Štvrtý železničný balík: skvalitnenie európskych železníc

Čo je 4. železničný balík?

Cieľom 4. železničného balíka je odstrániť prekážky, ktoré bránia vytvoreniu jednotného európskeho železničného priestoru. Navrhovaná legislatíva by reformovala železničný sektor EÚ podporou hospodárskej súťaže a inovácií na trhoch vnútroštátnej osobnej dopravy. Taktiež by sa jej prostredníctvom realizovali štrukturálne a technické reformy. To všetko by malo viesť k vyššej úrovni bezpečnosti, interoperability a spoľahlivosti európskej železničnej siete.

Balík pozostáva zo 6 legislatívnych návrhov Komisie. 

Prečo ho potrebujeme? 

Politika v oblasti transeurópskej dopravy (TEN-T)

4. železničný balík podporuje novú politiku EÚ v oblasti transeurópskej dopravy, ktorá sa začala vykonávať 1. januára 2014. V rámci tejto politiky sa stanovuje 9 hlavných koridorov dopravnej siete na území EÚ, ktorých účelom je:

 • odstrániť problematické miesta
 • vybudovať chýbajúce cezhraničné prepojenia
 • presadzovať integráciu rozličných druhov dopravy a ich interoperabilitu

Európska železničná sieť je v súčasnosti značne fragmentovaná. Členské štáty používajú odlišné bezpečnostné normy a technické systémy. Pri cezhraničných vlakových službách sú napr. potrebné bezpečnostné povolenia od viacerých odlišných vnútroštátnych orgánov a je nutné vysporiadať sa s viacerými odlišnými systémami návestenia. V dôsledku toho je vstup na železničný trh pre nových prevádzkovateľov železničnej dopravy a nové technické vybavenie zložitý a drahý.

Odstránením zostávajúcich prekážok jednotnému európskemu železničnému priestoru pomôže navrhovaný 4. železničný balík vytvoriť konkurencieschopnejšie železničné odvetvie s lepšími spojeniami medzi EÚ a jej susedmi.

Tieto zmeny by tiež EÚ pomohli dosiahnuť ciele týkajúce sa zníženia emisií a nabádali by k väčšiemu využívaniu železničnej dopravy, ako sa uvádza v bielej knihe Komisie o doprave z roku 2011.  

Podrobnejšie

Návrhy tvoriace 4. železničný balík majú 4 hlavné ciele:

 1. Účinné normy a proces schvaľovania
  Zmeny sú zamerané na zníženie administratívnych nákladov železničných podnikov a uľahčenie vstupu na trh pre nových prevádzkovateľov. Európska železničná agentúra (ERA) by sa stala jediným miestom, kde by sa vydávali povolenia pre vozidlá a bezpečnostné osvedčenia pre prevádzkovateľov.
 2. Efektívna štruktúra
  Navrhovanými zmenami by sa posilnila úloha manažérov infraštruktúry – osôb zodpovedných za železničné trate, ktorí by boli úplne operačne a finančne nezávislí od prevádzkovateľov vlakov. Manažéri infraštruktúry by tiež kontrolovali všetky kľúčové prvky železničnej siete, ako je plánovanie infraštruktúry, zostavovanie cestovného poriadku a každodenná prevádzka a údržba.
 3. Otvorenie trhov vnútroštátnej osobnej dopravy
  4. železničný balík zahŕňa návrh otvoriť vnútroštátnu osobnú železničnú dopravu novým prevádzkovateľom a službám od decembra 2019. Podniky by boli schopné buď ponúkať konkurenčné služby, ako napr. nové vlakové spojenie na určitej trase, alebo by sa prostredníctvom verejného obstarávania mohli pokúsiť získať zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave. Prostredníctvom navrhovaných zmien by sa verejné obstarávanie stalo pri zmluvách o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave EÚ povinným.
 4. Zachovanie kvalifikovaných pracovných síl v železničnom odvetví
  V návrhoch sa uznáva, že je dôležité, aby bolo železničné odvetvie schopné získavať kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov. Zmenami by sa členským štátom predovšetkým umožnilo lepšie chrániť pracovníkov v prípade prenosu zmlúv o službách vo verejnom záujme na nových dodávateľov.

Právne predpisy venované tejto oblasti obsahujú technické návrhy a návrhy týkajúce sa správy a otvorenia trhov.

Technický pilier tvorí aktualizácia 3 existujúcich legislatívnych aktov:

 • návrh revidovaného nariadenia o agentúre ERA - 2013/0014(COD)
 • návrh revidovanej smernice o interoperabilite systému železníc v EÚ - 2013/0015(COD)
 • návrh na zmenu smernice o bezpečnosti železníc - 2013/0016(COD)

Piliere v oblasti riadenia a otvorenia trhov tvoria návrhy na zmenu 2 existujúcich legislatívnych predpisov a zrušenie 1 ďalšieho legislatívneho predpisu:

 • návrh na zmenu nariadenia o otvorení trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy – 2013/0028(COD)
 • návrh na zmenu smernice o jednotnom európskom železničnom priestore – 2013/0029(COD)
 • návrh na zrušenie nariadenia o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov – 2013/0013(COD)

Úloha Rady

Šesť návrhov, ktoré tvoria 4. železničný balík, sa bude prerokúvať a prijímať prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. Rada ich preto prijme spolu s Európskym parlamentom.

Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní týkajúcu sa troch návrhov v rámci technického piliera 10. decembra 2015. Európsky parlament ich teraz musí formálne schváliť v druhom čítaní.

Rada TTE sa na zasadnutí 8. októbra 2015 dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu týkajúcemu sa správy a návrhu týkajúcemu sa otvorenia trhu. Ďalším krokom sú rokovania v rámci trialógu s Európskym parlamentom.