Politiky

Jednotný digitálny trh v Európe

Jednotný digitálny trh má za cieľ pomôcť spotrebiteľom a podnikom nakupovať a predávať online, ako aj umožniť rast digitálnych sietí a služieb.

Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v oblasti DPH: prevencia voči podvodom v oblasti DPH

Kľúčové prvky a chronologický prehľad udalostí týkajúcich sa návrhu, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v oblasti DPH

Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii

Cieľom návrhu o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v EÚ je upresniť existujúce pravidlá tak, aby boli účinnejšie a efektívnejšie.

Mobilita pracovnej sily v EÚ za spravodlivých podmienok

Cieľom EÚ je zvýšiť mobilitu pracovnej sily prostredníctvom iniciatív, ako sú zosúlaďovanie potrieb uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov a boj proti nelegálnej práci.

Modernizácia pravidiel EÚ v oblasti zdravotníckych pomôcok

Novými pravidlami by sa podporila kontrola zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in-vitro, ktoré sú predmetom obchodovania v EÚ.

Nové potraviny

Informácie o navrhovanom právnom predpise o nových potravinách, ktorého cieľom je aktualizovať existujúce pravidlá z roku 1997.

Nové pravidlá v oblasti bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom

EÚ sa usiluje zaistiť bezpečnosť nepotravinových spotrebných výrobkov prostredníctvom zákonov a opatrení zameraných na oblasti, ako je rýchle varovanie a vysledovateľnosť.

Obchodná politika EÚ

Viac ako 30 miliónov pracovných miest v EÚ závisí od vývozu mimo EÚ, čo robí z obchodnej politiky hybnú silu rastu a kľúčovú prioritu.

Ochrana a presadzovanie ľudských práv

Rada sa usiluje o ochranu ľudských práv v rámci EÚ a mimo nej. Informácie o hlavných oblastiach činnosti a prebiehajúcich činnostiach.

Podpora štrukturálnych reforiem a investícií: flexibilita pravidiel Paktu stability a rastu

Rada za účelom podpory úsilia EÚ o oživenie investícií a štrukturálnych reforiem rokuje o flexibilite existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu.

Politická reflexia o budúcnosti Európskej únie

Úvahy o spôsoboch práce smerom k bezpečnejšej Európe pri súčasnej podpore rastu a vytváraní politickej jednoty v nadväznosti na samit v Ríme.

Presídlenie agentúr EÚ so sídlom v Spojenom kráľovstve

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ schválili vedúci predstavitelia EÚ27 postup presídlenia agentúr EÚ so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Previerka konkurencieschopnosti

„Test stavu“ hospodárstva umožňuje ministrom EÚ stanoviť priority a posúdiť vplyv predpisov a politík EÚ.

Pristúpenie k eurozóne

Aby členské štáty EÚ mohli pristúpiť k eurozóne, musia spĺňať tzv. konvergenčné kritériá – hospodárske a zákonné podmienky.

Program na podporu štrukturálnych reforiem

Program EÚ, ktorým sa má členským štátom pomôcť pri navrhovaní a vykonávaní štrukturálnych reforiem.

Program vedúcich predstaviteľov

Predseda Tusk bol v rámci konkrétneho nadviazania na neformálnu večeru 28. septembra v Tallinne poverený, aby vypracoval program vedúcich predstaviteľov pred októbrovým zasadnutím Európskej rady.

 

Reforma ochrany údajov

Informácie o reforme európskych právnych predpisov v oblasti ochrany údajov. Touto reformou sa zjednocujú a aktualizujú právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Reforma práv cestujúcich v leteckej doprave v EÚ

EÚ sa usiluje poskytnúť cestujúcim v leteckej doprave nové a lepšie práva na informácie a starostlivosť a lepšie postupy podávania sťažností.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky

SPP sa neustále prispôsobuje, aby bolo možné naďalej zabezpečiť prosperitu vidieckych oblastí v celej EÚ, a to so zreteľom na dobré životné podmienky zvierat a sociálne a environmentálne aspekty.

Riešenie zmeny klímy v EÚ

Riešenie zmeny klímy a minimalizácia jej vplyvu sú pre EÚ prioritou. Informácie o prioritách Rady a o súčasných aktivitách v tejto oblasti.