Politiky

Athena – financovanie bezpečnostných a obranných vojenských operácií

Athena je mechanizmus EÚ, prostredníctvom ktorého sa spravuje financovanie spoločných nákladov súvisiacich s vojenskými operáciami EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SZBP)

Balík cestovných služieb: ochrana dovolenkárov

Smernicou o balíku cestovných služieb sa práva dovolenkárov dostávajú do digitálneho veku. 

Balík o zdraví zvierat a rastlín: Inteligentnejšie pravidlá pre bezpečnejšie potraviny

Informácie o balíku legislatívnych návrhov v oblasti zdravia zvierat a rastlín, ktorých cieľom je zmodernizovať súčasné pravidlá a zlepšiť normy pre bezpečnosť potravín, a o súčasnom stave rokovaní v Rade.

Balík opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Súbor celoeurópskych legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, ktorého cieľom je spravodlivejšie, jednoduchšie a efektívnejšie zdaňovanie príjmov právnických osôb v EÚ.

Balík opatrení pre čisté ovzdušie: zlepšenie kvality ovzdušia v Európe

Informácie o balíku opatrení pre čisté ovzdušie, ktorého cieľom je znižovať znečistenie ovzdušia a zlepšiť kvalitu ovzdušia v celej EÚ, a o stave rokovaní v rámci Rady. 

Banková únia

Banková únia je systém bankového dohľadu a riešenia krízových situácií bánk na úrovni EÚ, ktorého poslaním je zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti bankového sektora EÚ.

Boj proti terorizmu v EÚ

Informácie o stratégii EÚ na boj proti terorizmu, úlohe koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu a oblastiach, v ktorých sa v súčasnosti vyvíja činnosť, vrátane zahraničných bojovníkov.

Brexit

EÚ a Spojené kráľovstvo po referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016.

Dohoda o lepšej tvorbe práva

Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva je súborom nástrojov, ktorých cieľom je zlepšiť spôsob, akým EÚ prijíma právne predpisy, a zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ lepšie slúžili občanom a podnikom.

Dohoda z Cotonou

Dohoda z Cotonou je komplexným rámcom pre vzťahy EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT).

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, v ktorom sa popri zaistení čo najprirodzenejšieho fungovania poľnohospodárskej výroby využívajú postupy zamerané na minimalizáciu vplyvu človeka na životné prostredie.

Energetická únia: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre Európu

Informácie o návrhoch v rámci balíka pre energetickú úniu a o stave rokovaní v Rade a Európskej rade

EÚ na Valnom zhromaždení OSN

EÚ je stálym pozorovateľom na Valnom zhromaždení OSN. Informácie o účasti a prioritách EÚ na 71. Valné zhromaždenie OSN (september 2016).

Európsky semester

Členské štáty môžu prostredníctvom európskeho semestra lepšie koordinovať svoje hospodárske a fiškálne politiky a politiky zamestnanosti a zabezpečiť, aby sa v nich odrážali ciele na úrovni EÚ. 

Finančná pomoc pre členské štáty eurozóny

Členské štáty eurozóny, ktoré majú finančné ťažkosti, môžu za určitých podmienok prijímať finančnú podporu prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

 

Fondy peňažného trhu

Pravidlá, vďaka ktorým budú fondy peňažného trhu EÚ odolnejšie a dokážu lepšie odolávať otrasom na trhu

Hľadanie riešení problému migračných tlakov

Informácie o úlohe Rady a Európskej rady, pokiaľ ide o reakciu na rastúce migračné tlaky, a o oblastiach, ktorým sa v súčasnosti venujú.

Hospodárenie s populáciami rýb v EÚ

EÚ hospodári s populáciami rýb prostredníctvom svojho systému riadenia rybárstva a spoločnej rybárskej politiky. Informácie o úlohe Rady v tejto oblasti.

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu je iniciatívou EÚ zameranou na zvýšenie investícií v EÚ a na podporu dlhodobého hospodárskeho rastu

 

Jednotný digitálny trh v Európe

Informácie o navrhovanej stratégii na rozšírenie digitálneho hospodárstva EÚ a o najnovších rokovaniach v Rade o tejto stratégii a jej legislatívnych návrhoch.