Politiky

Athena – financovanie bezpečnostných a obranných vojenských operácií

Athena je mechanizmus EÚ, prostredníctvom ktorého sa spravuje financovanie spoločných nákladov súvisiacich s vojenskými operáciami EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SZBP)

Balík cestovných služieb pre lepšie práva dovolenkárov

Cieľom smernice EÚ o balíku cestovných služieb je zlepšiť práva dovolenkárov reakciou na zmeny, ktoré na trhu cestovného ruchu spôsobil internet.

Balík o zdraví zvierat a rastlín: Inteligentnejšie pravidlá pre bezpečnejšie potraviny

Cieľom tejto iniciatívy EÚ v oblasti zdravia zvierat a rastlín sú inteligentnejšie pravidlá pre bezpečnejšie potraviny, a to prostredníctvom aktualizácie súčasných pravidiel a noriem v oblasti bezpečnosti potravín.

Balík opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Súbor celoeurópskych legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, ktorého cieľom je spravodlivejšie, jednoduchšie a efektívnejšie zdaňovanie príjmov právnických osôb v EÚ.

Balík opatrení pre čisté ovzdušie: zlepšenie kvality ovzdušia v Európe

Informácie o balíku opatrení pre čisté ovzdušie, ktorého cieľom je znižovať znečistenie ovzdušia a zlepšiť kvalitu ovzdušia v celej EÚ, a o stave rokovaní v rámci Rady. 

Banková únia

Banková únia je systém bankového dohľadu a riešenia krízových situácií bánk na úrovni EÚ, ktorého poslaním je zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti bankového sektora EÚ.

Boj proti terorizmu v EÚ

Boj proti terorizmu je najvyššou prioritou EÚ a jej členských štátov, ako aj jej medzinárodných partnerov. V roku 2005 bola prijatá stratégia EÚ na boj proti terorizmu a v roku 2007 bol vymenovaný koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu. EÚ prijala komplexný prístup na riešenie problematiky zahraničných bojovníkov a na zabránenie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Brexit

EÚ a Spojené kráľovstvo po referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016. Vysvetlenie procesu rokovaní o brexite vrátane všetkých dokumentov z rokovaní a smerníc na rokovania.

Dohoda o lepšej tvorbe práva

Návrh na zjednodušenie a prispôsobenie právnych predpisov EÚ prostredníctvom súboru nových nástrojov, aby lepšie slúžili občanom a podnikom.

Dohoda z Cotonou

Dohoda z Cotonou je komplexným rámcom pre vzťahy EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT).

Ekologické poľnohospodárstvo

Návrh týkajúci sa modernizácie pravidiel označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ a výroby potravín, ktoré sú ohľaduplnejšie k prírode a životnému prostrediu.

Energetická únia pre Európu

Informácie o návrhoch v rámci balíka pre energetickú úniu a o stave rokovaní v Rade a Európskej rade

EÚ na Valnom zhromaždení OSN

EÚ podporuje multilateralizmus so silnou a efektívnou Organizáciou Spojených národov v jeho jadre. Rada EÚ prijíma každý rok priority EÚ v OSN a na Valnom zhromaždení OSN, pričom berie do úvahy program OSN a globálne otázky.

Európsky semester

Členské štáty môžu prostredníctvom európskeho semestra lepšie koordinovať svoje hospodárske a fiškálne politiky a politiky zamestnanosti a zabezpečiť, aby sa v nich odrážali ciele na úrovni EÚ. 

Finančná pomoc pre členské štáty eurozóny

Členské štáty eurozóny, ktoré majú finančné ťažkosti, môžu za určitých podmienok prijímať finančnú podporu prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

 

Fondy peňažného trhu

Pravidlá, vďaka ktorým budú fondy peňažného trhu EÚ odolnejšie a dokážu lepšie odolávať otrasom na trhu

Geografické blokovanie: sprístupnenie elektronického obchodu v EÚ

Zákaz neopodstatneného geografického blokovania medzi členskými štátmi zastaví diskrimináciu zákazníkov a podporí elektronický obchod.

Hľadanie riešení problému migračných tlakov

Informácie o úlohe Rady a Európskej rady, pokiaľ ide o reakciu na rastúce migračné tlaky, a o oblastiach, ktorým sa v súčasnosti venujú.

Hospodárenie s populáciami rýb v EÚ

Hospodárenie s populáciami rýb v EÚ stanovením obmedzení a kvót výlovu, ochranou morského ekosystému a udržiavaním populácií rýb v moriach je predpokladom udržateľného rybolovu.

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu je iniciatívou EÚ zameranou na zvýšenie investícií v EÚ a na podporu dlhodobého hospodárskeho rastu