Politiky

Rozpočet EÚ

V ročnom rozpočte sa stanovujú výdavky a príjmy EÚ na jeden rok a zabezpečuje sa financovanie programov a opatrení EÚ.

 

Rozširovanie EÚ

EÚ integruje v rámci procesu rozširovania nových členov, ktorí splnili viaceré demokratické, hospodárske a politické podmienky.

Sankcie: ako a kedy prijíma EÚ reštriktívne opatrenia

Reštriktívne opatrenia EÚ – „sankcie“ môžu pomôcť pri plnení cieľov zahraničnej politiky EÚ. Informácie o prijímaní reštriktívnych opatrení v Rade.

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb

Rada pracuje na obnovenej legislatívnej iniciatíve s cieľom zaviesť v EÚ spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb.

Spolupráca EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany

Na bratislavskom samite v septembri 2016 sa 27 vedúcich predstaviteľov EÚ rozhodlo, že európskej politike v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany dajú nový impulz: v náročnom geopolitickom prostredí sa spolupráca EÚ v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany posilní.

Správa piatich predsedov o dobudovaní európskej hospodárskej a menovej únie

Predsedovia inštitúcií EÚ vypracovali správu o zlepšení správy hospodárskych záležitostí v eurozóne.

Stratégia jednotného trhu pre tovar a služby

Cieľom EÚ je využiť potenciál jednotného trhu odstránením prekážok pre pohyb tovaru a služieb v celej EÚ.

Strategické usmernenia pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí

Európska rada sa v júni 2014 dohodla na prioritách EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí počas nadchádzajúcich rokov. Preskúmanie v polovici trvania sa uskutoční v roku 2017.

Sýria: reakcia Rady na krízu

EÚ zaujala v súvislosti s reakciou na krízu v Sýrii komplexný prístup a sústredila sa na oblasti, v ktorých prináša vo vzťahu k práci členských štátov EÚ pridanú hodnotu.

Štrukturálna reforma bankového sektora EÚ – zvyšovanie odolnosti úverových inštitúcií

Cieľom štrukturálnej reformy bankovníctva EÚ je riešiť problematiku rizík, ktoré môžu spôsobiť banky, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali, a prijímanie nadmerného rizika v obchodných činnostiach. 

Únia kapitálových trhov

Únia kapitálových trhov je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je prehĺbiť a ďalej integrovať kapitálové trhy 28 členských štátov EÚ.

Viacročný finančný rámec: tvorba výdavkov EÚ

Vo viacročnom finančnom rámci (VFR) sa určujú hranice ročných všeobecných rozpočtov Európskej únie na obdobie piatich alebo siedmich rokov.

Vlastné zdroje: príjmy EÚ

V pravidlách EÚ týkajúcich sa vlastných zdrojov sa vymedzujú rôzne typy príjmov EÚ, ako napríklad odvody z produkcie cukru alebo vlastné zdroje založené na DPH, a metódy ich výpočtu.

Vstup štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia a odborného vzdelávania

Informácie o novej smernici o podmienkach vstupu a pobytu študentov a výskumných pracovníkov a chronologický prehľad rozhodnutí v Rade.

Východné partnerstvo

Východné partnerstvo sa zameriava na posilnenie politického pridruženia a hospodárskej integrácie s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou

Vzdelávanie v záujme hospodárskeho rastu a začlenenia

EÚ chce vybaviť svojich občanov zručnosťami, ktoré potrebujú na trhu, znižovaním úrovne predčasného ukončovania školskej dochádzky a presadzovaním terciárneho vzdelávania.

Vzťahy EÚ – Afrika

Afrika je kľúčovým partnerom EÚ. Spoluprácu afrických krajín a EÚ upravujú viaceré rámce, napríklad dohoda z Cotonou a spoločná stratégia EÚ a Afriky.

Zamestnanosť mladých ľudí

EÚ a jej členské štáty zaviedli konkrétne opatrenia, aby dostali mladých Európanov späť do práce.

Zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

V súčasnosti prebiehajú diskusie v súvislosti s úsilím EÚ o zjednodušenie života poľnohospodárov a príjemcov finančných prostriedkov prostredníctvom zjednodušenia právnych predpisov o SPP.

Znížené sadzby DPH na elektronické knihy, noviny a periodiká

Kľúčové udalosti a dokumenty, ktoré sa týkajú práce Rady na návrhu znížiť sadzby DPH na elektronické publikácie.