„Európska únia uľahčuje život občanov, ale zároveň vytrvalo pracuje na tom, aby zločinci nevyužívali výhody, ktoré poskytuje. Justičná spolupráca v trestných veciach, a to aj prostredníctvom výmeny informácií o odsúdeniach a vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu, je pre dosiahnutie tohto cieľa rozhodujúca. Vďaka týmto nástrojom nebudú môcť osoby páchajúce trestnú činnosť uniknúť pred svojou minulosťou jednoducho tým, že sa presťahujú do inej krajiny alebo prenesú aktíva cez hranice a budú ďalej pokračovať v činnostiach.“

Urmas Reinsalu, estónsky minister spravodlivosti

Základné práva

Rada prijala závery o uplatňovaní Charty základných práv v roku 2016. V týchto záveroch sa pozornosť venuje niektorým z najdôležitejších otázok, ako sú boj proti rasizmu a násilie páchané na ženách.

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3564
  • Luxembursko
  • 12. 10. 2017

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Tlačový atašé (vnútorné veci; koordinácia boja proti terorizmu)
+32 22814548
+32 470882199

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.